Vauhtia vaellukseen -hanke

WWF:n vetämän 3,5-vuotisen (2019–2022) Vauhtia vaellukseen-hankkeen aikana virtavesilajeille vapautettiin yli 570 kilometriä uutta elin- ja lisääntymisympäristöä. Hankkeen aikana poistettiin ja ohitettiin yhteensä 14 vaellusestettä, sekä edistettiin 29 patorakenteen poistoa tai esteettömäksi muuttamista yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Lue hankkeen loppuraportti.

Suomen virtavesissä, eli joissa ja puroissa, on ainakin satoja käytöstä poistettujen patojen raunioita. Niiden vaikutus virtavesilajistoon on merkittävä, sillä niiden taakse kätkeytyy tuhansia kilometrejä potentiaalista elin- ja lisääntymisympäristöä. Heinäkuussa 2019 käynnistynyt WWF:n vetämä monivuotinen Vauhtia vaellukseen -hanke tarttui toimeen ja keskittyi näiden esteiden poistamiseen. Samalla hanke jatkoi vuonna 2018 päättyneen Patokato-hankkeen työtä virtavesien hyväksi.

”Ainoastaan vaellusesteitä poistamalla voidaan uhanalaistuneet vaelluskalakantamme saada elpymään. Vaelluskalojen luontaista lisääntymistä on edistettävä poistamalla este ja pato kerrallaan, oikotietä tavoitteen saavuttamiseen ei ole. Esteiden poiston kautta edistetään parhaimmillaan myös vesien hyvän tilan tavoitteen saavuttamista ja elvytetään alueen virtavesiluonnon monimuotoisuutta”, toteaa WWF:n virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen.

Hankkeen visio on, että tulevaisuudessa:

  • Suomen vesistöt ovat hyvässä ekologisessa tilassa.
  • Vaelluskalapopulaatiot ovat vahvistuneet ja virtavesiekosysteemien uhanalaiskehitys pysähtynyt ja kääntynyt positiiviseksi myös eteläisessä Suomessa.
  • Vesivoimalaitosten ikuiset luvat ovat siirtyneet määräaikaisiksi ja voimaloille asetetut kalatievelvoitteet on toteutettu.
  • Tierakentamisessa on huomioitu kalojen ja muiden vesieliöiden kulku ja teiden uusimisten yhteydessä vaelluskaloille on vapautettu lisää elinympäristöä rumpu kerrallaan.
  • Käyttötarkoitusta vailla olevat padot ja patojen rauniot on poistettu tai ohitettu myös kulttuurihistoriaa kunnioittaen.
  • Vesistökuormitus on saatu kuriin ja valuma-alueiden hydrologiaa palautettu luonnontilaisemmaksi esimerkiksi ennallistamalla ojitettuja suoalueita.
  • Virtavesien luontokokemuksista nauttivat niin suomalaiset kuin ulkomaalaisetkin.
  • Vahvat kalakalakannat tuottavat ravintoa yhä tietoisemmille ja ympäristöystävällisemmille kuluttajille.
  • Suomi tunnetaan maailmalla mallimaana, missä hallinto yhdessä erilaisten yhdistysten ja järjestöjen, yritysten ja kansalaisten kanssa ratkaisevat virtavesiluonnon tilaa heikentäneet pullonkaulat.

Heinäkuussa 2019 alkanut Vauhtia vaellukseen -hanke oli 3,5- vuotinen ja päättyi vuoden 2022 lopussa. Lähes puolen miljoonan euron hanketta rahoitti Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR). Hankkeen omarahoitusosuuden mahdollisti Lassi Leppinen Säätiön merkittävä lahjoitus WWF:lle.

Lisätiedot:

virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen, WWF Suomi, manu.vihtonen@wwf.fi, puh. 040 505 0620

Vauhtia vaellukseen -hankkeen kohteita

Vauhtia vaellukseen -hankkeen yhteistyölogot