Äger du den nya HIFK-våtmarken?

Hej HIFK-supporter! Är skyddet av Östersjön något som utöver ishockey ligger nära ditt hjärta? Vill du främja vattenskydd med konkreta åtgärder? Det här är nu möjligt, eftersom WWF och HIFK vill förbättra tillståndet i inlandsvattnen och Östersjön tillsammans med dig. Vi letar efter markägare med ett markområde i Västra Nyland som skulle lämpa sig för att bli ny våtmark. Öarna i våtmarken är tänkta att bilda bokstäverna HIFK.

Lue artikkeli suomeksi.

Hur fungerar samarbetet mellan markägaren, WWF och HIFK?

WWF har i samarbete med markägare byggt våtmarker i Västra Nyland i över fem år. Samarbetet genomförs enligt samma mönster som tidigare. Det betyder att WWF betalar våtmarkens planerings- och byggkostnader och tar hand om etableringen från början till slut. Kostnaderna täcks med donationsmedel som har samlats in av HIFK. Om markägaren önskar får markägaren inverka på detaljerna i planeringen och genomförandet, såsom det exakta området för våtmarken och tidpunkten.

Inga markaffärer utförs, det vill säga förblir våtmarken i markägarens ägo. Våtmarken kräver ett antal skötselåtgärder som det är önskvärt att markägaren tar hand om i fortsättningen. Skötselåtgärderna inkluderar till exempel kontroll av skicket på våtmarkens konstruktioner några gånger om året och en tömning av områden med fördjupningar som ska utföras vart femte år. WWF ger råd till markägaren gällande skötselåtgärderna. Skötselkostnaderna kan till exempel täckas genom jordbruksstöd med ett avtal om skötsel av våtmarker, där markägaren är en jordbrukare eller representerar en registrerad förening eller ett vattenrättsligt samfund.

HIFK samlar medlen för att bygga våtmarken och du kan delta i projektet till exempel genom att lösa ut ett Försvarare av Östersjön -diplom. Representanter från HIFK besöker våtmarken under byggfasen och när den har färdigställts. HIFK och WWF skapar innehåll om våtmarken i sina egna kommunikationskanaler.

Illustration för att åskådliggöra våtmarken och öarna med bokstavsform. © Alexandra Antell / WWF

 • Vilken typ av område letar vi efter för våtmarken? 

  Området kan ligga på åkermark, i skogen, på icke odlingsbar mark eller till och med på din gård, om det uppfyller alla kraven på listan.

  • Våtmarken kräver ett markområde på minst 0,7 hektar.
  • Storleken på området ska utgöra 0,5–1 procent av avrinningsområdet ovanför. Avrinningsområdet är det område som våtmarken får regn- och smältvatten ifrån. Till exempel behöver ett avrinningsområde på 100 hektar en våtmark på 0,5–1 hektar. Storleken på avrinningsområdet kan beräknas till exempel genom att använda Skogscentralens verktyg för att definiera ett tillrinningsområde.
  • Området ska ligga nära en fåra som kan användas för att enkelt styra vatten till den våtmark som ska byggas.
  • För att området ska stödja WWF:s övriga vattenskydd i området ska det ligga i Västra Nyland inom de områden som avgränsas på kartan nedan. Området inkluderar avrinningsområdena vid Vitträsk, Estby, Sjundeå, Ingarskila och Ingå å samt mellanliggande avrinningsområden som ligger nära kusten.
  • Den som lämnar in anmälan ska vara områdets ägare.

WWF:s projektområde har markerats med grön färg i bilden.

Projektets tidtabell

Ansökningstiden går ut 30.4.2024.

Efter ansökningstiden väljer WWF baserat på en kartgranskning ut de områden som bäst lämpar sig för projektet. Markägarna kontaktas och man kommer överens om ett fältbesök vid objektet. I samband med besöket utreder man om området är lämpligt för en våtmark. En anmälning av ett eget område eller ett fältbesök binder inte markägaren på något sätt.

Endast ett område kan väljas för projektet och valet utförs under maj 2024. Markägaren meddelas om beslutet så fort som möjligt. Alla som har lämnat in en anmälan kontaktas antingen via telefon eller e-post under något skede av processen.

Våtmarken planläggs under åren 2024–2025 och byggs under åren 2025–2026. Tidtabellen är flexibel. Byggandet av våtmarken pågår bara några veckor.

Varför lönar det sig att bygga en våtmark?

Våtmarker lämpar sig väl för vattenskydd inom jord- och skogsbruk. Med hjälp av våtmarker kan kontrollen av vattenflöden förbättras, eftersom våtmarker lagrar vatten och balanserar flöden. Till exempel samlas vattnet under översvämningssäsongen i våtmarkerna i stället för att snabbt flöda nedströms. Våtmarker avlägsnar överflödiga näringsämnen och fasta ämnen ur vattnet, vilket minskar tillväxten av alger och gör vattnet mildre grumligt.

Våtmarker är dessutom trevliga livsmiljöer för många organismer, vilket är bra för den biologiska mångfalden. Våtmarker gör alltså gott för både människor och för naturen!

Du kan läsa mer om de vattenskyddslösningar som genomförs av WWF i Västra Nyland genom att klicka på följande länkar: VALUTA-projekten, Metsälähde-projektet, RANKKU-projekten.

Lämna in din anmälan senast 30.4.2024!

Mer information:

Viivi Kaasonen
Skyddsexpert, WWF
+358 50 471 9785
viivi.kaasonen@wwf.fi

Jenny Jyrkänkallio-Mikkola
Ansvarig för insjöar och åar, WWF
+358 40 500 6968
jenny.jyrkankallio-mikkola@wwf.fi

 

Sinua saattaa kiinnostaa