Uppdaterad

Donationsnätverkets integritetspolicy

Tack för att du stödjer WWF Finlands verksamhet. Din donation och ditt intresse för vår verksamhet hjälper oss att göra vårt bästa för att skydda naturen och vår gemensamma miljö.

WWF Finland respekterar din integritet och förbinder sig till att se till att dina personuppgifter behandlas på ett lämpligt sätt i enlighet med lagen.

1 ALLMÄN INFORMATION

Personuppgiftsansvarig:
Världsnaturfonden, Finlandsstiftelse sr 
(FO-nummer 0215186-5) ("WWF Finland")
Fågelviksgatan 10, 00500 HELSINGFORS
tel. (09) 774 0100 (växel)

Kontaktperson:
Susanna Vuorela
tietosuoja@wwf.fi

De insamlade uppgifterna är en del av WWF Finlands donationsnätverk ("Donationsnätverk")

2 ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

De registrerade i Donationsnätverket kan vara både privata personer och kontaktpersoner till företag eller andra organisationer som är donatorer.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på WWF Finlands berättigade intresse till följd av ett sakligt förhållande mellan WWF Finland och den registrerade:

 • när personen själv är donator eller kontaktperson till ett företag eller annan organisation som donerar till WWF Finland; samt
 • när personen i övrigt är intresserad av WWF Finlands verksamhet till exempel som prenumerant av nyhetsbrev eller som deltagare i tävlingar och lotterier.

Ändamålet med WWF Finlands behandling av personuppgifter är att förvalta donationerna och att ta hand om förhållandet mellan parterna och de förpliktelser som följer av förhållandet. Vidare är ändamålet med WWF Finlands behandling av personuppgifter kommunikation, upplysning av WWF Finlands verksamhet och marknadsföring (till exempel med hjälp av WWF-tidning, nyhetsbrev, tävlingar och lotterier). WWF Finland kan även behandla dina uppgifter för planering, genomförande, underhåll och möjliggörande av vidareutveckling av rådande och kommande tjänster och/eller produkter samt för opinionsundersökningar och marknadsföringsstudier.

3 REGISTRETS DATAINNEHÅLL

De personuppgifter som vi samlar in i vårt Donationsnätverk är primärt sådana uppgifter som du har lämnat till WWF Finland. WWF Finland samlar in personuppgifter direkt från dig i följande sammanhang:

 • genom anmälan om att bli månads- eller årsfadder;
 • genom att i övrigt donera till WWF Finland (till exempel genom webbsidan, direkta donationsbrev eller WWFs Saimenvikar-lotterier);
 • genom att anmäla ditt intresse via webbsidan för testamentsdonation;
 • när du agerar som kontaktperson för ett företag eller annan organisation som donerar (kontaktpersoner till företagsdonatorer och kontaktpersoner till samlingar för dagsverksarbete);
 • genom att delta i tävlingar och lotterier som WWF Finland organiserar; 
 • genom din beställning av WWF Finlands nyhetsbrev och annat material;
 • när du svarar på våra förfrågningar; samt
 • när du ger återkoppling till WWF Finland eller när du annars är i kontakt med WWF Finland.

Donationsnätverket kan innehålla följande uppgifter:

 • hela namnet och kontaktuppgifter (såsom postadress, e-postadress, telefonnummer samt land);
 • identifieringsuppgifter (såsom kön och födelseår);
 • nödvändiga uppgifter för förvaltningen av förhållandet relaterat till donationsnätverket (såsom det kontaktförfarande som du föredrar, språkuppgifter, nyhetsbrevets distributionssätt och tid samt annan nödvändig information relaterad till ditt ärende);
 • information om donationen och betalningsuppgifter (såsom kontouppgifter, beloppet på donation samt tidpunkten för donation);
 • ifall du agerar i egenskap av kontaktperson till ett företag eller annan organisation, information om företaget eller annan organisation som du arbetar för samt information om din titel/post; samt
 • information om den anläggning eller uppkoppling som du använder (såsom utrustningens identifieringsnummer, MAC-adress, utrustningsmodell, operativsystem samt IP-adress).

4 COOKIES

Vi samlar in information om användning av vår webbsida för att kunna erbjuda dig en bättre användarupplevelse och för att förbättra sidans funktionalitet.

Genom att använda vår webbsida accepterar du användningen av cookies. Med hjälp av cookies:

 • samlar WWF Finland in information om användningen av webbsidan, din IP-adress samt vilka andra webbsidor du är intresserad av;
 • förbättrar WWF Finland webbsidans tillgänglighet och användarupplevelse;
 • sparar WWF Finland information om vilken webbläsare och anläggning som används vid besök på vår webbsida; samt
 • allokerar WWF Finland innehållet av webbsidor och marknadsföring på grundval av tidigare besök.

Om du inte vill att vi samlar cookies om dig när du besöker våra webbsidor kan du begränsa användningen av cookies eller helt förhindra användningen av cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer du dock möjligtvis inte att kunna besöka vår webbsida eller fullständigt använda webbsidan eller dess egenskaper.

5 ÖVERLÄMNINGA OCH ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER

WWF Finland lämnar enligt utgångspunkt inte information till utomstående utan att den registrerade har godkänt överlämningen. I vissa fall kan personuppgifter överlämnas till tredje parter även utan samtycke till exempel om lagen eller myndighetsföreskrift förpliktar att överlämna uppgifterna. WWF Finland strävar efter att i första hand överlämna uppgifter i en sådan form som inte identifierar enskilda personer.

Vi kan överföra dina personuppgifter på vårt uppdrag till tjänsteleverantörer och underleverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning.

För att vi ska kunna visa våra donatorer riktade marknadsföringsmeddelanden kan vi komma att dela våra donatorers e-postadresser med exempelvis Facebook.

Överlämning eller överföring av personuppgifter utanför Europeiska unionen ("EU") eller Europeiska samarbetsområdet ("EES") sker endast med stöd av lag. WWF Finland eller WWF Finlands underleverantörer/tjänsteleverantörer eller samarbetsparter kan i sin behandling av personuppgifter eller vid utförande av tjänster använda företag som är belägna i länder utanför EU och EES.

6 SKYDD AV REGISTRET OCH PRINCIPER FÖR BEHANDLING AV UPPGIFTER

Vid behandling av personuppgifter iakttar WWF Finland sin skyldighet till omsorg och säkerhet i enlighet med lagen samt god informationshantering. När vi behandlar personuppgifter strävar vi efter att säkerställa att behandlingen av uppgifter är sakligt grundad och nödvändigt i förhållande till de angivna ändamålen.

WWF Finland och de eventuella tjänsteleverantörerna som deltar i behandlingen av personuppgifter strävar efter att hålla personuppgifter säkra samt att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, oavsiktlig eller olaglig förstöring, överföring, överlämning, missbruk eller annan olaglig behandling av uppgifter genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Tillgången till personuppgifter är begränsad till sådana WWF Finlands eller WWF Finlands tjänsteleverantörers arbetsgivare som behöver tillgång till personuppgifter på grund av sina arbetsuppgifter.

7 DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Du kan kontakta WWF Finland för att få ut en sammanfattning av dina uppgifter. WWF Finland tillhandahåller sammanfattningen enligt utgångspunkt inom 30 dagar från det att vi blivit kontaktade. Sammanfattningen är vid det första tillfället gratis.

Du har även rätt att begära rättelse och/eller radering av felaktiga, onödiga, ofullständiga och föråldrade uppgifter samt begränsning av behandling av sådana uppgifter. Du har dessutom rätt att i vissa fall göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter.

Om du har gett ditt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring har du rätt att återkalla ditt samtycke. Du har också alltid rätt att förbjuda elektronisk direktmarknadsföring.

Ifall du vill utöva dina rättigheter eller om du har frågor gällande denna integritetspolicy eller behandling av personuppgifter, vänligen kontakta registrets kontaktperson genom att skicka e-post till tietosuoja@wwf.fi.

WWF Finland strävar alltid efter att lösa oenigheter gällande behandlingen av personuppgifter direkt med dig. Om du ändå är missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter, har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten.

8 LAGRINGSPERIOD FÖR PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för det ändamål för vilka de behandlas. Uppgifter uppdateras och deras aktualitet granskas regelbundet. I samband med granskningen raderas alla oanvända och föråldrade uppgifter.

Lagringsperioden kan variera för olika kategorier av uppgifter och WWF Finland kan ha en skyldighet att lagra vissa uppgifter enligt lag. Därför kan exakta raderingstider och praxis variera. Vi strävar dock att alltid radera föråldrade och onödiga personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

Dela den här sidan: