WWF:n vapaaehtoiset kunnostavat arvokkaita lintukohteita Pappilansaaressa Haminassa

WWF:n talkooleirikesä jatkuu parhaillaan käynnissä olevalla työrupeamalla Haminan Pappilansaaressa. Noin viidentoista vapaaehtoisen vahvuinen joukko raivaa saaren umpeenkasvaneita arvokkaita rantaniittyjä ja hakamaata sekä rakentaa luontopolun. EU-rahoitteiseen Lintulahdet Life -hankkeeseen kuuluva talkooleiri järjestetään yhteistyössä Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskusten, Haminan-Vehkalahden seurakunnan sekä Haminan kaupungin kanssa. Leiri alkoi viime lauantaina ja päättyy sunnuntaina 23.7.

Talkooleirillä kunnostetaan Hamina-Vehkalahden seurakunnan vanhaa laidunsaarta, joka on suosittu virkistysalue. Kunnostaminen on tarpeen, sillä laidunnuksen loppumisen ja merialueen rehevöitymisen myötä metsälaidun ja rannat ovat kasvaneet umpeen. Pappilansaari on valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu perinnemaisema-alue, jolla on edustavaa hakamaata ja metsälaidunta, rantaniittyjä sekä kallioketoja. Maisemakuvassa merkittäviä ovat vanhat puut, erityisesti koivut ja haavat, joilla kasvaa runsas jäkälälajisto. Avoimet rantaniityt ovat tärkeitä mm. Itämeren eteläosassa ja Pohjanmeren rannikolla talvehtiville vesilinnuille ja kahlaajille, jotka levähtävät ja pysähtyvät ruokailemaan niille kevät- ja syysmuuton aikana. Leirin aikana tehdään myös luontopolku. WWF:n vapaaehtoiset Pappilansaaren leirillä ovat eri puolilta Suomea. Mukana on myös osallistujia Tsekistä ja Belgiasta.

Lintulahdet Life -hanke, jossa WWF Suomi on yhtenä partnerina, käynnistettiin parantamaan Suomenlahden muuttoreitillä sijaitsevien kosteikkojen luontoarvoja. Hankkeessa on mukana 12 Etelä-Suomen Natura 2000-verkostoon kuuluvaa lintuvesialuetta, joista viisi sijaitsee Kymenlaaksossa ja seitsemän Uudellamaalla. Paitsi linnuille, nämä alueet ovat tärkeitä elinympäristöjä ja lisääntymispaikkoja myös monille muille kosteikkojen eliölajeille. Lintulahdet Life -hankkeen keskeisiä hoitotoimenpiteitä ovat rantaniittyjen raivaus ja niitto, avovesialueen lisääminen, rantaluhtien kosteusolojen palauttaminen sekä pienpetojen vähentäminen. Hankkeessa on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelmia, kohteiden luontoarvoista kertovia esitteitä ja julkaisuja sekä oppimateriaaleja kosteikkoluonnosta kouluihin ja päiväkoteihin. Hankkeen toimenpiteet jatkuvat kesään 2007 asti.

Tänä kesänä WWF:n vapaaehtoiset ovat jo ahkeroineet Liesjärven kansallispuistossa Tammelassa, Vehmaanniemellä Vammalassa ja Linnansaaren kansallispuistossa Saimaalla. Jäljellä ovat vielä leirit Bastön saarella Ahvenanmaalla (29.7.-6.8.) ja Matsalussa Virossa (12.-20.8.).

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien, Hankoniemeltä pohjoisimpaan Lappiin sekä ulkomailla, Viron lisäksi Ruotsissa ja Venäjällä. Vapaaehtoiset maksavat itse matkansa, muuten osallistuminen on maksutonta. Töitä tehdään ruokapalkalla aamukahdeksasta iltaviiteen, minkä vuoksi edellytyksenä on 18 vuoden ikä.

Lisätietoja:
Uudenmaan ympäristökeskus / tarkastaja Kirsi Hellas, gsm 040 517 3434
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus / hankekoordinaattori Esa Korkeamäki, gsm 040 7795 486
WWF / kenttäpäällikkö Antti Lappo, gsm 0400 204 544
WWF / tiedottaja Tuuli Äikäs, puh. (09) 7740 1051