Lahjoittajaverkoston tietosuojaseloste

Kiitos, että tuet WWF Suomen toimintaa. Lahjoituksesi ja kiinnostuksesi toimintaamme kohtaan auttaa meitä suojelemaan luontoa ja yhteistä ympäristöämme parhaamme mukaan.

(Päivitetty 25.9.2019)

 • Kerromme tässä tietosuojaselosteessa henkilötietojesi käsittelystä, jos

  – olet kuukausi- tai vuosikummimme, teet meille muutoin lahjoituksia tai toimit lahjoittavan yhtiön tai muun organisaation yhteyshenkilönä;
  – ilmoitat meille olevasi kiinnostunut testamenttilahjoittamisesta;
  – osallistut järjestämiimme kilpailuihin ja arvontoihin;
  – olet uutiskirjeemme tai muun materiaalimme tilaaja;
  – vastaat lahjoittamiseen liittyviin kyselyihimme;
  – olet meihin yhteydessä lahjoittamiseen liittyvässä asiassa.

WWF Suomi kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut huolehtimaan henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä lainsäädännön mukaisesti.

1 Yleiset tiedot

Rekisterinpitäjä:

Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund For Nature, Suomen rahasto sr (Y-tunnus 0215186-5) (”WWF Suomi”)
Lintulahdenkatu 10, 00500 HELSINKI
puh. (09) 774 0100 (vaihde)

Yhteyshenkilö:
Susanna Vuorela
tietosuoja@wwf.fi

Kerätyt tiedot ovat osa WWF Suomen lahjoittajaverkostoa (”Lahjoittajaverkosto”)

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lahjoittajaverkoston rekisteröityjä voivat olla niin yksityiset henkilöt kuin myös lahjoittajina toimivien yhtiöiden tai muiden organisaatioiden yhteyshenkilöt.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on WWF Suomen oikeutettu etu, joka perustuu WWF Suomen ja rekisteröidyn väliseen asialliseen yhteyteen:

 • henkilön ollessa itse lahjoittaja tai henkilön ollessa WWF Suomelle lahjoittavan yhtiön tai muun organisaation yhteyshenkilö; sekä
 • henkilön ollessa muutoin kiinnostunut WWF Suomen toiminnasta esimerkiksi uutiskirjeen tilaajana tai kilpailuihin ja arvontoihin osallistuvana.

WWF Suomen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on lahjoitusten hallinnoiminen sekä osapuolten välisen suhteen ja siitä johtuvien velvoitteiden hoitaminen. WWF Suomen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on lisäksi yhteydenpito, WWF Suomen toiminnasta tiedottaminen ja markkinointi (esimerkiksi WWF-lehden, uutiskirjeiden, kilpailujen ja arvontojen avulla). WWF Suomi voi käsitellä tietojasi myös nykyisten ja tulevien palveluiden ja/tai tuotteiden suunnitteluun, toteutukseen, ylläpitoon ja edelleen kehittämisen mahdollistamiseen sekä mielipide- ja markkinointitutkimuksiin.

3 Rekisterin tietosisältö

Lahjoittajaverkostoon keräämämme henkilötiedot ovat pääasiassa sinun WWF Suomelle antamiasi tietoja. WWF Suomi kerää henkilötietoja suoraan sinulta seuraavissa yhteyksissä:

 • ilmoittautumalla kuukausi- tai vuosikummiksi;
 • lahjoittamalla muutoin WWF Suomelle (esimerkiksi verkkosivuston, suorakeräyskirjeiden tai WWF:n Norppa-arpajaisten kautta taikka perustamalla varainhankintasivun WWF Suomen Oma-keräykseen tai lahjoittaessasi varainhankintasivun kautta);
 • ilmoittamalla verkkosivuston kautta kiinnostuksesi testamenttilahjoittamista kohtaan;
 • toimiessasi lahjoittavan yhtiön tai muun organisaation yhteyshenkilönä (yrityslahjoittajien yhteyshenkilöt sekä päivätyökeräyksen yhteyshenkilöt);
 • osallistuessasi WWF Suomen järjestämiin kilpailuihin ja arvontoihin;
 • tilatessasi WWF Suomen uutiskirjeen tai muuta materiaalia;
 • vastatessasi kyselyihimme; sekä
 • antaessasi WWF Suomelle palautetta tai ollessasi WWF Suomeen muutoin yhteydessä.

Saatamme kerätä tietojasi myös muutoin tilanteissa, joissa nimelläsi perustetaan varainhankintasivu WWF Suomen Oma-keräykseen tai tehdään lahjoitus esimerkiksi lahjaksi.

Lahjoittajaverkosto voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:

 • koko nimi ja yhteystiedot (kuten postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä maa);
 • yksilöintitiedot (kuten sukupuoli ja syntymävuosi);
 • lahjoittajaverkostosuhteen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot (kuten suosimasi yhteydenpitotapa, kielitieto, uutiskirjeen lähetysmuoto ja aika sekä asiointiasi koskevat muut tarpeelliset tiedot);
 • lahjoitus- ja maksutiedot (kuten pankkitilitiedot, lahjoitusmäärä ja aika);
 • mikäli toimit yhtiön tai muun organisaation yhteyshenkilönä, tieto yhtiöstä tai muusta organisaatiosta, jonka palveluksessa toimit sekä tieto tittelistäsi/asemastasi; sekä
 • käyttämääsi laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (kuten laitetunnus, MAC-osoite, laitteistomalli, käyttöjärjestelmä sekä IP-osoite).

4 Tietojen luovutukset ja siirrot

WWF Suomi ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille ilman, että olet hyväksynyt tietojesi luovutuksen. WWF Suomi pyrkii aina ensisijaisesti luovuttamaan tietoja sellaisessa muodossa, josta yksittäiset henkilöt eivät ole niistä tunnistettavissa. Tietyissä tilanteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille myös ilman suostumustasi esimerkiksi mikäli laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoa.

Jotta voisimme näyttää tukijoillemme kohdennettuja markkinointiviestejä, saatamme jakaa tukijoidemme sähköpostiosoitteita esimerkiksi Metalle.

Lisäksi, mikäli olet osallistunut vetoomukseen, jota organisoi WWF Suomen lisäksi jokin kolmas taho, saatamme jakaa vetoomukseen antamasi tiedot tällaisen kolmannen tahon kanssa.

Voimme siirtää henkilötietojasi toimeksiannostamme tietoja lukuumme käsitteleville palveluntarjoajille.

Henkilötietoja luovutetaan tai siirretään Euroopan unionin (”EU”) tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle vain lainsäädännön mahdollistamilla perusteilla. WWF Suomi tai WWF Suomen palveluntarjoajat taikka yhteistyökumppanit saattavat käyttää henkilötietojen käsittelyssä tai palveluiden toteutuksessa yrityksiä, jotka sijaitsevat EU:n ja ETA:n ulkopuolella olevissa maissa.

5 Rekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn periaatteet

WWF Suomi noudattaa henkilötietoja käsitellessään lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Pyrimme henkilötietoja käsitellessämme varmistamaan, että tietojen käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista kuvattuihin käyttötarkoituksiin nähden.

WWF Suomi ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat WWF Suomen mahdolliset palveluntarjoajat pyrkivät pitämään henkilötiedot turvassa ja kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimin suojelemaan henkilötietoja luvattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, siirtämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytökseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Vain sellaisilla WWF Suomen tai WWF Suomen palveluntarjoajien työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja.

6 Rekisteröidyn oikeudet

Voit ottaa yhteyttä WWF Suomeen saadaksesi tiedoistasi yhteenvedon. WWF Suomi toimittaa yhteenvedon lähtökohtaisesti 30 päivän kuluessa yhteydenotosta. Yhteenveto on ensimmäisellä kerralla ilmainen.

Sinulla on myös oikeus pyytää virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten ja vanhentuneiden tietojen korjaamista ja/tai poistamista sekä niiden käsittelyn rajaamista. Sinulla on lisäksi tietyissä tilanteissa oikeus kieltää tietojesi käsitteleminen.

Mikäli olet antanut suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Sinulla on myös aina oikeus kieltää sähköinen suoramarkkinointi.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi tai sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai henkilötietojensa käsittelystä, pyydämme ottamaan sähköpostitse yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön osoitteeseen tietosuoja@wwf.fi.

WWF Suomi pyrkii aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan kanssasi. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

7 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista niiden käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietoja päivitetään ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tarkastuksen yhteydessä kaikki käyttämättömät ja vanhentuneet tiedot poistetaan.

Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja WWF Suomella voi olla lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja. Tämän vuoksi tarkat poistoajat ja poistamiskäytännöt voivat vaihdella. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot pyritään kuitenkin aina poistamaan ilman aiheetonta viivytystä.