©  Alexandra Antell / WWF
Päivitetty

Keräyslupa, asiakas- ja markkinointirekisterin rekisteriseloste ja toimitusehdot

Rahankeräysluvat

Poliisihallitus, Arpajaishallinto ja Ålands landskapsregering

Keräyslupanumero: Suomi RA/2017/672, myönnetty 27.6.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta (1.7.2017–30.6.2022).

  • luvan saaja: Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund For Nature, Suomen rahasto sr
  • kerättävien varojen käyttötarkoitus: kerätyt varat käytetään luonnon- ja ympäristönsuojeluun, uhanalaisten eläin- ja kasvilajien, niiden elinalueiden sekä erilaisten luontotyyppien suojeluun ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön, muun kestävän kehityksen sekä ympäristökasvatuksen edistämiseen. Varoja käytetään WWF Suomen ja WWF Internationalin suojelukohteissa, EU:n rahoittamissa hankkeissa sekä ulkoministeriön kumppanuussopimuksen mukaisessa kehitysyhteistyössä.
  • keräys- ja vetoamistavat: lehdet, radio, tv, sähköposti, puhelinsoitto, koululaisten päivätyökeräys, tapahtumalippujen myynnin yhteydessä toimeenpantava rahankeräys, yritysyhteistyökumppanien tiloissa ostosten maksamisen yhteydessä toimeenpantava rahankeräys, lipas, internet, puhelin- ja tekstiviestikeräys, face-to-face ja door-to-door -varainhankinta, kirjeet sekä tilisiirtolomakkeet, tilaisuudet, tapahtumat ja henkilökohtaiset tapaamiset, oppaat, julisteet ja flyerit sekä printtimateriaali.
  • keräystunnus: Panda-pinssi, tarra, kortti, kirjanmerkki tai diplomi

Rahankeräystilit ovat:

Nordea
FI41 1572 3000 0111 89
Nordea
FI98 1572 3000 3268 68
OKO
FI40 5780 0710 0305 81
Ålandsbanken
FI08 6601 0001 1523 70
Danske Bank
FI69 8000 1700 2840 04 

Keräyslupanumero: Åland ÅLR 2018/3111/25.4.2018 (1.7.2018–30.6.2019). 

  • syfte: till naturvårdsarbete i Finland samt finansiering av utvecklingssamarbetsprojekt  
  • insamlingssätt: genom sparbössor, television, radio, mobiltelefoner, internet, direktmarknadsföringsbrev, flyers, utereklam, biografreklam, tidningar och tidskrifter, donationer, servicetelefonnummer, telemarketing och stödjarrekrytering.  

Norppa-arpajaisten keräyslupanumero:

Arpajaiset järjestetään Poliisihallituksen luvalla nro RA/2018/76, myönnetty 24.1.2018, joka on voimassa 12.3.–11.9.2018  koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

  • Poliisihallitus myöntänyt luvan tavara-arpajaisten toimeenpanemiseen. Tavara-arpa r.y. määrätty arpajaisten käytännön toimeenpanijaksi.
  • arpajaisten tuotto käytetään uhanalaisen saimaannorpan, merikotkan ja muiden Suomen uhanalaisten lajien sekä Itämeren, Suomen perinnemaisemien ja metsien suojeluun.
 

WWF:n asiakasrekisterin rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Maailman Luonnon Säätiö (WWF) Suomen rahasto sr (jäljempänä WWF) (Y-tunnus 0215186-5)
 Lintulahdenkatu 10 
00500 HELSINKI 
puh. (09) 774 0100 (vaihde)

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Sanna Björkman
Lintulahdenkatu 10, 
00500 HELSINKI, 
puh. (09) 774 0100 (vaihde) tai 040 192 3112 (tukijapuhelin)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@wwf.fi 
Rekisteriasioissa vastataan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi
WWF:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin tekninen toteutus
WWF:n asiakasrekisterin teknisestä toteutuksesta vastaa Kehätieto Oy.

5. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen, kehittäminen, analysointi ja tilastointi, asiakkaan ja WWF:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely WWF:n toimintaan liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan. Lisäksi WWF suuntaa viestintäänsä, markkinointiansa ja mainontaansa asiakastietojen perusteella omien palvelujensa kautta. Kyseisiä tietoja voidaan käyttää ainoastaan rekisterinpitäjän yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin ja markkinointikilpailujen järjestämiseen. 
Tietojenkäsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tiedot saattavat fyysisesti sijaita ulkopuolisten yhteistyökumppanien tai alihankkijoiden palvelimilla tai laitteilla, josta niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista asiakkaan itse ilmoittamalla tarkkuudella:
•    Tunnistustiedot (asiakasnumero)
•    Yhteystiedot (etu- ja sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
•    Tiedot kielestä, sukupuolesta (etunimen perusteella) ja syntymävuodesta
•    Asiakassuhdetiedot (osoitelähde, asiakkuuden alkaminen, lahjoitus- ja maksutiedot, suomalaisen pankkitilin numero (asiakkaan itse antama), lehtipostitustieto, sähköisen uutiskirjeen lähetystieto)
•    Suostumukset ja kiellot (telemarkkinointi-, postiosoitteellinen suoramarkkinointi- ja sähköpostimarkkinointikielto, arpojen lähettämiskielto, vakuutuskielto sekä luovutuskielto (kielto WWF:lle luovuttaa asiakkaan tietoja WWF:n yhteistyökumppaneille eli ns. kolmansille tahoille)
•    Asiakassuhteen päättymistiedot

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan tietoja saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana ja asiakaspalvelun yhteydessä. Asiakkaan tietoja päivitetään ja tarkistetaan tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi Postin tietojärjestelmästä. Postin tietojärjestelmään tehdyt muutokset, kuten osoitteenmuutos, päivittyvät WWF:n asiakasrekisterin viralliseksi osoitteeksi automaattisesti.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot
WWF voi luovuttaa asiakkaidensa tietoja WWF:n kotimaisten yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin. Asiakas voi halutessaan kieltää tietojensa luovuttamisen näille kolmansille tahoille. Tiedot siirretään suojatulle HTTPS-palvelimelle, jonne pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnus ja salasana luovutetaan erillisen sopimuksen perusteella. Asiakasrekisteristä voidaan siirtää lain sallimissa rajoissa henkilötietoja markkinointirekisteriin asiakastietojen käsittelytarkoituksen päätyttyä. Lisäksi WWF voi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
Asiakkaalla on mahdollisuus itse kieltää WWF:n postiosoitteellinen suoramarkkinointi, sähköpostimarkkinointi tai telemarkkinointi sekä asiakaslehden (WWF-lehti) tai sähköisen uutiskirjeen lähettäminen. Asiakas voi myös itse kieltää WWF:n tiettyjen tuotteiden ja palveluiden suoramarkkinoinnin kuten Norppa-arpojen lähettämisen, Norppa-arpojen uusinta-arpojen lähettämisen tai WWF:n yhteistyökumppanin vakuutusten markkinoinnin.

10. Tietojen poistaminen
Tietoja poistetaan asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. WWF:n asiakasrekisteriin ei ole pääsyä julkisten verkkojen kautta. WWF:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu mm. salasanoilla ja palomuurilla sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain WWF:n erityisesti määrittelemät henkilöt sekä WWF:n toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmään henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
Tapahtumissa kerätyt kilpailu- ym. kupongit tuhotaan tietojärjestelmään tallennuksen jälkeen.

12. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: WWF, Tukijapalvelu/tarkastuspyyntö, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus ja postiosoite. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan Postin tietojärjestelmästä  varmennettuun osoitteeseen.

 

WWF SUOMI - markkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund For Nature, Suomen rahasto sr (jäljempänä WWF), Y-tunnus 0215186-5, Lintulahdenkatu 10, 
00500 HELSINKI,
puh. (09) 774 0100 (vaihde)

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Sanna Björkman Lintulahdenkatu 10 
00500 HELSINKI puh. (09) 774 0100 (vaihde) tai 040 192 3112 (tukijapuhelin) Sähköposti: etunimi.sukunimi@wwf.fi.

Rekisteriasioissa vastataan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

WWF Suomen markkinointirekisteri

4. Rekisterin tekninen toteutus
WWF:n markkinointirekisterin teknisestä toteutuksesta vastaa Kehätieto Oy

5. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietolain 19§ mukainen suoramarkkinointirekisteri.

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietoja käytetään WWF:n ja sen yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

WWF käyttää säännöllisesti tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa WWF:n lukuun henkilötietolain 5§:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita. Tietojenkäsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tiedot saattavat fyysisesti sijaita ulkopuolisten yhteistyökumppanien tai alihankkijoiden palvelimilla tai laitteilla, josta niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

7. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri  voi sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä:


- tunnistustiedot
- yhteystiedot (etu- ja sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
- tiedot kielestä, sukupuolesta (etunimen perusteella) ja syntymävuodesta
- yksi markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva tunnistetieto
- suostumukset ja kiellot (telemarkkinointi-, postiosoitteellinen suoramarkkinointi- ja sähköpostimarkkinointikielto, arpojen lähettämiskielto, vakuutuskielto sekä luovutuskielto)

Mikäli rekisteröity on toimittanut WWF:lle arkaluonteisia henkilötietoja, näitä tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään eri yhteyksissä kuten kampanjoiden, vetoomusten ja  arvontojen yhteydessä tai palveluun kirjautumisen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä henkilötietolain puitteissa myös WWF:n muista henkilörekistereistä, väestörekisteristä tai muista vastaavista rekistereistä.

9. Tietojen luovutukset ja siirrot
WWF voi luovuttaa markkinointirekisterissään olevien tietoja WWF:n kotimaisten yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain puitteissa. Asiakas voi halutessaan kieltää tietojensa luovuttamisen näille kolmansille tahoille. Tiedot siirretään suojatulle HTTPS-palvelimelle, jonne pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnus ja salasana luovutetaan erillisen sopimuksen perusteella.

Lisäksi WWF voi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Tiedot ovat suojattuja kulunvalvonnalla, ohjelmistollisesti, palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Verkkosivustoilla ja muissa palveluissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoilla.

11. Rekisteröidyn kielto-, tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on rekisterinpitäjään yhteys ottamalla oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: WWF, Tukijapalvelu/tarkastuspyyntö, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus ja postiosoite. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan Postin tietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

 

Toimitusehdot

Kaikki verkkopankki- ja luottokorttilahjoitukset tilitetään WWF Suomen rahankeräystileille maksunvälityspalvelun kautta.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.


Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 020 718 1830
www.paytrail.com