Luonnonmetsä

Luonnonmetsä tarkoittaa luonnontilaisia ja luonnontilaisen kaltaisia metsiä. WWF Suomi ajaa näiden metsien suojelemista.

Tällä sivustolla kerromme, mitä on luonnonmetsä. Valtion mailla kaikki nämä metsät tulee suojella pysyvästi.

Luonnonmetsän käsite pohjautuu EU:n biodiversiteettistrategian primeval forests ja old-growth forests -termeihin.

Luonnonmetsä valtion mailla koko maassa:

1) Suomen FSC-standardin mukaiset HCV c) -kohteet.

2) Täysin luonnontilaiset metsät.

3) EU:n Green Deal -ohjelman vaatimusten mukaiset vanhat luonnontilaisen kaltaiset metsät, jotka on määritelty näiden kriteereiden liitteessä 1.

Suomen etelä- ja länsiosissa (ns. METSO-painopistealue kokonaisuudessaan) edellä listattujen lisäksi:

1) METSO-I-kriteeriluokan kohteet (Syrjänen ym. 2016) pinta-alasta ja sijainnista riippumatta

2) METSO-I-kohteisiin tai metsätaloustoiminnan ulkopuolisiin alueisiin rajautuvat METSO-II-kohteet pinta-alasta riippumatta

3) Yli neljän hehtaarin laajuiset kangasmetsien METSO-II-kohteet sijainnista riippumatta sekä METSO-II-luokkaan kuuluvat metsäluhdat, tulvametsät, lehdot, puustoiset suot ja kalliometsät sijainnista ja pinta-alasta riippumatta.

4) Rakennepiirteiltään yhtenäiset vähintään kehitysluokan 03 (varttunut kasvatusmetsikkö) metsät, joissa on vähintään 10 kappaletta vähintään viittä punaisen kirjan lajia (uhanalaiset, silmälläpidettävät ja alueellisesti uhanalaiset) edustavaa elinvoimaista esiintymää. Laajoissa (>20 ha) metsissä on pistokoemaisella tarkastelulla osoitettava, että edellä mainittua lajistoa esiintyy eri puolilla metsää.

  • Huom 1. Tarkastelu ei ole metsätalouskuviokohtainen.
  • Huom 2. Ellei em. lajien tarvitsemaa resurssijatkumomahdollisuutta ole, esiintymää ei tässä tulkita elinvoimaiseksi.
  • Huom 3. Lintulajit eivät muodosta säästövelvoitetta. Jos metsä ei muuten täytä säästettävän kohteen kriteereitä, näiden lajien esiintymämetsiköt käsitellään peitteisesti säästäen ydinalue, joka rajataan kunkin lajin osalta tieteelliseen tietoon perustuen.
  • Huom 4. Tämä kohta täydentää METSO-ohjelman uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja koskevia yleisiä valintaperusteita (Syrjänen ym. 2016), jotka tulee huomioida kohtien 1-3 kriteereitä sovellettaessa.

5) Laajemmat lajistokeskittymät, niin sanotut biodiversiteetin hot spot- alueilla (esim. Kieluan seutu Savonlinnassa), joissa yhtenäisellä metsämantereella on vähintään 100 kappaletta vähintään 15 punaisen kirjan lajia edustavaa esiintymää. Nämä alueet ovat kokonaisuuksia, joissa edellä mainittujen kriteereiden lisäksi painotetaan alueiden ekologista toiminnallisuutta ja lajiston säilymistä pitkällä aikajänteellä.

Vuodesta 2020 Luonnonmetsä-työryhmä on kartoittanut vapaaehtoisvoimin valtion maiden kohteita maastossa. Kohdetietoja julkaistaan Twitterissä ja yhteensä 110 kohdetta on jo julkaistu koosteraporteissa:

Näin vaikutat valtion metsien käyttöön

Valtio omistaa yli neljäsosan Suomen metsistä. Näillä sivuilla neuvomme, miten sinä voit vaikuttaa valtion metsien käyttöön.

Metsävaikuttamisopas

Näin vaikutat valtion metsien käyttöön

Valtio omistaa yli neljäsosan Suomen metsistä. Näillä sivuilla neuvomme, miten sinä voit vaikuttaa valtion metsien käyttöön.