Luonnon ennallistaminen

Luonto köyhtyy hälyttävää vauhtia niin maailmalla kuin Suomessakin. Syy on ihmisen, sillä toimintamme haitalliset vaikutukset näkyvät joka puolella maapalloa. Jäljellä olevien arvokkaiden luontokohteiden suojeleminen ei enää riitä. Siksi ihmisen on ryhdyttävä korjaamaan aiheuttamaansa haittaa ja palauttamaan luontoa lähemmäs alkuperäistä tilaansa. Ennallistaminen voi hyödyttää myös ihmisiä ja taloutta.

Suomi on sitoutunut pysäyttämään luontokadon vuoteen 2030 mennessä. Koska aikaa on jäljellä enää vähän, toimilla on kiire.

Luontokadon pysäyttäminen vaatii suojeltujen alueiden, kuten kansallispuistojen, lisäämistä ja laajentamista. Näillä suojelualueilla luonto voi yleensä hyvin. Ihminen on kuitenkin aiheuttanut niin paljon haittaa luonnolle, ettei arvokkaita luontokohteita ole riittävästi jäljellä. Lisäksi suojeltujenkin alueiden luonto on joskus niin vahvasti ihmisen muokkaamaa, että se kaipaa apua palautuakseen.

Kun ihmisen muokkaamaa luontoa autetaan – joko suojelualueilla tai niiden ulkopuolella – palautumaan lähemmäs alkuperäistä tilaansa, kyse on luonnon ennallistamisesta. Luonto palautuisi useimmiten myös itsestään, jos sille annettaisiin siihen mahdollisuus. Tämä luontainen prosessi on kuitenkin hyvin hidas, ja ennallistamisella pyritään nopeuttamaan luonnon monimuotoisuuden palautumista. Ennallistamiselle on tarvetta muun muassa metsissä, merissä, soissa, perinneympäristöissä ja joissa.

Esimerkiksi patojen rakentaminen on aiheuttanut Suomessakin valtavaa tuhoa jokiluonnollemme ja virtaavissa vesissä kuteville vaelluskaloille, kuten lohelle ja taimenelle. Patoja purkamalla ja niiden paikalle vapautuvia koskia kunnostamalla voidaan kuitenkin ennallistaa jokiluontoa.

Voit tutustua alla olevaa kuvagalleriaa selaamalla luonnon ennallistamiseen eri elinympäristöissä. Artikkeli jatkuu kuvagallerian jälkeen.

Luonnon ennallistamisella positiivisia talous- ja työllisyysvaikutuksia

Ennallistaminen hyödyttää luontoa, mutta sillä voi olla lisäksi positiivisia talousvaikutuksia. Esimerkiksi kosteikkojen suunnittelu- ja rakentaminen työllistää useita ammattilaisia ja tuo näin välittömiä positiivisia talousvaikutuksia. Myös patojen purkamisella on hyviä talous- ja työllisyysvaikutuksia: Suomessa Luontopaneeli on rinnastanut vihreää elvytystä koskeneessa julkaisussaan patojen purun taloudelliset elvytysvaikutukset rauta- ja raitioteiden rakentamiseen.

Suomi hyötyisi myös metsien ennallistamisesta: ennallistaminen kasvattaisi metsien vastustuskykyä tuholaisia ja sään ääri-ilmiöitä vastaan, jotka tulevat lisääntymään ilmastonmuutoksen takia. Valuma-alueiden vedenpidätyskykyä parantamalla, kuten kosteikkorakentamisella ja soiden ennallistamisella, voidaan myös varautua ilmastonmuutoksesta aiheutuviin haittoihin kuten tulviin ja kuivuuteen.

(Teksti jatkuu kuvan jälkeen.)

Kaivinkone pellolla kaivamassa rakenteilla olevaa kosteikkoa.

Kosteikkojen suunnittelu- ja rakentaminen työllistää useita ammattilaisia.

Ennallistamisella parannetaan myös Itämeren tilaa ja lisätään hiilivarastoja. Suomen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa ennallistamisella on valtava potentiaali: hiilirikkaiden metsien maaperän sekä elävän ja kuolleen puuston rooli hiilivarastojen ja -nielujen lisäämisessä on tärkeä.

Luonnon ennallistaminen maksaa siis itsensä takaisin pitkällä aikavälillä ja turvaa Suomelle tärkeitä elinkeinoja. Ennallistaminen ei myöskään tarkoita kaiken taloudellisen toiminnan lopettamista, vaan luonnon ottamista huomioon aiempaa paremmin.

Mistä EU:n ennallistamisasetuksessa on kyse?

EU:n biodiversiteettistrategian tavoite on pysäyttää luontokato vuoteen 2030 mennessä. Tämän jälkeen luonnon monimuotoisuus on tarkoitus saada kasvu-uralle EU:n alueella.

Osana biodiversiteettistrategiaa EU:ssa hyväksyttiin kesäkuussa asetus luonnon ennallistamisesta. Asetus koskee niin metsiä, soita, tuntureita, meriä kuin sisävesiäkin. Ennallistamisasetus on biodiversiteettistrategian toistaiseksi ainoa jäsenmaita juridisesti sitova osa, minkä takia se on tärkeä luonnon näkökulmasta. Asetus asettaa ennallistamiselle tavoitteet, mutta ennallistamisen keinot päätetään kussakin jäsenmaassa.

Lue artikkelistamme lisää ennallistamisasetuksesta ja EU:n biodiversiteettistrategiasta.

Mitä WWF tekee luonnon ennallistamiseksi?

Useita ihmisiä kahluuvaatteet päällä ja saappaat jalassa joessa siirtelemässä kiviä ja tasoittamassa soraa, kesäinen vehreä kuva

WWF:n virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen ennallistamassa uhanalaisten vaelluskalojen elin- ja lisääntymisalueita.

WWF vaikuttaa päättäjiin sekä EU-tasolla että Suomessa ennallistamisasetuksen aikaansaamiseksi. Ennallistamisasetus olisi erittäin tärkeä askel luontokadon pysäyttämiseksi EU:n alueella.

Ennallistamista tehdään kuitenkin EU:n asetuksesta riippumatta: Suomessa on monia ohjelmia, jotka kannustavat maanomistajia vapaaehtoisiin toimiin luonnon ennallistamiseksi. Tällaisia ohjelmia ovat muun muassa uhanalaisten elinympäristöjen suojelua ja ennallistamista edistävä HELMI sekä ympäristöministeriön käynnistämä Vesiensuojelun tehostamisohjelma. WWF pyrkii varmistamaan näille ohjelmille riittävän rahoituksen vaikuttamalla päättäjiin.

WWF tekee ennallistamista myös käytännössä ja kädet savessa niin Suomessa kuin maailmalla. Metsiä, vesistöjä ja kosteikkoja ennallistetaan WWF Suomen tuella esimerkiksi Ugandassa, Madagaskarilla, Tansaniassa, Laosissa ja Indonesiassa. Voit katsoa tältä sivulta löytyvästä kuvagalleriasta esimerkkejä WWF:n tekemästä käytännön ennallistamistyöstä ja alla olevasta listasta voit tutustua uusimpiin kohteisiin.

Tutustu WWF:n viimeisen vuoden aikana toteuttamiin ennallistamiskohteisiin ja tuoreisiin kannanottoihin!
 • WWF:n uutinen EU:n ennallistamisasetuksen hyväksymisestä.
 • WWF:n kyselytutkimus ennallistamisasetuksesta.
 • WWF:n ja HIFK:n yhteistyössä Länsi-Uudellemaalle rakennetaan kosteikko.
 • WWF:n uutinen luontopohjaisista ratkaisuista.
 • WWF:n uutinen Hiitolanjoen vapauttamisesta.
 • WWF:n uutinen EU-parlamentin käsittelyssä olevasta ennallistamisasetuksesta.
 • WWF:n uutinen vesienhallinnan saavutuksista vuonna 2023.
 • WWF:n uutinen ennallistamisasetuksessa saavutetusta sovusta.
 • Metsäpurojen puolesta-yhteistyössä WWF, Stora Enso ja Tornator ennallistivat metsäpuroja liki 90 vapaaehtoisen voimin ja rakensivat uhanalaisille vaelluskaloille 30 kutupaikkaa.
 • WWF rakensi yhteensä seitsemän vesienhallintakohdetta Länsi-Uudellamaalla yhteistyössä maanomistajien kanssa.
 • WWF:n artikkeli perinnemaisemien ennallistamisesta.
 • WWF-lehden artikkeli metsätalouden vesistöpäästöistä, joita voisi pienentää metsiä ennallistamalla.
 • WWF teki kahteen kohteeseen meriajokkaan siirtoistutusta Inkoon merialueella.
 • WWF:n kannanotto parlamentin äänestystulokseen.
 • WWF:n Jenny Jyrkänkallio-Mikkolan ja Mai Suomisen Yliö-kirjoitus Itämeren ennallistamisesta Maaseudun Tulevaisuudessa.
 • WWF:n Liisa Rohwederin kirjoitus Helsingin Sanomissa ennallistamisesta.
 • Kannanottomme parlamentin ympäristövaliokunnan äänestytulokseen EU:n ennallistamisasetuksesta.
 • WWF:n Liisa Rohwederin Vieraskynä ennallistamisesta Helsingin Sanomissa.
 • Rakensimme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa luonnonmukaisen ohitusuoman Brobölen patoalueelle Sipoonjoella. Lisäksi WWF oli mukana Hiitolanjoen ennallistamisessa.
 • Kesän 2023 talkookohteet löydät täältä.
 • WWF:n Jenny Jyrkänkallio-Mikkolan ja Mai Suomisen kirjoitus ennallistamisesta Maaseudun Tulevaisuudessa.
 • Luonnon ennallistaminen auttaa myös ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Artikkeli WWF Suomen työstä kumppanimaissa Tansaniassa, Nepalissa ja Boliviassa.

Mitä sinä voit tehdä?

WWF järjestää tapahtumia ja ennallistamistalkoita, joihin sinäkin voit osallistua. Voit tutustua tapahtumiin WWF:n kalenterissa.

Voit tukea työtämme myös esimerkiksi lahjoittamalla.

Tue työtämme luonnon hyväksi

Ole kanssamme ratkaisemassa maapallon vakavimpia ympäristöongelmia ja rakentamassa tulevaisuutta, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Tuellasi mahdollistat ympäristönsuojelutyömme. Voit auttaa pitkäjänteisesti kummina, kertalahjoituksella tai vaikka perustamalla syntymäpäiväkeräyksen. On monia tapoja auttaa – löydä omasi.

Katso, miten voit auttaa

Tue työtämme luonnon hyväksi

Ole kanssamme ratkaisemassa maapallon vakavimpia ympäristöongelmia ja rakentamassa tulevaisuutta, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Tuellasi mahdollistat ympäristönsuojelutyömme. Voit auttaa pitkäjänteisesti kummina, kertalahjoituksella tai vaikka perustamalla syntymäpäiväkeräyksen. On monia tapoja auttaa – löydä omasi.

Yritys, auta luontoa yhdessä WWF:n kanssa

Toimimme yhdessä yritysten kanssa luontokadon pysäyttämiseksi, sillä kaikkia tarvitaan mukaan rakentamaan tasapainoista tulevaisuutta luonnolle ja ihmisille.

Katso lahjoitus- ja kumppanuustavat

Yritys, auta luontoa yhdessä WWF:n kanssa

Toimimme yhdessä yritysten kanssa luontokadon pysäyttämiseksi, sillä kaikkia tarvitaan mukaan rakentamaan tasapainoista tulevaisuutta luonnolle ja ihmisille.