WWF, Stora Enso ja Tornator tekevät yhteistyötä vesiensuojelun puolesta – tavoitteena kannustaa metsänomistajat mukaan vähentämään metsätalousalueiden vesistökuormaa

Stora Enso, Tornator ja WWF tekevät yhteistyötä Metsälähde-hankkeen puitteissa. Tornatorin vesiensuojelukohteilta kerätään metsänomistajille vinkkejä ja kuvamateriaalia suojavyöhykkeiden tärkeydestä ja jatkuvan metsänkasvatuksen vaihtoehdoista.

WWF:n vetämässä Metsälähde-hankkeessa halutaan innostaa metsänomistajia harkitsemaan vesiensuojelun parantamisen mahdollisuuksia omissa metsissään. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Stora Enson ja Tornatorin kanssa. Yhteistyön taustalla on viime vuosina tehdyt havainnot siitä, että metsätalousalueilta vesistöihin päätyvän kuormituksen määrä on luultua suurempaa. Metsätalousalueella tehdyt toimet, kuten turvemaiden kunnostusojitus ja vesielinympäristöjen muokkaaminen uomia suoristamalla ja perkaamalla ovat lisänneet vesistöihin päätyvää kuormitusta.

Metsätaloudesta aiheutuva vesistökuormitus ei aina jää metsään, vaan sen vaikutus näkyy useissa vesistöissä aina Itämeressä asti. Ravinnekuormitus aiheuttaa mökkirantojen umpeenkasvua, kiintoainekuormitus liettää vaelluskalojen kutualueita ja vesien tummuminen heikentää uposkasvien ja pohjakalojen elinolosuhteita. Metsätalouden vesistökuormitus kannattaa pitää kurissa ja pienvedet hyvässä kunnossa, sillä ne tarjoavat elinympäristöjä monille eliöille. Suomen uhanalaisista lajeista noin 6 prosenttia elää pienvesissä. Tähän joukkoon kuuluu esimerkiksi selkärangattomia eliöitä, sammalia sekä erittäin uhanalainen jokihelmisimpukka eli raakku.

Stora Enson, Tornatorin ja WWF:n yhteisenä tavoitteena on kannustaa metsänomistajia mukaan näyttämällä hyviä esimerkkejä ja onnistumisia metsätalouden vesiensuojelusta. Tornator on toteuttanut omilla maillaan vesiensuojeluratkaisuja, kuten jatkuvaa kasvatusta turvemailla, vaihtelevan levyisiä suojavyöhykkeitä sekä purokunnostuksia. Esimerkkeinä toimivilta kohteilta tuotetaan kuva- ja videomateriaalia, joiden avulla voidaan näyttää konkreettisesti vesiensuojelun vaihtoehtojen monipuolisuus sekä pienillä toimilla saadut positiiviset vaikutukset ympäristöön.

”Jos haluamme parantaa vesiemme tilaa ja suojella vesistöistä riippuvaista lajistoa, vesiensuojelua täytyy kehittää kaikilla maankäyttösektoreilla ja kaikkien toimijoiden keskuudessa. Yhdessä pystymme tavoittamaan suuremman joukon ihmisiä ja kommunikoimaan heille miksi tämä on tärkeää. Puhtaat vedet ovat lopulta meidän kaikkien etu”, WWF:n suojeluasiantuntija Meri Ensiö toteaa.

Onnistuneista ympäristöteoista kannustusta myös yksityisille maanomistajille

Vastuu vesien hyvästä tilasta ja uusien oppien viemisestä käytäntöön on kaikilla metsäsektorin toimijoilla. Suomen suurin yksityinen metsänomistaja Tornator sekä uusiutuvien materiaalien yhtiö Stora Enso ovat mukana edistämässä ympäristötyötä. Yhtiöt näkevät vesiensuojelun kehittämisen tärkeänä osana ekologisesti kestävää metsätaloutta, ja se halutaan myös huomioida yhä paremmin yritysten arjessa.

”Tornatorin metsissä vesiensuojelu otti aimo harppauksen eteenpäin jo vuosikymmen sitten, kun otimme käyttöön FSC:n mukaiset suojavyöhykkeet. Vuonna 2021 aloitimme monimuotoisuusohjelmassa laajamittaisen soiden ennallistamisen ja nyt metsäpuro- ja metsälähdeyhteistyöt WWF:n kanssa vauhdittavat Tornatorin vesiensuojelutyötä entisestään”, toteaa Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

”Vesiensuojelu on keskeinen osa vastuullista puunkorjuuta. Se on samalla tärkeä osa Stora Enson monimuotoisuusohjelman käytännön toimenpiteitä. Koulutamme henkilöstöämme, yrittäjiä ja kuljettajia säännöllisesti vesiensuojelun kysymyksiin. Seuraamme vesiensuojelun onnistumista, kuten vesistöjen suojavyöhykkeiden leveyksiä, osana luonnonhoidon laadun seurantaa. Metsänomistajien neuvonta on niin ikään oleellinen osa arjen vesiensuojelutyötä”, sanoo kehityspäällikkö Ringa Tuikka Stora Enson Suomen puunhankinnasta.

Metsälähde-yhteistyö on osa WWF:n laajempaa ja pitkäjänteistä vesistöjen tilan parantamiseen tähtäävää työtä, jonka tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä saavuttaa pien- ja virtavesien hyvä ekologinen tila Suomessa.

Metsälähde-hankkeen rahoittaa Vesiensuojelun tehostamisohjelma.

Lisätietoja: 

Mai Suominen
Johtava metsäasiantuntija, WWF Suomi
mai.suominen@wwf.fi
050 322 4363