Eat4Change

Eat4Change -hanke edistää kestäviä ruokavalioita ja ruuan tuotantotapoja. Hankkeen perustaan kuuluvat kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen ja ilmastosopimukset. Nuoria osallistava ja sitouttava hanke alkoi toukokuussa 2020 ja jatkuu huhtikuuhun 2024 asti. 

#Eat4Change

Eat4Change edistää kehitystä, koulutusta ja ymmärrystä

Eat4Change inspiroi nuoria kestäviin ruokavalintoihin työskentelemällä yhdessä heidän kanssaan. Hankkeen tavoitteena on sitouttaa ja rohkaista nuoria vaikuttamaan ihmisten ja maapallon hyvinvointiin. Tarkoituksena on saada aikaan muutosta niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla.

Eat4Change tukee kehitystä ja koulutusta sekä lisää tietoa monin eri keinoin. Hanke kasvattaa eurooppalaisten tietämystä ja kriittistä ymmärrystä vuorovaikutteisesta maailmasta sekä sosiaalisista muutoksista, jotka liittyvät kestäviin ruokajärjestelmiin ja ruokavalintoihin. Eat4Change lisää tietoa siitä, miten ihmiset voivat vaikuttaa yksilöinä ja Euroopan kansalaisina niin ihmisten kuin luonnon terveyteen.

Eat4Change on pääasiassa Euroopan komission Development Education and Awareness Raising -ohjelman (DEAR) rahoittama hanke. WWF Suomen Eat4Change hanketyötä rahoitetaan myös ulkoministeriön valtionavustuksella.

Hankkeen tausta

Miljoonat eurooppalaiset tekevät päivittäin lukuisia ruokavalintoja, jotka eivät vaikuta vain heidän omaan terveyteensä. Ruokavalinnoilla on merkittäviä vaikutuksia myös muihin ihmisiin sekä koko maapalloon. Eat4Change sitouttaa kansalaisia kuluttamaan ruokaa kestävästi.

Hanke nostaa esiin yksilön elintapojen maailmanlaajuisia vaikutuksia, esimerkiksi ruokavalintojen merkityksen ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen 1,5 asteeseen.  Ruokajärjestelmä, eli ruuantuotanto- ja kulutus, tuottaa neljäsosan maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä. Se on yksi ilmastonmuutoksen suurimmista ajureista. Punainen liha ja maitotuotteet aiheuttavat kaikista ruokaan liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä hieman yli puolet. Tapamme tuottaa ruokaa vaikuttaa myös veden käyttöön, metsäkatoon ja rehevöitymiseen.

Hanke havainnollistaa, miten elintavoilla voidaan tukea kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Hankkeella pyritään saamaan aikaan myönteisiä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia Euroopassa ja kehittyvissä maissa.

Hankkeen tavoitteet

EU tukee Eat4Changen seuraavia tavoitteita:

Vuoteen 2024 mennessä projektin kohderyhmänä olevat eurooppalaiset nuoret ovat tietoisempia ruokavalintojensa vaikutuksesta ihmisiin ja maapalloon. He tuntevat roolinsa kuluttajana ja kansalaisena. Nuoret edistävät omalta osaltaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ja ilmastotoimia. Tämä tapahtuu suosimalla enenevissä määrin kestäviä ruokavaliota, vaikuttamalla ikätovereihin ja edistämällä yritysten ja poliittisten toimijoiden sitoutumista entistä parempiin toimintatapoihin ja poliittiseen johdonmukaisuuteen.

Miten?

Maapallon kantokyvyn ja sosiaalisen kestävyyden huomioivan ruokajärjestelmän rakentaminen vaatii kokonaisvaltaisen ja tieteeseen tukeutuvan lähestymistavan. Eat4Change luo muutosta kolmesta eri näkökulmasta.

  1. Hanke sitouttaa kansalaisia terveelliseen ja kestävään ruokavalioon.
  2. Hankkeessa työskennellään ruoantuottajien ja jälleenmyyjien kanssa kestävän maataloustuotannon puolesta.
  3. Hanke luo muutokselle avointa poliittista ilmapiiriä.

Projektin keskeinen lähestymistapa on eurooppalaisten nuorten sitouttaminen. Nuoria sitoutetaan lisäämällä heidän tietämystään ruokavalintojen vaikutuksista ihmisiin ja luontoon sekä inspiroimalla nuoria näihin terveellisiin ja kestäviin ruokavalintoihin. Projektin tukemat aktiiviset nuoret voimistavat kansainvälistä muutosta vaikuttamalla ikätovereihinsa, markkinoihin ja politiikkaan.

Ketkä?

WWF Suomi koordinoi hankkeen toimeenpanoa sekä johtaa hanketta erityisesti viestinnän ja markkinoiden osalta. WWF Suomella on kokemusta Euroopan komission rahoittamien hankkeiden toteutuksesta ja WWF Suomi tukee 12 kumppaniaan hankkeessa.

AIESEC tukee ratkaisukeskeisiä nuoria johtajia, jotka voimaannuttavat toisia nuoria.

WWF Euroopan toimisto tukee EU:n instituutioiden sitouttamista.

WWF Itävalta johtaa nuorten sitouttamiseen tähtääviä toimia.

WWF Belgia johtaa hankkeen tutkimustyötä, tutkimuksen johdonmukaisuutta ja laatua.

WWF Ruotsi tukee hanketta eri tavoin. WWF Ruotsilla on muun muassa asiantuntemusta ruokaoppaiden teosta, kansainvälisesti tunnustettu sosiaalisen median ryhmä ja malleja koulujen ja nuorten kanssa työskentelemisestä.

WWF Ranska hyödyntää asiantuntemustaan kuluttajatyökalujen luomiseen ja sitouttaa kansalaisyhteiskuntaa yritysten ja poliitikkojen kanssa tehtävän työn kautta.

WWF Kreikalla on kokemusta ympäristökasvatuksesta ja kestävää ruuankulutusta edistävistä kampanjoista. kampanjoimisesta.

WWF Iso-Britannialla on vuosikymmenien kokemus ruoka- ja ilmastotyöstä sekä yhteistyöstä suurten monikansallisten yhtiöiden kanssa.

Fundación Vida Silvestre Argentina (FVS) tukee Euroopan kulutuksen ja Argentiinan maataloustuotannon yhteenlinkittämistä.

WWF Brasilialla on asiantuntemusta tärkeistä ekologisista alueista, kuten Amazonista ja Cerradosta. Järjestö on tehnyt alueilla yhteistyötä monissa eri projekteissa eri kumppanien kanssa. WWF Brasilia kannustaa luomaan ruokajärjestelmään vaihtoehtoja, jotka osallistavat ja hyödyttävät paikallisia yhteisöjä.

Associação Natureza Portugal (ANP) osaa luoda kestäviä kumppanuuksia ja sitouttaa sidosryhmiä kestävään kulutukseen.

Estonian Fund for Nature (ELF) tuo hankkeeseen kokemuksensa ihmisten sitouttamisesta ympäristö- ja ilmastoasioihin.

Julkaisut

DEAR-ohjelma

Euroopan komission Development Education and Awareness Raising -ohjelma, DEAR, tukee hankkeita, jotka sitouttavat ihmisiä EU:n alueella maailmanlaajuiseen sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristölliseen kehitykseen.

Eat4Changea ja muita hankkeita tukemalla DEAR -ohjelma edistää yleismaailmallisia arvoja, kuten vapautta, demokratiaa, lakia sekä mahdollistaa Euroopan kansalaisten positiivisen vaikutuksen maailmanlaajuiseen kehitykseen.

DEAR-ohjelma rahoittaa 30 hanketta, jotka kattavat EU:n jäsenvaltiot. Nämä hankkeet edistävät Euroopan yleisön ymmärryksen lisäämistä ja sitoutumista positiiviseen sosiaaliseen muutoksiin niin paikallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

DEAR-toimet myös antavat tukensa EU:n pyrkimykseen tukea maailmanlaajuisesti sovittuja Kestävän kehityksen tavoitteita lopettaa köyhyys, suojella maapalloa ja taata hyvinvointia kaikille 2030 mennessä.

Vieraile DEAR-ohjelman nettisivuilla lukeaksesi enemmän aiheesta: http://dearprogramme.eu/​