WWF sai EU-rahoitusta niittyjen kunnostukseen

WWF on ensimmäisenä ympäristöjärjestönä Suomessa saanut Euroopan unionin LIFE-tukea (LIFE Nature) luonnonsuojeluhankkeelle. EU rahoittaa WWF:n kolmivuotista ”Niittyjen ennallistaminen ja hoito Suomessa, Ruotsissa ja Virossa” -projektia 6,21 Mmk:lla. Hankkeen kokonaisbudjetti on 10,7 Mmk. Projektin toteuttamiseen osallistuvat useat yhteistyökumppanit (*).

WWF:n projektin tavoitteena on taata perinneympäristöjen suotuisa suojelutaso ennallistamalla, hoitamalla ja suojelemalla rannikolle ja saaristolle tyypillisiä perinneympäristöjä sekä niiden lajistoa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Suomessa projektiin kuuluu 14 kohdetta lounaissaaristossa ja Uudenmaan rannikko- ja saaristoalueilla. Ruotsissa kohteita on kahdeksan Upplandin ja Tukholman läänien rannikon luonnonsuojelualueilla. Virosta mukana on kaksi kohdetta Saarenmaalta. Projektin kuluessa ennallistetaan ja hoidetaan mm. lehdesniittyjä, rantaniittyjä, ketoja ja hakamaita yhteensä 307 hehtaarin verran.

Projektin toinen tavoite on kehittää yhteistyötä Suomen, Ruotsin ja Viron ympäristöjärjestöjen ja -viranomaisten välillä edistämällä kokemusten ja asiantuntemuksen vaihtoa. Tätä varten järjestetään esim. maastoretkiä ja seminaari. Lisäksi edistetään perinteisten hoitomenetelmien käyttöä ja kehitetään uusia ratkaisumalleja perinneympäristöjen pitkäaikaista hoitoa varten.

”Perinneympäristöt ovat erittäin runsaslajisia elinympäristöjä, jotka ovat syntyneet perinteisten maankäyttömuotojen myötä eivätkä säily ennallaan ilman säännöllistä hoitoa. Maatalouden tehostumisen takia niiden pinta-ala on huomattavasti vähentynyt. Niittyjen, ketojen ja hakamaiden kasvaessa umpeen myös niiden lajisto häviää”, kertoo projektipäällikkö Mikko Pitkänen WWF:stä.

Umpeenkasvu uhkaa tällä hetkellä kaikkia projektiin valittuja kohteita, ja ne ovat pikaisen ennallistamisen tarpeessa. Projektille tärkeitä indikaattorilajeja ovat perinneympäristöistä riippuvaiset perhoset, jotka ovat huomattavasti harvinaistuneet niittyjen vähenemisen myötä. Kohteissa tehdään perhosinventointeja kesän 2001 aikana. Perhospopulaatioiden tilaa sekä tiettyjen niitty- ja ketokasvien esiintymistä käytetään myös indikaattoreina hoitotoimenpiteiden onnistumista arvioitaessa.

Jokaiselle kohteelle tehdään yhdessä maanomistajien kanssa hoitosuunnitelma, jolla taataan kohteen luonnon
monimuotoisuuden säilyminen ja etsitään sen hoitoon taloudellisesti toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Ennallistamiseen kuuluu raivausta, niittoa ja laidunaitojen tekoa. Työt toteutetaan osin vapaaehtoisten talkooleirein. Valtaosan työstä tekevät paikalliset yrittäjät ja maanomistajat sekä Metsähallituksen työntekijät. Jatkossa kohteiden hoito pyritään järjestämään paikallisesti maatalouden ympäristötukiohjelmien, maan vuokrauksen ja paikallisten yhteisöjen, kuten koulujen, avulla.

Luonnon LIFE -rahoitusta jaetaan luontotyyppien ja lajien suojelun edistämiseen Natura 2000 -verkostoon sisällytetyillä tai ehdotetuilla alueilla. Rahoitusta voivat hakea EU-maiden yksityiset kansalaiset tai yhteisöt. Tukea voidaan myöntää myös eri maiden yhteishankkeille, joissa on mukana EU-jäsenyyttä hakevia maita.

Lisätietoja:

WWF, projektipäällikkö Mikko Pitkänen,
(09) 7740 1054, 040 707 6668
Upplandsstiftelsen, projektikoordinaattori Maria Hoflin,
+46-18-611 6996, 6.8. alkaen
Eestimaa Looduse Fond, projektipäällikkö Matis Magi,
+372-7-428 443

(*) Yhteistyökumppanit:
Suomessa mm. useita yksityisiä maanomistajia, Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus, Lounais-Suomen ja Uudenmaan ympäristökeskukset, Skärgårds miljöstiftelsen, Hangon kaupunki ja Yrkeshögskolan Sydväst, Ruotsissa mm. yksityisiä maanomistajia, Upplandsstiftelsen, Ruotsin WWF, Norrtäljen luonnonsuojelusäätiö, Tukholman saariston luonnonsuojelusäätiö sekä Tukholman ja Uppsalan lääninhallitukset ja Virossa Eestimaa Looduse Fond.

LUETTELO ”NIITTYJEN ENNALLISTAMINEN JA HOITO SUOMESSA, RUOTSISSA JA VIROSSA” –HANKKEEN ALUEISTA

SUOMI
Sipoo, Hindsby
Tammisaari, Getskär
Tammisaari, Gullö
Hanko, Tvärminnen kylän niityt
Hanko, Högholmen-Henriksberg
Hanko, Täkbuktenin lahti
Hanko, Tulliniemi
Parainen, Lenholmen (Granudde)
Korppoo, Åvensor (Kirmoudde)
Houtskär, Bjonholm
Houtskär, Ramsö
Houtskär, Ässkär
Iniö, Salmis
Iniö, Lehamn (Hallonäs)

RUOTSI
Uppsala län, Ängskär-Bondskäret
Uppsala län, Kallriga
Uppsala län, Eriksdal-Lönnholmen
Uppsala län, Rävsten
Uppsala län, Fagerön
Stockholm län, Prästängen
Stockholm län, Ängsö
Stocholm län, Riddersholm

VIRO
Saaremaa, Viidumäe
Saaremaa, Tagamõisa

Kartta LIFE-alueiden sijainnista saatavilla sähköisessä muodossa. Tilaukset: WWF/tiedottaja Laura Saarilahti, 040 556 9860.