Kehysriihessä päätettävä uusiutuvan energian tukemisesta ja luonnonmetsien suojelusta

Tuleva kehysriihi jää istuvan hallituksen viimeiseksi. WWF painottaa, että hallituksen on tehtävä kehysriihessä päätöksiä luontokadon pysäyttämiseksi ja uusiutuvan energian edistämiseksi. WWF:n mielestä Ukrainan sota ei voi olla syy suojelutoimien lykkäämiseen.

Sota on ennen kaikkea humanitaarinen kriisi, mutta luontokadon ja ilmastonmuutoksen sivuuttamisella on pidemmällä aikavälillä vakavia seurauksia. WWF vaatiikin kehysriihestä toimia ympäristön suojelemiseksi. Sanna Marinin hallituksen on varmistettava viimeisessä kehysriihessään muun muassa satsaukset uusiutuvan energian hankkeisiin. Uusiutuvaan energiaan on siirryttävä ja päästöjä leikattava rajusti, jotta ilmastonmuutosta voidaan hillitä.

”Suomessa olisi hyvät edellytykset hyödyntää kestäviä uusiutuvia energianlähteitä sähkön ja lämmön tuottamiseen. Kestävään uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen satsaaminen olisi tärkeää myös energian saatavuuden näkökulmasta pitkällä tähtäimellä”, WWF Suomen oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen sanoo.

Luonnonmetsät suojeltava

Suomeen tuotiin Venäjältä vuonna 2021 yhdeksän miljoonaa kuutiometriä puuta. Luku on noin 10 prosenttia puun kokonaiskulutuksesta Suomessa. Ukrainan sodan myötä hakkuut saattavat kasvaa Suomen metsissä, kun metsäyhtiöt hakevat korvaavaa puuta tyrehtyneen Venäjän-tuonnin tilalle. Isoin paine on kasvattaa puun energiakäyttöä.

”Tässä tilanteessa olisi tärkeää huolehtia luonnontilaltaan arvokkaimpien metsäalueiden suojelusta, jotta niiden monimuotoisuus saadaan turvattua. Valtion omistamien arvokkaiden luonnonmetsien suojelu on tässä tilanteessa nopein keino edistää asiaa. Lisäämällä metsien suojelua tuetaan myös metsätalouden jatkamisen edellytyksiä”, WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.

Ympäristöjärjestöjen yhdessä laatimasta kyselystä selviää, että selvä enemmistö suomalaisista kannattaa valtion omistamien luonnonmetsien suojelemista.

”Luonnonmetsät ovat rikkaimpia ekosysteemeitämme, eikä meillä ole varaa menettää niitä”, Luukkonen sanoo.

Ympäristötoimia ei voida lykätä sodan vuoksi

WWF:n mielestä toimia luontokadon pysäyttämiseksi tai ilmastokriisin hillitsemiseksi ei voi lykätä Ukrainan sodan takia.

”Olemme järkyttyneitä sodasta, joka rikkoo YK:n peruskirjaa ja kansainvälistä oikeutta. Tuomitsemme väkivallan siviileitä kohtaan ja vaadimme nopeaa ja rauhanomaista ratkaisua. Samalla on selvää, ettei toimia luontokadon pysäyttämiseksi tai ilmastokriisin hillitsemiseksi voi lykätä. Nykyinen tapamme elää uhkaa luontoa ja sitä kautta myös meitä ihmisiä”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder toteaa.

Kehysriihessä WWF vaatii niin sanotun ”do no harm” -periaatteen ottamista kaiken budjetoinnin osaksi. ”Do no harm” -periaatteella tarkoitetaan sitä, etteivät mitkään toimet saa vaikeuttaa ympäristö- tai ilmastotavoitteiden toteutumista.

”Valtion budjetista ei tule rahoittaa toimenpiteitä, joilla on haitallisia vaikutuksia ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen ja kestävään luonnonvarojen käyttöön”, Rohweder sanoo.

Haastattelupyynnöt:

Noora Jussila, viestintäpäällikkö, WWF Suomi, noora.jussila@wwf.fi, 050 478 5942.