I RANKKU-projektet återställs kustnära livsmiljöer i västra Nyland

Syftet med WWF:s projekt som inleddes i juli 2021 är att förbättra kvaliteten på kustvattnet i västra Nyland, öka den biologiska mångfalden och minska nedskräpningen vid kusten. I projektet görs mångsidiga åtgärder för att återställa och restaurera kustområden.

Projektet RANKKU (Restaurering av kustnära livsmiljöer i västra Nyland) leds av WWF och pågår i två och ett halvt år. De centralaste målen med projektet är att minska näringsbelastningen i kustvatten utanför västra Nyland och att öka den biologiska mångfalden i området. I projektet bygger man bland annat våtmarker, utplanterar bandtång och organiserar skräpinsamlingar. Ett av de viktigaste målen för projektet är också att närmare fastställa kustvattnets tillstånd. Mätning och övervakning av vattenkvaliteten i kustvatten utförs i samarbete med Pro Litore ry.

RANKKU-projektet placerar sig i gränslandet mellan vatten- och havsvård

Projektet genomförs i kustområdet mellan Hangö och Kyrkslätt, vars ekologiska tillstånd har klassificerats som försvarligt på grund av hög näringsbelastning. Det har redan gjorts ett bra jobb med att minska näringsbelastningen i området. Hittills har de återställande åtgärderna främst koncentrerats till älvarnas avrinningsområden. En del av belastningen kommer dock från så kallade mellanavrinningsområden, från vilka vattnet rinner direkt ut i Östersjön. RANKKU-projektets åtgärder har därför särskilt inriktats på mellanavrinningsområden nära kusten i Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt, där åkerbruk, skogsbruk och dränering bidrar för sin del till den totala belastning som hamnar i Östersjön. Effekterna av återställningsåtgärderna övervakas genom att regionalt mäta vattenkvaliteten. Projektets arbeten samordnas i samarbete med andra återställningsprojekt i området för att uppnå bästa effekt.

Mellanavrinningsområdena täcker en betydande del av hela Västra Nylands avrinningsområde.

Projektet RANKKU leds av WWF Finland.  I projektet görs samarbete med mark- och skogsägare i området, men även med exempelvis kommuner, olika slags föreningar, organisationer och miljömyndigheter.

Projektets totala budget är drygt 617 000 euro. Projektet finansieras av miljöministeriet och WWF. WWF:s finansieringsandel har möjliggjorts av en stordonation som WWF har fått av Lassi Leppinen Säätiö. Miljöministeriet har finansierat projektet med 50 procent från effektiveringsprogrammet för vattenskydd.

Miljöministeriets effektiveringsprogram för vattenskydd 2019–2023 är en stor insats inom vattenskydd: målet är en god status för Östersjön och insjövattendragen. Med åtgärderna i programmet minskas jord- och skogsbrukets näringsbelastning i vattendragen, rengörs vrak från olja, iståndsätts vattendrag och minskas skadliga ämnen i stadsvatten.

Projektet RANKKU baserar sig i hög grad på resultaten av de projekt som redan genomförts i området när det gäller vattenskyddsåtgärder i avrinningsområdena.

Kaivinkone pellolla kaivamassa rakenteilla olevaa kosteikkoa.

Byggande av våtmark i Hangö.

PROJEKTETS ÅTGÄRDER

Åtgärder för att återställa kustnära livsmiljöer och hålla kvar näringsämnen.

Byggande av kustvåtmarker: nya våtmarker på kusten

Våtmarker som skapas i jord- och skogsbruksmiljöer kallas för multifunktionella våtmarker, då de främjar vattenskyddet och ökar den biologiska mångfalden. Våtmarker renar avrinningsvatten genom att fördröja jordpartiklar och näringsämnen. Dessutom jämnar de ut fluktuationerna i flödet. Våtmarker är livsmiljöer för många växt- och djurarter, så de ökar naturens mångfald. De gör också landskapet vackrare och ökar områdets rekreationsvärde. Bra ställen att grunda våtmarker på är till exempel åkrar som ständigt besväras av vatten.

I området byggs mångfunktionella våtmarker i småvatten som har påverkats av mänsklig verksamhet. Dessutom söker man potentiella våtmarker, myrmarker och skogar som kan restaureras i området. Utöver att minska den yttre belastningen förbättrar projektet också levnadsförhållandena för fisk som leker i kustvåtmarkerna genom att skapa uppehållsplatser för vattnet och översvämningsvåtmarker. Beroende på plats kan våtmarker också fungera som viktiga lekområden för fisk. I detta syfte måste uppstigning från havet i tillämpliga delar säkerställas vid planering av våtmarker, och därför samarbetar vi med Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation (FFC).

Ilmakuva juuri valmistuneesta, puiden ympäröimästä kosteikosta.

Bild av våtmark som byggs i Hangö.

Utplantering av bandtång (Zostera marina)

I projektet testas utplantering av bandtång för att öka antalet nya ängar i områden som identifierats som lämpliga för arten. Bandtångsängar är ett av de viktigaste ekosystemen i Östersjön, och fördelarna är många. Bandtångsängar ökar den biologiska mångfalden och fungerar som uppväxtområden för fiskyngel och många ryggradslösa djur. De binder också kol och återvinner övergödande näringsämnen. Bandtångsängar har delvis försvunnit eller minskat till följd av mänsklig verksamhet. På den finska kusten är övergödning och därav följande grumling av vatten det största hotet mot bandtång.

Bandtångsskott samlas in genom dykning från ett område där arten förekommer rikligt och planteras sedan på utvalda platser. Alla utplanteringsplatser har valts ut i samarbete med Forststyrelsen.

Insatser kommer att göras för att finna ömsesidigt stödjande åtgärder för kustnära återställningsobjekt och utplanteringsplatser för bandtångsängar för att minska den externa belastningen i det område där utplanteringar görs, eftersom förbättrad vattenkvalitet är en förutsättning för bandtångens överlevnad på lång sikt.

Sukeltaja istuttamassa merenpohjaan meriajokasta.

En dykare samlar in sticklingar av bandtång för omplantering.

Skräpinsamlingar

I projektet samlas också plastskräp in från stränder, och information om skräpinsamling delas på sociala medier och till den lokala befolkningen. Under projektets gång anordnas ett flertal skräpinsamlingar i västra Nylands kustområde, och den första insamlingen ordnas under våren 2022.

Movipusseja ja muuta muoviroskaa kellumassa meressä.

Plastskräp i havet.

Mark- eller skogsägare, ta kontakt!

Vi uppmuntrar alla mark- och skogsägare som är intresserade av vattenskydd att ta kontakt med oss för att diskutera möjligheterna till vattenskyddsåtgärder i kustområdena kring Hangö, Raseborg Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt.

Iiris Kokkonen, havsexpert iiris.kokkonen@wwf.fi, p. 044 518 8222