Monialainen oppimiskokonaisuus – Mennään metsään

Mennään metsään  kokonaisuudessa tutustutaan metsäluontoon ja sen monimuotoisuuteen. Oppimiskokonaisuuteen kannattaa sisällyttää tutkimusretki metsään. Teeman tehtävistä ja materiaaleista löytyy yhtymäkohtia ainakin ympäristöopin, äidinkielen, matematiikan, yhteiskuntaopin, käsityön, kuvaamataidon ja musiikin tavoitteisiin. 

Oppimiskokonaisuuden rakenne:

 • Tutkitaan metsää
 • Toimitaan metsien hyväksi
 • Kerrotaan metsistä: tiedoista, teoista ja ajatuksista

 

Tutkitaan metsää

Tutki!

Tutki-osion tavoitteena on, että oppilas tutustuu metsäluonnon monimuotoisuuteen ja oppii siitä.  Teemaa voidaan tutkia itsenäisesti tai ryhmässä.  

Riippuen oppimiskokonaisuuden laajuudesta, käytettävissä olevasta ajasta ja muista reunaehdoista, oppilaat voivat toteuttaa metsäluontoon liittyen laajemman tai suppeamman tutkimusprojektin. Oppilas tai oppilasryhmä voi valita oman pienen projektin, jonka aihe voi nousta oppilaan omista kysymyksistä metsäluontoon liittyen tai valmiista opettajan esittelemistä aiheista innostuen. Metsää tutkiessa on hyvä antaa kaikille mahdollisuus tutkia joitakin samoja asioita, kuten metsätyyppiä, monimuotoisen metsän piirteitä ja maaperän pikkueläimiä. 

Retkellä tehtyjä tutkimushavaintoja voi tallentaa kansalaishavainnoinnin tietokantoihin Järvi-meriwiki tai Laji.fi. Jos teette säännöllisesti retkiä samaan paikkaan, oman havaintopaikan perustaminen on myös hauska ja hyödyllinen idea!  

Viides-kuudesluokkalaisia kiinnostavia aihepiirejä voisivat olla esimerkiksi: 

 • Eri puulajit, niiden merkitys metsässä ja niihin liitetyt kulttuuriset merkitykset (esim. uskomukset ja perinteiset käyttötarkoitukset) 
 • Metsän selkärangattomat 
 • Metsäkasvit, sammalet, jäkälät tai sienet 
 • Metsän linnut: Millaisia lintuja metsässä elää ja mikä niiden rooli on metsäluonnossa? Missä kaikkialla metsässä linnut voivat pesiä ja mistä tehdä pesänsä? Miten linnut valitsevat pesäpaikkansa? 
 • Nisäkkäät suomalaisessa metsässä: Millaisia ne ovat ja mikä on niiden rooli metsässä?  
 • Mitä virkaa on pökkelöllä? Lahopuun merkitys metsäluonnolle. 
 • Metsä kerrostalona. Elämää metsän eri kerroksissa. 
 • Millainen on metsän elämä? Miten metsä syntyy ja kuolee, vai kuoleeko se? Luonnonmetsän ja talousmetsän erot. 
 • Uhanalainen metsäluonto. Millaista on esimerkiksi metsäpeuran tai liito-oravan elämä? Miksi ne ovat uhanalaisia? 
 • Metsä ruokapöytänä: Mitä kaikkea metsästä voi syödä ja voisiko pelkillä metsän antimilla elää?  
 • Metsäluonnon suojelu. Mikä uhkaa metsän lajeja ja mitä voidaan tehdä niiden suojelemiseksi? 
 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen metsiin

WWF tarjoaa:   

Tutkimuslomakkeita ja toimintavinkkejä: 

Syvennytään teemaan: 

Kirjallisuutta ja aamunavaustekstejä: 

Videoita ja animaatio: 

Suomen luonnonsuojeluliitto tarjoaa:  

Metsähallitus tarjoaa: 

Muualla verkossa: 

Toimitaan metsien hyväksi

Toimi!

Toimi -osiossa valitaan toimi metsäluonnon hyväksi ja toimitaan sen mukaisesti. Tavoitteena on, että oppilas harjoittelee ympäristövastuullista toimintaa koulun arjessa.  

Toiminnan tavoitteena voi olla suora, esimerkiksi koulun lähimetsään kohdistuvien ympäristöhaittojen vähentäminen esimerkiksi metsän siivoustalkoilla tai vieraslajitalkoiden muodossa. Vaikuttavana tekona metsäluonnon hyväksi voi olla myös luonnon monimuotoisuuden lisääminen koulun lähiympäristössä lisäämällä sinne lahopuuta esimerkiksi lahopuutarhan tai lahoaidan muodossa tai rakentamalla linnunpönttöjä, hyönteishotelleja tai lepakonpönttöjä. Toimi-osion yhteydessä voidaan myös tutustua mahdolliseen lähimetsän kunnostustyöhön tai metsiä koskevaan päätöksentekoon esimerkiksi WWF:n Metsävaikuttamisoppaan avulla.  

 1. Tutustutaan eri tekoihin* luonnon monimuotoisuuden hyväksi. 
 2. Valitaan alla olevien linkkien* takaa teko luonnon puolesta toimimiseksi. Oppilaat voivat ideoida myös oman teon luonnon hyväksi.   
 3. Lähdetään toimimaan valitun toimen mukaisesti. Apuna suunnittelussa voi käyttää Ideointipohja suunnitteluun –lomaketta. 

WWF tarjoaa:  

Suomen luonnonsuojeluliitto tarjoaa: 

Muualla verkossa: 

 

Kerrotaan metsistä

Kerro!

Kerro -osion tavoitteena on, että oppilas kertoo jollakin valitsemallaan tavalla oppimiskokonaisuuden aikana oppimansa asian tai asiat, luonnon hyväksi tehdyt teot tai muodostamansa oman mielipiteen muille.  Nämä asiat voi ilmaista muutenkin kuin sanoilla, kuten esimerkiksi kuvataiteen, valokuvauksen, käsityön, musiikin tai draaman avulla. Oppilaan tai ryhmän “tutkimusraportti” voi olla esimerkiksi pieni esitelmä, posteri, rakennelma, kirjoitelma tai vaikkapa rap-esitys.  

Ihanteellisessa tapauksessa oppilaiden töitä pääsevät näkemään ja kokemaan muutkin kuin luokkatoverit. Kerro-tehtävän tuotokset voidaan osoittaa myös esimerkiksi paikallisille tai valtakunnallisille päättäjille tai paikalliselle yhteisölle.

Metsäluonto-teeman yhteydessä WWF ehdottaa, että oppilaat voivat toteuttaa luonnon puolesta kantaa ottavan taideteoksen. Teos voi olla yksi yhteinen suurproduktio tai siinä useita itsenäisiä teoksia. Taideteos voi olla kuvataiteen työ tai esimerkiksi performanssi. Teokselle on tärkeä löytää myös yleisö: ehkä sen voi toteuttaa näyttelynä jossakin julkisessa tilassa tai kuvata ja jakaa koulun sosiaalisen median kanavissa. 

1. Pohditaan yhdessä, mitä 

 • olemme oppineet 
 • haluamme kertoa oppimastamme 

2. Valitaan yksin tai yhdessä, miten haluamme kertoa oppimastamme 

Ideoita Kerro-osioon: 

 • Kertomus, esitys tai kuvitus siitä, mikä luontoteko valittiin ja miksi 
 • Tarina tai mielipidekirjoitus 
 • Sarjakuva 
 • Aamunavaus keskusradioista 
 • Juliste koulun seinälle 
 • Luokan tai koulun oma uutislähetys 
 • Näytelmä, jossa sanoma luonnon monimuotoisuuden hyväksi 
 • Oma ympäristöteemainen lyhytelokuva (esim. animaatio) 
 • Näyttely (esim. Metsälajikäsityö) 
 • Yhteinen vaikuttamisprojekti lähiympäristössä (esim. vieraslajitalkoot) 
 • Oma vaikuttamisprojekti koulussa (esim. kouluruoka) 
 • Postikortti tai kirje päättäjille 
 • Tempaus luonnon monimuotoisuuden hyväksi  
 • Kantaaottava taideteos (yksilö- tai yhteisötyö) 
 • Muu vaikuttamiskampanja (esim. pehmolelujen mielenosoitus)
   

Vinkki siihen, miten saada teoista vaikuttavampaa: Osallistakaa lähiyhteisö mukaan tekoihin luonnon monimuotoisuuden hyväksi! 

WWF tarjoaa:  

Muualla verkossa:  

OHJEITA ANIMAATION JA ELOKUVAN TEKOON:  

Arviointi

Luonnon monimuotoisuus -oppimiskokonaisuuteen kuuluu myös arviointi. Arviointi rakentuu perusopetuksen opetussuunnitelman (POPS 2014, 32) mukaisesti: kokonaisuuden aikana oppilaille annetaan palautetta työskentelystä ja oppilaan osoittama osaaminen otetaan huomioon osana oppiaineissa annettavaa sanallista arviota tai arvosanaa.

Oppimiskokonaisuuden aikana arvioinnin kohteena ei pääasiallisesti ole lopputulos vaan työskentelyprosessi. Arvioinnissa keskitytään jatkuvaan palautteen antamiseen sekä itse- ja vertaisarviointiin. Tärkeää onkin oppimiskokonaisuutta aloittaessa kertoa oppilaille sekä työskentelylle ja oppimiselle asetetut konkreettiset tavoitteet, jotta oppilas voi peilata omaa toimintaansa niihin.

Tärkeää on varata työskentelyihin riittävästi aikaa, jotta oppilaiden kanssa käytäville keskusteluille, itsearvioinnille ja vertaisarvioinnillekin riittää aikaa.

Tutustu metsän terveysvaikutuksiin

Metsistä on meille montaa hyötyä. Esittelemme kuusi näkökulmaa metsien terveyshyödyistä.

Lue artikkeli

Tutustu metsän terveysvaikutuksiin

Metsistä on meille montaa hyötyä. Esittelemme kuusi näkökulmaa metsien terveyshyödyistä.

Sinua saattaa kiinnostaa