Vaali luontoa ja äänestä EU-vaaleissa

EU-vaalit ovat äärimmäisen tärkeät vaalit luonnon ja ilmaston kannalta. Siksi jokaisen luonnonystävän kannattaa vaalia luontoa ja äänestää!

EU on tuonut todella paljon hyvää Suomen luonnon- ja ympäristönsuojeluun. Tehtävää on kuitenkin vielä paljon, ja kesäkuussa valittavat EU-parlamentaarikot ovat tekemässä päätöksiä, jotka tulevat ohjaamaan myös Suomen ympäristölainsäädäntöä.

Viime EU-vaaleissa ympäristömyönteiset ehdokkaat saivat vaalivoiton, minkä seurauksena EU loi niin sanotun green dealin eli kunnianhimoisen vihreän kehityksen ohjelman. Tänä keväänä Euroopan poliittinen tilanne näyttää kuitenkin huonommalta luonnon kannalta.

Jokaisen luonnonystävän ääni on näissä vaaleissa tärkeä. Ennakkoäänestys järjestetään Suomessa 29.5.–4.6. ja varsinainen vaalipäivä on 9. kesäkuuta.

Vaali luontoa ja äänestä!

Näin puolueet suhtautuvat vaalien tärkeisiin ympäristökysymyksiin

Kysyimme puolueilta niiden kantoja EU-vaalien tärkeisiin ympäristökysymyksiin. Ainoastaan vasemmistoliitto, vihreät, SDP ja RKP vastasivat kyselyymme. Muilta eduskuntapuolueilta emme saaneet suoria vastauksia kyselyymme, mutta kokoomus toimitti avoimet vastaukset.

Kysymyksiä on tiivistetty alla olevaan taulukkoon. Näet kysymykset koko muodossaan täällä. Tarkempaan analyysiin puolueiden kannoista pääset tutustumaan tässä artikkelissa, johon on koottu myös puolueiden lähettämät avoimet vastaukset.

Tutustu alla olevasta kuvakarusellista puolueiden vastauksiin. Huomaathan, että osa puolueista päätti jättää vastaamatta kyselyymme.

Pisteytys meppien äänestyskäyttäytymisestä EU-parlamentissa

BirdLife Europe, Climate Action Network Europe, Euroopan ympäristötoimisto, Euroopan liikenne- ja ympäristöliitto ja WWF:n Brysselin toimisto ovat julkaisseet pisteytyksen, joka mittaa europarlamentaarikkojen ja heidän edustamiensa puolueiden ja poliittisten ryhmien sitoutumista ympäristönsuojeluun. Jokaisen Euroopan parlamentin jäsenen äänestyskäyttäytymistä vaalikaudella 2019–2024 arvioitiin vertaamalla äänestyspäätöksiä pisteytyksen toteuttaneiden organisaatioiden vaatimuksiin.

Pisteytyksessä tarkasteltiin 30:tä ilmasto-, energia- ja ympäristölainsäädäntöön liittyvää sääntelyhanketta. Niistä 12 liittyi ilmastoneutraaliin ja sosiaalisesti oikeudenmukaiseen siirtymään, 10 kiertotalouteen ja saasteiden vähentämiseen ja 8 luonnon monimuotoisuuteen.

Pisteytyksen metodologiaan voit tutustua täällä.

Tutustu pisteytykseen alla!

Mitä EU on saanut aikaan luonnon ja ilmaston hyväksi?

Vaikka uutiset luontokadosta ja ilmastonmuutoksesta ovat pääosin synkkiä, ympäristön tila niin Suomessa kuin globaalisti olisi vielä tukalampi ilman Euroopan unionia. EU on muun muassa säätänyt ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja luonnonsuojelua edistäviä lakeja ja jakanut rahoitusta tärkeille ympäristöhankkeille. 

Esimerkiksi EU:n metsäkatoasetus on merkittävä voitto maailman metsille. Viime vuonna voimaan astunut asetus kieltää metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden myynnin EU:n alueella.

Suomessa on suojeltu kattava verkosto merkittäviä luontoalueita EU:n luonto- ja lintudirektiivin ansiosta. Natura 2000 -verkosto luo pohjan luonnonsuojelulle koko Euroopassa. Myös esimerkiksi suurpetojen tilanne voisi olla huomattavasti huonompi ilman EU:ta ja ympäristöasioita esillä pitäviä EU-parlamentaarikoita.

Kuluneella vaalikaudella myös EU:n ilmastopolitiikka on ottanut isoja harppauksia eteenpäin. EU on muun muassa korottanut maankäyttösektorin hiilinieluja koskevia tavoitteita ja tehnyt isoja panostuksia fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi sähkön- ja lämmöntuotannossa. EU:n uusi sosiaalinen ilmastorahasto auttaa puolestaan puhtaan siirtymän oikeudenmukaisessa toteutuksessa.

Suomen EU-jäsenyys on tuonut luonto- ja ympäristöasioiden hoitoon myös pitkäjänteisyyttä. EU tarjoaa selkeät tavoitteet ja lainsäädännön, jotka ohjaavat Suomenkin toimintaa. Lisäksi EU:n kautta tulee merkittävästi rahoitusta ympäristö- ja luonnonsuojelutyöhön Suomessa.

Kokosimme tähän artikkeliin kymmenen esimerkkiä siitä, miten EU on vaikuttanut positiivisesti luonnon suojeluun ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Jos haluat puolustaa luontoa ja ilmastoa, äänestä EU-vaaleissa!

Mitä vaadimme EU:lta seuraavaksi?

Listasimme kolme tärkeää kokonaisuutta, joiden tulee olla tulevina vuosina EU:n politiikan ytimessä ilmasto- ja luontokriisien ratkaisemiseksi ja siten myös ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi:

 1. Lopetetaan riippuvuus fossiilisista polttoaineista.
 2. Asetetaan luonto etusijalle päätöksenteossa.
 3. Toteutetaan siirtymä oikeudenmukaisesti.

Lopetetaan riippuvuus fossiilisista polttoaineista

Fossiiliset polttoaineet kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Ilmaston lämpenemistä kiihdyttäviä polttoaineita – kuten kivihiiltä, maakaasua, öljyä ja turvetta – käytetään sähkön ja lämmön tuotannossa, ajoneuvojen polttoaineena sekä teollisuusprosessien raaka-aineena.

Lopettaakseen riippuvuutensa fossiilisista polttoaineista EU:n on...
 • Aikaistettava ilmastoneutraaliuden tavoitetta vuoteen 2040.
 • Asetettava tavoitteeksi EU:n energiankulutuksen puolittaminen ja saavutettava 100 % uusiutuva energiajärjestelmä vuoteen 2040 mennessä. Oleellista on varmistaa, että aurinko- ja tuulivoimaloita rakennetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta turvallisiin paikkoihin.
 • Asetettava määräpäivät hiilen, kaasun ja öljyn käytön lopettamiselle ja autettava heikoimmassa asemassa olevia kotitalouksia saamaan puhdasta ja edullista energiaa.

Asetetaan luonto etusijalle päätöksenteossa

EU:n on asetettava luonto etusijalle päätöksenteossa. Tämä on tärkeää myös talouden, turvallisuuden ja huoltovarmuuden takia. Olemme täysin riippuvaisia luonnon meille tarjoamista ekosysteemipalveluista kuten puhtaasta vedestä, ruuasta ja ilmasta.

Asettaakseen luonnon etusijalle päätöksenteossa EU:n on...
 • Muutettava ruokajärjestelmä runsaasti luonnonvaroja kuluttavasta eläinperäisen ruuan tuotannosta kasvipohjaisemmaksi ja edistettävä sitä, että kaikilla on mahdollisuus hankkia ympäristöystävällistä ruokaa. Tähän liittyen EU:n on myös asetettava tieteeseen perustuvia määrällisiä tavoitteita suurille elintarviketuottajille, ruoka-alan toimijoille ja vähittäiskaupoille.
 • Kaksinkertaistettava EU:n ja kansallisen tason luontoinvestoinnit vähintään 50 miljardiin euroon vuodessa. Investoinnit pitäisivät sisällään uuden EU-rahaston perustamisen ennallistamistoimille. EU:n on varmistettava, että kansalliset hallitukset lisäävät bruttokansantuotteestaan luontoon sijoitettavaa osuutta.
 • Priorisoitava luontopohjaisia ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Suojelemalla ja ennallistamalla luontoa voimme hillitä lämpötilojen nousua, pidättää paremmin vettä, lisätä satojen resilienssiä sekä vahvistaa kalakantoja samalla kun vähennämme kasvihuonepäästöjä ja varastoimme enemmän hiiltä.
 • Vahvistettava EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa. EU:n on huolehdittava, että kaikki jäsenvaltiot tekevät kunnianhimoiset kansalliset biodiversiteettistrategiat ja toimintasuunnitelmat ja toimivat niiden mukaisesti.
 • Vähintään kaksinkertaistettava sen kansainväliselle luonnon monimuotoisuudelle antama taloudellinen tuki vuoteen 2030 mennessä.

Toteutetaan siirtymä oikeudenmukaisesti

Ilmastonmuutosta on hillittävä ja luontokato pysäytettävä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen tarkoittaa isoja muutoksia. Samalla on varmistettava, että ihmiset kokevat muutokset oikeudenmukaisiksi.

Varmistaakseen oikeudenmukaisen siirtymän EU:n on...
 • Lopetettava ympäristölle haitalliset tuet. Ympäristölle haitalliset tuet voivat kiihdyttää ilmastonmuutosta ja vaikuttaa haitallisesti myös esimerkiksi vesistöjen tilaan, ilmanlaatuun sekä luonnon monimuotoisuuteen.
 • Toteutettava EU:n rahoittamia ja helposti saavutettavia puhtaan energian ohjelmia ja energiansäästöohjelmia. Ohjelmat tukisivat muun muassa rakennusten perusteellista kunnostamista, puhtaan uusiutuvan energian saatavuutta, investointeja julkiseen, jaettuun ja kevyeen liikenteeseen sekä koulutusta. Tavoitteena tulee olla, että kaikki eurooppalaiset voisivat nauttia vihreän siirtymän hyödyistä ja löytää työpaikkoja tulevaisuuden puhtailta toimialoilta.
 • Esitettävä uudistuksia, joilla tuetaan kansalaisten yhteiskunnallista osallistumista.
 • Varmistettava, että yksityiset rahoituslaitokset lisäävät tukeaan yritysten vihreälle siirtymälle, lopettavat haitallisen toiminnan rahoittamisen ja varmistavat viherpesun välttämisen.

Mitä sinä voit tehdä?

Mitä enemmän ääniä ympäristömyönteiset ehdokkaat ja puolueet saavat, sitä vahvemmin voimme luottaa siihen, että EU edistää jatkossakin ympäristön ja luonnon suojelua. Vaali siis luontoa ja ota selvää ehdokkaiden ja puolueiden ympäristönäkemyksistä. Puolueiden näkemyksiin voit tutustua julkaisemastamme kyselystä. Tärkeintä on, ettet jää nukkumaan – EU-vaalien äänestysaktiivisuus on yleensä ollut alhainen, joten jokaisella äänellä on sitäkin suurempi merkitys.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.