WWF:n suosittelemat sertifikaatit

MSC-sertifikaatti edistää kestävää kalastusta

WWF:n vertailevissa tutkimuksissa luotettavimmaksi pyydetyn kalan ympäristömerkiksi on osoittautunut MSC (Marine Stewardship Council) -sertifikaatti. MSC-sertifiointi on tutkitusti aikaansaanut positiivisia muutoksia niin itse kalakannan tilassa kuin kalastuksen muissa ympäristövaikutuksissa.

MSC:n tavoitteena on vähentää ylikalastusta eli luonnonvarojen kestämätöntä käyttöä. MSC-sertifikaatti pyrkii takaamaan sertifioitujen tuotteiden ekologisuuden asettamiensa ympäristönormien kautta.

Voit etsiä myynnissä olevia MSC-merkittyjä tuotteita Sustainable seafood finderin avulla. MSC (Marine Stewardship Council) on riippumaton, voittoa tuottamaton organisaatio, joka ylläpitää sertifiointijärjestelmää kala- ja äyriäistuotteille.

Sertifikaatin saamiseksi kalastuslaivaston tai -yrityksen tulee täyttää tietyt kriteerit, joilla pyritään varmistamaan, että kalastus on kestävällä pohjalla. MSC-sertifiointi pyrkii takaamaan, että kalakantaa ei veroteta liikaa, että kalastustoiminta ei aiheuta merkittävää haittaa muulle meriluonnolle ja että kalakannan hoito ja kalastushallinto on tehokasta ja asianmukaista. Lisäksi sertifioitu kala on jäljitettävissä aina kalastusalukselle asti. Sertifiointiin liittyy tehokas seuranta, ja kalastusyritys voi myös menettää sertifikaatin, mikäli tilanne jostain syystä muuttuu.

MSC-sertifikaatin lisäksi markkinoilla on muitakin ympäristömerkkejä kala- ja äyriäistuotteille. Erilaiset sertifikaatit kuten GlobalG.A.P, KRAV ja BAP voivat olla parempi vaihtoehto kuin ilman ympäristömerkintää myytävät tuotteet. WWF:n suositukset muiden kuin MSC-merkittyjen tuotteiden suhteen vaihtelevat tapauskohtaisesti.

Kasvatetun kalan osalta markkinoilla on jo muun muassa luomumerkittyä kalaa. Luomutuotannossa monia kalankasvatuksen haitallisia vaikutuksia vesiluontoon voidaan tehokkaasti vähentää.

Syksyn 2012 aikana markkinoille tulivat myös ensimmäiset ASC (Aquaculture Stewardship Council) -sertifioidut kalatuotteet. WWF toivoo ASC-sertifikaatista tehokasta työkalua vesiviljelyn vastuullisuuden parantamiseen maailmanlaajuisesti.

FSC-sertifikaatti on takuu kestävästi tuotetusta puusta ja paperista

FSC eli Forest Stewardship Council, hyvän metsänhoidon neuvosto, on kansainvälinen organisaatio, joka on luonut kriteerit metsien sertifioinnille. FSC-merkki on puolueeton laatutakuu luonnon ja ihmisen huomioon ottavasta metsänhoidosta.

WWF:n ja monen FSC:n perustajajäsenen päätavoitteena on ollut luoda toimiva, luotettava sertifiointijärjestelmä, joka takaa metsäteollisuudelle raaka-ainetta sekä edistää metsien suojelua ja ekologisesti vastuullista hoitoa. FSC:n ympäristökriteerit takaavat esimerkiksi, että metsänhoidossa suojellaan biologista monimuotoisuutta sekä vesistöjä, maaperää ja herkkiä ekosysteemejä. Metsissä elävien uhanalaisten ja harvinaisten eläin- ja kasvilajien elinympäristöt suojellaan.

FSC on ainoa kansainvälinen puutuotteiden sertifiointijärjestelmä, johon sisältyy kriteerit työntekijöiden työolosuhteista, työturvallisuudesta ja terveydenhoidosta. Lisäksi puuraaka-aineen hankkija velvoitetaan parantamaan alueen asukkaiden sosiaalista asemaa järjestämällä mahdollisuuksia työntekoon ja koulutukseen.

FSC edellyttää myös, että maan perinteisen hallinta- tai käyttöoikeuden omaavat paikalliset yhteisöt saavat säilyttää päätösvaltansa ja että alueen asukkaille turvataan mahdollisuus hankkia toimeentulo metsästä monipuolisesti, kuten erilaisilla keräilytuotteilla. Myös alkuperäiskansojen perinteiset oikeudet omiin maihinsa ja luonnonvaroihinsa ovat yksi seikoista, jotka puunhankkijan on otettava huomioon saadakseen FSC-hyväksynnän.

Metsien FSC-sertifioinnin tavoitteena on edistää metsätalouden kannattavuutta, muun muassa parantaen sertifioitujen puutuotteiden myyntiä, markkinoillepääsyä ja parempaa hinnoittelua.

Lisätietoa FSC-sertifioinnista:

RSPO-sertifioitu palmuöljy ei ole tuhonnut sademetsää

Kestävän palmuöljyn yhdistys, RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) on kehittänyt kestävän öljypalmutuotannon kriteerit ja periaatteet, joiden mukainen viljely estää tuotannon kielteiset vaikutukset, kuten arvokkaiden sademetsien tuhoamisen. Vastuullisesti tuotettu palmuöljy saapui markkinoille vuonna 2008.

Kestävän palmuöljyn tuotannossa on RSPO:n kriteerien mukaan olennaista muun muassa läpinäkyvyys, ympäristövastuu ja luonnon monimuotoisuuden suojelu, uusien viljelmien vastuullinen kehittäminen sekä velvoite jatkuvaan toiminnan parantamiseen ja taloudelliseen kestävyyteen pitkällä tähtäimellä. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että plantaaseilla on ympäristönhoitosuunnitelmat, tulta ei käytetä plantaasialueen raivaukseen, työntekijöillä on oikeus järjestäytyä, arvokkaita luonnonmetsiä ei hakata ja maan omistukseen ja käyttöön liittyvät kysymykset on ratkaistu.

RSPO on voittoa tavoittelematon yhdistys, jossa on edustajat tuottajista, jalostajista, lopputuotteiden valmistajista, jälleenmyyjistä, rahoittajista, ympäristö- ja muista kansalaisjärjestöistä.

WWF uskoo, että puolueeton sertifiointi on tärkeä keino palmuöljytuotannon kestävyyden parantamiseksi ja takaamiseksi. Sertifiointi edistää vastuullisuuden takaavan lainsäädännön syntyä: kun palmuöljyn tuottajamaat saavat näyttöä siitä, että ostajayritykset haluavat kestävästi tuotettua palmuöljyä, ja ostajamaat siitä, että kestävä tuotanto on mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa, lainsäädännön aikaansaaminen on helpompaa.

Lisätietoa RSPO-sertifioinnista: