WWF EU:n ympäristöministerien kokoukselle: Itämeri on saatava EU-politiikan keskiöön

WWF lähettää toiveensa tänä viikonloppuna pidettävälle EU:n ympäristöministerien kokoukselle, että ympäristöministerit raivaisivat tietä Itämerelle EU-politiikan keskiöön. EU-politiikalla sekä EU:n ja Venäjän välisen yhteistyön sisällöllä on ratkaiseva merkitys Itämeren tulevaisuudelle. WWF osallistuu ympäristöministerien kokouksen yhteydessä pidettävään Itämeri-näyttelyyn sekä eräisiin kokouksen yhteydessä pidettäviin tilaisuuksiin.

Edellisellä puheenjohtajuuskaudellaan Suomi oli käynnistämässä EU:n Pohjoista ulottuvuutta. Pietarin lounainen puhdistamo on esimerkki siitä, mitä Pohjoisella ulottuvuudella voidaan saavuttaa. Pietarin jätevesiongelma odottaa kuitenkin edelleen lopullista ratkaisuaan ja niiden aikaansaamiseen tarvitaan edelleen EU:n tukea ja apua. WWF:n mielestä Pohjoisen ulottuvuuden politiikan sisältöä ja tavoitteita on tarkistettava Itämeren ja sen suojelun vahvistamiseksi.

WWF toivoo, että Suomi edistää myös EU:n jäsenvaltioiden myönteistä suhtautumista Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnassa parhaillaan laadittavalle Itämeri-strategialle. Välimeri-strategian tavoin se loisi EU:lle kehyksen Itämeri-yhteistyölle ympäristönsuojelun, talouden, kulttuurin, koulutuksen ja turvallisuuspolitiikan sektoreilla. WWF:n mielestä Itämeri-strategialle on saatava myös oma kohtansa EU:n budjettiin Välimeri-strategian tavoin. Itämeristrategia antaa myös aineksia Pohjoisen ulottuvuuden politiikan uudistamiseen.

Yksi Suomen puheenjohtajuuskauden prioriteeteista on myös edistää toimia, joiden avulla luonnon monimuotoisuuden häviäminen pysäytetään vuoteen 2010 mennessä. Itämeren osalta tämä edellyttää paneutumista toimiin rehevöitymisen torjumiseksi, öljyonnettomuusriskin pienentämiseksi ja ylikalastuksen vähentämiseksi.

Rehevöitymiskehityksen pysäyttäminen vaatii taistoa kaikilta Itämeren rantavaltioilta, jotta ravinnekuormitus saadaan tuntuvaan laskuun. Avainta ongelman ratkaisemiseksi kannattaa hakea EU:n maatalouspolitiikasta esimerkiksi riittävien ja oikeisiin toimiin kohdennettujen ympäristötukien kautta, sekä EU:n liikennepolitiikasta.

Myös Itämeren meriturvallisuutta on edelleen parannettava. Vahva, kehitteillä oleva EU:n meriturvallisuuspolitiikka auttaisi parantamaan tilannetta EU-maiden vesialueilla heti ja jatkossa Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n kautta kansainvälisillä vesialueilla. Itämeren kestävää kalastusta voitaisiin puolestaan edistää, jos tutkimustieto ohjaisi päätöksiä kalastuskiintiöistä.

Suomen EU-puheenjohtajuuskausi on ensimmäinen Itämeren maiden puheenjohtajuuskausi sen jälkeen, kun EU laajentui vuonna 2004. Sen jälkeen Itämeri on ollut EU:n sisämeri, sillä sen rantavaltiot Venäjää lukuun ottamatta ovat EU-maita. Samaa maantieteellistä ja poliittista asemaa ei ole muilla Euroopan merialueilla.

Lisätietoja: WWF Suomi, pääsihteeri Timo Tanninen, 040 574 9266