WWF fortsätter arbetet för att minska belastningen i insjöar – även översvämningar orsakade av tilltagande vinterregn vill hållas i styr

Miljöorganisationen WWF påbörjar i början av juli ett nytt fältprojekt vars mål är att minska näringsbelastningen och övergödningen i insjöar. Skyddsarbetet gällande insjöarna innebär även skydd av Östersjön, eftersom mest av kustvattnens belastning har sitt ursprung i vattendrag med utlopp i havet.  Projektet ska pågå i två och ett halvt år och koncentrerar sig på avrinningsområdena av Ingarskila å, Sjundeå å och Ingå å i västra Nyland. Mark- och skogsägare som är intresserade av att delta sökes.

Projektet är en fortsättning till Vattenskydd 4K-projektet som genomfördes i samma område och som slutar vid årsskiftet. Det nya projektet heter VALUTA (valuma-aluetason vesienhallinta, vattenhantering på avrinningsområdens nivå). Åtgärderna som har planerats för projektet har uppstått från de centrala observationer som har gjorts i det pågående projektet.

”Vid Vattenskydd 4K-projektet har det framkommit ett starkt behov av åtgärder som ska fördröja vattnet och utjämna vattenmängder och avrinningar. Alla kommer ännu ihåg störtregnen i februari som orsakade vinteröversvämningar i söder och stora mängder av näringsämnen rann till vattendrag. På grund av klimatförändringen förutspår man även att störtregnen kommer att öka. Därför är åtgärder som handlar om vattenhantering och bekämpning av erosion väldigt viktiga”, säger WWF:s skyddsexpert Jenny Jyrkänkallio-Mikkola.

Intresserade mark- och skogsägare sökes

I projektet iakttas åarnas avrinningsområden som helhet. Därmed försöker man även minska näringsbelastning och utjämna flödestopp som kommer från dikade ekonomiskogar bland annat genom att bygga skogsvåtmarker.

WWF kallar nu mark- och skogsägare i området till konkret arbete för att förbättra både vattenhantering och åarnas vattenkvalitet.

”Föremål planeras och befrämjas endast i samarbete med markägare. Vi hoppas att intresserade markägare kontaktar projektet”, säger Jenny Jyrkänkallio-Mikkola.

Markägare kan anmäla sig till projektet per e-post [email protected], per telefon Jenny Jyrkänkallio-Mikkola 040 500 6968 eller via projektets webbplats som skapas senare i juli.

WWF Finland fungerar som VALUTA-projektets ledare. I projektet görs utöver med mark- och skogsägare samarbete med till exempel dikningssammanslutningar, kommuner, olika slags föreningar och miljömyndigheter.

Projektets totalbudget är drygt 446 000 euro. Projektet finansieras av miljöministeriet och WWF. WWF:s finansieringsandel har möjliggjorts av en stordonation som WWF har fått av Lassi Leppinen Säätiö. Miljöministeriet har finansierat projektet med 50 procent från effektiveringsprogrammet för vattenskydd.

Miljöministeriets effektiveringsprogram för vattenskydd 2019–2023 är en stor insats i vattenskydd: målet är ett bra läge i Östersjön och insjöar. Med programmets åtgärder minskas jord- och skogsbrukets näringsbelastning i vattendragen, rengörs vrak från olja, sätts i skick vattendrag och minskas skadliga ämnen i stadsvatten.

Sisävesivastaava
Jenny Jyrkänkallio-Mikkola