Pensaat ja varvut

WWF:n Metsänhoito-opas

Elinvoimainen varvusto ja alikasvos tuottavat runsaasti marjoja, ruokkivat riistaa ja ylläpitävät rikasta metsäluontoa. Liiallinen metsän pohjan siistiminen köyhdyttää luontoa – ja on lisäksi turhaa työtä.

Metsän eläimille suojaa antavia alikasvospuita ja pensaita raivataan usein tarpeettomasti taimikonhoidon ja hakkuiden ennakkoraivauksen yhteydessä. Puunkorjuun kannalta riittävä näkyvyys saavutetaan vähemmälläkin.

Avohakkuut ja maanmuokkaus ovat haitallisia muun muassa mustikalle. Lisäksi se kärsii puuston tihentymisestä viljelymetsätalouden seurauksena. Näiden syiden vuoksi mustikan peittävyys on vähentynyt puoleen 1950-luvun tilanteeseen verrattuna. Tämä on ollut valtava ekologinen muutos metsäluonnossa. Avohakkuiden seurauksena pölyttäjähyönteiset ovat vähentyneet, mikä on heikentänyt mustikan ja puolukan pölytystä ja marjontaa.

Myytti

Metsä pitää raivata siistiksi pensaista ja alikasvospuista.

Todellisuus

Metsänhoidon ja puunkorjuun kannalta ei ole tarpeellista, että kaikki pensaat ja alikasvospuut raivataan. On tärkeää varmistaa, että niitä jää metsään riittävästi suojaksi ja ravinnoksi eläimille.

Mitä sinä metsänomistajana voit tehdä?

 • Säästä suojaa antavia alikasvoskuusten ryhmiä ja riistatiheikköjä

  Tee näin kaikissa metsänhoitotoimenpiteissä. Säästä säästöpuuryhmissä myös kaikki pienpuusto ja alikasvos.

 • Säästä lehtopensaita, pähkinäpensaita, jalopuita ja muita harvalukuisempia puulajeja

  Tee kasvutilaa niiden ympärille poistamalla kilpailevaa ja varjostavaa puustoa.

 • Suosi metsän jatkuvaa kasvatusta

  Eri-ikäisrakenteisessa metsikössä kasvaa jatkuvasti kaikkia puiden ikä- ja kokoluokkia. Tämä on hyväksi esimerkiksi mustikalle, joka menestyy parhaiten puolivarjoisissa olosuhteissa. Avohakkuu ja sen jälkeen tehtävä maanmuokkaus sen sijaan vaurioittaa varvustoa ja heikentää mustikkasatoa vuosikymmeniksi. Metsän jatkuvasta kasvatuksesta hyötyvät myös monet ruokasienet, kuten vahverot, tatit ja rouskut, jotka puiden juurisieninä häviävät pitkäksi aikaa avohakkuualueilta.

 • Edistä mustikka- ja sienisatoja metsänhoidolla

  Mustikka on puolivarjokasvi. Liian tiheässä metsässä se kärsii valon puutteesta, liian harvassa taas kuivuudesta. Suurimmat marjasadot saadaan tuoreiden kankaiden varttuneista männiköistä. Tasaikäisrakenteisen metsän kasvatuksessa voit auttaa mustikkaa suosimalla mäntyä, tekemällä harvennushakkuut normaalia voimakkaampina ja pidentämällä kiertoaikaa.

 • Muokkaa maata mahdollisimman kevyesti

  Jos maata muokataan, sen voi tehdä mahdollisimman kevyesti ja vähän maanpintaa rikkovasti, sillä suurin osa varvikon biomassasta on juuristossa ja maavarressa. Kantojen korjuusta on syytä luopua.

Miten luonto ja sinä hyödytte?

Luonto

Varvusto ja pensaskerros ovat elintärkeitä nisäkkäille, linnuille ja hyönteisille. Monet niistä hakevat ravintonsa metsän pohjalta. Tuuhea varvusto ja pensaat antavat syötävän lisäksi suojan.

Pensaslajeilla elää niille erikoistuneita perhoslajeja, muita hyönteislajeja ja sieniä. Pensaita kuten pähkinäpensasta, lehtokuusamaa ja paatsamaa, esiintyy eniten lehdoissa, lehtomaisilla kankailla, rannoilla ja korvissa.

Alikasvospuut tarjoavat suojapaikkoja säältä ja pedoilta. Alikasvoksina kasvavat puut tarjoavat suojaa ja ravintoa monille metsälajeille, kuten metsäkanalinnuille ja metsäjänikselle. Myös isompien kuusten maahan asti ulottuvat oksat ja tiheikköiset kuusiryhmät ovat tärkeitä suoja- ja pesimäpaikkoja. Erityisen tärkeää tämä on metsissä, joissa on muuten vähän suojaa, kuten mäntykankailla.

Sinä

Voit säästää kuluissa hyödyntämällä kasvatuskelpoista alikasvosta metsän uudistamisessa.

Hyvä marjametsä palkitsee ulkona liikkumisen riemulla – mustikkapiirakan ja puolukkamehun kaltaisia herkkuja unohtamatta. Lisäksi mustikan poimintatulot voivat ylittää puuston hakkuista saatavat tulot pitkällä aikavälillä.

Tuuhea varvikko ja suojaava alikasvos luovat myös hyvät elinolosuhteet monelle riistalajille. Hyvä riistametsä tuottaa iloa metsästäjälle ja luonnon tarkkailijalle.

Lisäksi runsas varpukasvillisuus tekee metsästä elinvoimaisen ja vehreän näköisen, ja alikasvospuut sekä pensaat tuovat maisemallista vaihtelua.

Metsänhoito-oppaan muut osiot

Lähde mukaan

Kustannukset ja hyödyt

Metsänhoito-oppaan toimet ovat hyväksi niin luonnolle kuin metsänomistajalle. Luonnon monimuotoisuuden turvaava metsänhoito ei välttämättä tarkoita tuotoista tinkimistä.

Kustannukset ja hyödyt

Metsänhoito-oppaan toimet ovat hyväksi niin luonnolle kuin metsänomistajalle. Luonnon monimuotoisuuden turvaava metsänhoito ei välttämättä tarkoita tuotoista tinkimistä.