WWF:n Kukanpäivän tunnustus FT Tapio Rintaselle

WWF:n kasvityöryhmä palkitsi perinteisellä Kukanpäivän kunniakirjalla tänään FT Tapio Rintasen ansiokkaasta työstään erityisesti Kaakkois-Suomen ja Lapin kasviston sekä Suomen järvikasvilajiston tutkimuksen ja uhanalaisten kasvien hyväksi.

Tapio Rintanen on osallistunut moniin kasvien tutkimukseen ja kasvistonsuojeluun liittyviin hankkeisiin. Rintanen kokosi aineistoa tunturikasvien levinneisyydestä Itä-Lapissa 1960-luvulla, väitöskirja valmistui vuonna 1970. Hän jatkoi tunturikasvillisuuden inventointeja 1970-luvulla Länsi- ja Pohjois-Lapissa ja Lapin vesikasvillisuuden tutkimuksia 1980-luvulla. Rintasen keräämät lukuisat kasvinäytteet, maastossa täytetyt inventointilomakkeet ja tieteellisissä sarjoissa julkaistut (1976, 1977, 1982, 1996) tutkimustulokset ovat olleet tärkeänä pohjana myöhemmissä kasvillisuusinventoinneissa sekä arvioitaessa Lapin kasvien uhanalaisuutta.

Rintanen on selvittänyt kotikuntansa Virolahden sekä naapurikuntien Miehikkälän ja Ylämaan kasvistoa useiden vuosikymmenien ajan. Näiltä kasvistoltaan aiemmin huonosti tunnetuilta alueilta Rintanen on kerännyt poikkeuksellisen laajan aineiston, jonka seurauksena nämä kunnat ovat nykyisin kasvistoltaan maamme parhaiten tunnettuja alueita. Hän on tutkinut myös Vehkalahden, Haminan, Kotkan ja Pyhtään kasvistoa ja laatinut erilaisten hankkeiden (mm. Kirkkojärven kunnostus, johtolinjat ja tiet) luontoselvityksiä. Rintanen on tehnyt lehtojensuojeluohjelman sekä luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden kartoituksia paitsi Kymenlaaksossa, myös laajemmin Etelä-Karjalassa. Hän on osallistunut Suomen Natura 2000 -ehdotuksen valmisteluun ja antanut tietojaan perinnebiotooppien inventointi -hankkeeseen.

Tapio Rintanen on ollut aktiivisesti mukana jo kolmen uhanalaisuutta arvioivan mietinnön valmistelussa (1986, 1992 ja 2000). Etenkin Kymenlaakson kasvien valtakunnallinen ja alueellinen uhanalaistarkastelu olisi ollut mahdoton toteuttaa ilman Rintasen työpanosta. Uhanalaisten lajien esiintyminen ja vaatimukset pyritään ottamaan huomioon alueiden käytön suunnittelussa kunnissa ja maakuntaliitoissa, ja Rintanen on toiminut aktiivisesti paikallisena asiantuntijana tässä työssä. Hän on myös seurannut ja hoitanut joitakin uhanalaisten kasvien kasvupaikkoja.

Rintasen pitkä ura Virolahden lukion pidettynä biologian lehtorina sekä lasten luonto- ja ympäristökasvattajana ansaitsevat erityismaininnan.

WWF:n kasvityöryhmän kunniakirja myönnettiin nyt seitsemännen kerran uhanalaisten kasvien suojelutyössä kunnostautuneelle henkilölle tai yhteisölle. Aiemmin sen ovat saaneet Tampereen kasvitieteellinen yhdistys (1995), Heinolan kaupunki ja FL Veli Haikonen (1996), Oulun Luonnonystäväin kasvistoryhmä ja FT Tauno Ulvinen (1997), Jyväskylän yliopiston museon luonnontieteellinen osasto, Keski-Suomen liitto, professori Mikko Raatikainen (kunniakirjan vastaanotti Terttu Raatikainen, 1998), professori Pertti Uotila ja Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseon putkilokasviosasto (1999) sekä professori Yrjö Mäkinen, FL Unto Laine, Lapin tutkimuslaitos Kevo ja Turun kasvimuseo (2000).

Lisätietoja:

WWF:n kasvityöryhmän puheenjohtaja Henry Väre, puh. (09) 1912 4433
WWF:n kasvityöryhmän sihteeri Eija Kemppainen, puh. (09) 40300 737
WWF:n tiedottaja Tuuli Äikäs, puh. (09) 774 01051, 040 592 6532