Pe­rin­neym­pä­ris­tö­jä kun­nos­te­taan hevosvoimin Si­poon­kor­ves­sa

Metsähallitus raivaa Byabäckenin purolaakson laitumia, niittyjä ja lehtoja Sipoonkorvessa, lähellä Hindsbyn kylää osana ympäristöjärjestö WWF:n perinneympäristöhanketta. Maastossa uurastaa 13-vuotias suomenhevosruuna Seurapoika Jerikon työhevosista Metsähallituksen metsurien kanssa.

Kunnostustyöt kuuluvat WWF:n johtamaan EU LIFE Luonto -hankkeeseen, jossa kunnostetaan monien yhteistyökumppaneiden kanssa perinneympäristöjä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Koska Byabäckenlaakson savimaan niityt ja lehtomaiset metsät ovat erittäin herkkiä vaurioille, raivaukset tehdään talvella ja perinteitä noudattaen. Raivaustöissä on kaksi Metsähallituksen metsuria. Puiden ja hakkuutähteiden kuljetus maastosta hoidetaan hevosen avulla.

“Byabäckenlaakson hoidon tavoitteena on perinnemaiseman, luontotyyppien ja perinnebiotoopeilla elävän lajiston elinolojen parantaminen. Tarkoituksena on alueen niittyjen, laidunten ja peltojen hoidon jatkaminen ja arvokkaimpien umpeenkasvaneiden alueiden raivaaminen. Muun muassa laidunniitylle kasvaneita kuusia kaadetaan. Laidunnus aloitetaan raivattavilla niityillä uudelleen”, suojelubiologi Tiina Kanerva Metsähallituksen Etelä-Suomen Luontopalveluista sanoo.

Byabäckenlaakso on maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa. Perinnemaisemannäkymiä on tarkoitus avata ojanvarteen ja sarkaojiin kasvaneita puita raivaamalla. Maisema säilytetään kauniina, avoimena ja monipuolisena viljely- ja perinnemaisemana. Byabäckenlaaksossa pyritään monipuoliseen puronvarren maisemaan, jossa avoimet, puoliavoimet ja luonnontilaiset puustot vaihtelevat. Kesäisin puronvarressa laiduntavat lehmät ja hevoset. Alueen pellot ja laitumet ovat olleet käytössä näihin päiviin saakka. Peltoa on noin 50 hehtaaria ja perinteisesti laidunnettua niitty- ja hakamaalaidunta noin 10 hehtaaria.

“Niityt ja hakamaalaitumet ovat kasvien lisäksi myös linnuille ja hyönteisille tärkeitä elinympäristöjä”, projektipäällikkö Mikko Tiira WWF:stä toteaa. Byabäckeninlaaksossa viihtyvät muun muassa harvinaistuneet perhoset ketokultasiipi (Paleochrysophanus hippothoe), idänniittyperhonen (Coenonympha glycerion) ja tuominopsasiipi (Fixsenia pruni). Jalopuulehdoissa ja hakamailla tavataan muun muassa harmaapäätikka (Picus canus), ja niityillä voi kuulla ruisrääkän (Crex crex). Niittykasveista alueella on muun muassa vaarantunut hirvenkello (Campanula cervicaria) sekä keltamatara (Galium verum), ja hakamailla kukkivat keväisin keltavuokko (Anemone ranunculoides) ja pystykiurunkannus (Corydalis solida).

WWF:n johtamassa kolmivuotisessa (2001-2004) LIFE-hankkessa kunnostetaan yli 300 hehtaaria NATURA 2000 -alueiden ketoja, niittyjä ja hakamaita Etelä-Suomen rannikko- ja saaristoalueilla, Tukholman ja Upplandin rannikko- ja saaristoalueilla sekä Saarenmaalla. Perinneympäristöt ovat erittäin runsaslajisia elinympäristöjä, jotka ovat syntyneet perinteisten maankäyttömuotojen myötä eivätkä säily ennallaan ilman säännöllistä hoitoa. Maatalouden tehostumisen takia niiden pinta-ala on huomattavasti vähentynyt. Niittyjen, ketojen ja hakamaiden kasvaessa umpeen myös niiden lajisto häviää.

Lisätietoja:
WWF/projektipäällikkö Mikko Tiira, puh. 040 707 6668
Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut/suojelubiologi Tiina Kanerva puh. 040 565 6329
Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut/puistomestari Antti Raita, puh. 040 574 0204

Internet: Tietoa LIFE-hankkeesta osoitteessa www.wwf.fi/life, Sipoonkorven Byabäckenlaakson perinnemaisemien ja peltojen hoitosuunnitelma osoitteessa www.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/b68.pdf