FSC-sertifiointi

WWF:n Metsänhoito-opas

Metsäsertifiointi on todistus puun alkuperän olosuhteista ja metsänhoidon käytännöistä. Sertifioinnin idea on lain vaatimustasoa korkeampien kestävyyden kriteerien noudattaminen metsätaloudessa. Se on yksi tapa parantaa metsänhoidon kestävyyttä eri tasoilla – ja samalla saada markkinaetua sertifioimattomiin tuotteisiin nähden.

FSC toteuttaa tällä hetkellä parhaiten metsäsertifioinnin tavoitteita ympäristönäkökulmasta. FSC on lyhenne sanoista Forest Stewardship Council eli Hyvän metsänhoidon neuvosto. Se on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka toimii ympäristön huomioonottavan, sosiaalisesti vastuullisen ja taloudellisesti kannattavan metsänhoidon puolesta. Sertifioinnissa on kriteeristö tavoitteista ja toimenpiteistä, joihin metsänomistaja sitoutuu hakiessaan sertifikaattia metsälleen. Tavoitteiden ja toimenpiteiden
toteutuminen tarkastetaan.

FSC:n etuja luonnon kannalta ovat muun muassa se, että 5 prosenttia metsistä jätetään käsittelemättä ja 5 prosenttia käsitellään metsäekosysteemin kannalta erityiskohteina. Lisäksi metsään jätetään järeitä eläviä säästöpuita ja lahopuuta, vesistöjen suojavyöhykkeet säilytetään puustoisina, arvokkaita ja uhanalaisia elinympäristöjä turvataan, arvokkailla lintukohteilla vältetään kesähakkuita ja uhanalaisten metsälajien elinpaikat turvataan.

FSC-sertifiointi voi parantaa metsänomistajan asemaa puunmyyntitilanteessa, sillä FSC-sertifioidulle puulle on tällä hetkellä hyvä ja jatkuvasti kasvava kysyntä. FSC-sertifioidusta puusta on myös mahdollista saada parempaa hintaa. Metsäteollisuus tarvitsee FSC-sertifioitua raaka-ainetta erityisesti vientituotteisiin. Myös kuluttajat valitsevat yhä useammin vastuullisesti tuotettuja, FSC-merkittyjä tuotteita. Vuonna 2018 1,6 miljoonaa hehtaaria Suomen talousmetsistä oli FSC-sertifioitu käsittäen niin metsäyritysten, yhteismetsien kuin yksityismetsänomistajien metsiä.

Metsäomaisuuden laajuudesta ja metsänomistajan tarpeista riippuen metsänomistaja voi valita joko oman sertifikaatin tai jäsenyyden ryhmäsertifikaatissa. Metsänomistaja, joka omistaa alle 500 hehtaaria metsää ja liittyy FSC-ryhmäsertifikaattiin, noudattaa FSC:n yksinkertaisempia sääntöjä. Pienmetsänomistajille ryhmäsertifiointi on yleisin tapa metsän sertifiointiin, sillä siinä sertifiointipalveluja tarjoavat yritys hoitaa FSC:hen liittyvät työt. FSC-sertifioinnin palveluja tarjoavat monet yritykset. FSC-sertifikaatti on voimassa
viisi vuotta, ja sertifioinnin noudattamista varmistetaan vuosittaisin auditoinnein.

Kun noudatat FSC-sertifioinnin metsänhoidon periaatteita ja kriteereitä, parannat metsäluonnon monimuotoisuuden säilymistä, vähennät metsänhoidon ympäristökuormitusta sekä takaat metsän hyvän kasvun.