WWF:n vapaaehtoiset kunnostavat arvokkaita lehtoalueita Bastön saarella Ahvenanmaalla

WWF:n talkooleirikesä jatkuu Finströmissä Bastön saarella Ahvenanmaalla. Parinkymmenen vapaaehtoisen vahvuinen joukko kunnostaa vanhoja tammihakoja ja lehdesniittyjä. Lisäksi läheisellä Bockholmenin saarella raivataan katajikkoa. Kulttuurimaisemanhoito-hankkeeseen kuuluva talkooleiri järjestetään yhteistyössä maanomistajien, Ahvenanmaan talousseuran ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Työtä tukee Ålandsbanken. Leiri alkoi viime lauantaina ja päättyy sunnuntaina 6.8.

*** Meddelande på svenska följer ***

WWF:n talkooleirillä kunnostetaan Ulf ja Stefan Peranderin tilalla sijaitsevia luontokohteita, jotka kuuluvat Ahvenanmaan arvokkaimpiin lehto- ja perinnemaisemiin. Bastön lehdesniityt sisältyivät Ahvenanmaan 30 arvokkaimman lehdesniittyalueen joukkoon Alvar Palmgrenin vuonna 1916 tekemässä seikkaperäisessä kartoituksessa. Kulttuurimaisemanhoito-hankkeen tavoitteena on säilyttää perinteinen maatalousmaisema saaristossa. Tähän pyritään harventamalla tiheäksi kasvanut alue, jotta sille saadaan mosaiikkimainen, avoimempien ja hieman tiheämpänä säilyvien laikkujen tammi-pähkinälehto. Tammen ja muiden jalojen lehtipuiden uudistumista edistetään säästämällä niiden taimia. Yksittäiset suuret haavat ja muitten puulajien muodokkaat yksilöt säästetään myös. Haavan lisääntymistä vesomalla pyritään hillitsemään kaulaamalla niitä. Alueella viihtyvät muun muassa niittykasvit päivännouto ja sikoangervo.

Läheiseen Bockholmenin saareen on laidunnuksen loputtua kasvanut tiheä katajapensaikko. Alue palautetaan perinteiseen laidunkäyttöön sopivaksi avoimeksi niittymäiseksi alueeksi. Tämän vuoksi suurin osa katajista kaadetaan tai revitään juurineen. Kaunismuotoiset suuret katajat ja katajaryhmät kuitenkin säästetään, jotta laiduneläimillä on suojapaikkoja ja maisemaan saadaan syvyyttä ja vaihtelevuutta. Bockholmenin saarella sijaitsee vanha lehdesniittyalue, jolla esiintyy edelleen aiemmin latvottuja puita, ennen kaikkea saarnia. Saari voidaan pitkällä tähtäimellä kunnostaa perinteiseksi lehdesniityksi, jolla puut lehdestetään noin viiden vuoden välein. Ahvenanmaalla on nykyisin vain harvoja lehdesniittyjä, joita hoidetaan perinteisesti. Nämä perinteisesti hoidetut lehdesniityt ovat hyvin monimuotoisia alueita. Bockholmenin saarella esiintyy runsaana esimerkiksi seljakämmekkä.

WWF:n vapaaehtoiset Ahvenanmaan leirillä ovat eri puolilta Suomea, iältään 22–60-vuotiaita. Lisäksi leirillä ahkeroi kaksi osallistujaa Italiasta.

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien. Työt leireillä ovat monipuolisia ja jokaiselle löytyy jotakin, muun muassa niittämistä, haravoimista, pärekattojen, riukuaitojen ja pitkospolkujen rakentamista. Osallistujat maksavat itse matkansa, muuten leiri on maksuton. Töitä tehdään ruokapalkalla aamukahdeksasta iltaviiteen. Osallistujien on oltava 18 vuotta täyttäneitä. Tänä kesänä on ahkeroitu jo Liesjärven kansallispuistossa Tammelassa, Vehmaanniemellä Vammalassa, Linnansaaren kansallispuistossa Saimaalla sekä Haminan Pappilansaaressa. Jäljellä on vielä leiri Matsalussa Virossa (12.–20.8.).

Lisätietoja:
WWF / leirin vetäjä, metsäpäällikkö Harri Karjalainen, gsm 040563 7179
Lounais-Suomen ympäristökeskus / projektikoordinaattori Johanna Franzén, gsm 050308 0265
Ahvenanmaan talousseura / projektisuunnittelija Camilla Nyberg-Selander, gsm 0457343 0170

***

WWF:s frivilliga iståndsätter värdefulla lundområden på Bastö, Åland

WWF:s talkolägersommar fortsätter på Bastö i Finström, Åland. En grupp på tjugo frivilliga iståndsätter gamla ekhagar och lövängar. Ytterligare röjs ett enbuskage på den närbelägna Bockholmens ö. Talkolägret som ingår i Kulturmarksvård-projektet arrangeras i samarbete med markägarna, Ålands hushållningssällskap, samt Sydvästra Finlands miljöcentral. Arbetet stöds av Ålandsbanken. Lägret började förra lördagen och slutar söndagen den 6.8.

Ulf och Stefan Peranders egendom iståndsätts under WWF:s talkoläger naturobjekt, som tillhör Ålands mest värdefulla lund- och kulturlandskap. Lövängsområdena på Bastö ingick i Alvar Palmgrens utförliga dokumentation från år 1916 över de 30 mest värdefulla lövängsområdena på Åland. Målsättningen med Kulturmarksvård-projektet är att bevara ett traditionellt jordbrukslandskap i skärgården. Detta strävar man efter genom att gallra det tätt bevuxna området för att få en mosaiklik vegetation, bestående av både öppna och en aning tätare fläckar med ekar och hasselbuskar. Föryngringen av ek och andra ädellövträd gynnas genom att deras undervegetation och plantor sparas. Även stora enskilda aspar och andra trädarters välväxta exemplar sparas. Med ringbarkning försöker man hejda att aspen förökas genom skottskjutning. På området trivs bl.a. solvända och brudbröd.

På den närbelägna Bockholmens ö har ett tätt enbuskage vuxit upp efter att betet upphört. Området skall återställas till ett öppet ängslikt område som lämpar sig för traditionell betesgång. Därför fälls eller rivs största delen av enarna upp med rötterna. Grupper av enar och välformade stora enar sparas emellertid, för att erbjuda betesdjuren en skyddad plats och för att ge djup och variation åt landskapet. På Bockholmen finns ett gammalt lövängsområde, där det fortfarande förekommer sedan tidigare hamlade träd, främst ask. Ön kan på sikt iståndsättas till en traditionell löväng där löven bryts med ca 5 års mellanrum. På Åland finns idag endast ett fåtal lövängar som vårdas traditionellt, och mångfalden knutna till dessa är mycket stor. På Bockholmen växer rikligt av bl.a. orkidén Adam och Eva.

WWF:s frivilliga deltagare kommer till lägret på Åland från olika delar av Finland och är till åldern 22-60 år. Dessutom arbetar två deltagare från Italien på lägret.

WWF har ordnat talkoläger sedan år 1977. Arbetet på lägren är mångsidigt och det finns något för var och en att göra, bl.a. slåtterarbete, krattning, förbättring av konstruktioner, anläggning av spångar och röjning av betesmarker. Lägren är avgiftsfria, men deltagarna betalar själva sina resor. Gratis mat fås som lön för arbetet, vilket räcker från kl. 8 på morgonen till kl. 17 på eftermiddagen. Deltagarna skall vara 18 år fyllda. Denna sommar har WWF redan haft talkoläger i Liesjärvi nationalpark i Tammela, i Vehmaanniemi i Vammala, i Linnansaari nationalpark i Saimen samt Pappilansaari i Fredrikshamn. Ännu återstår lägret i Matsalu, Estland (12-20.8).

Tilläggsuppgifter:
WWF / lägrets ledare, skogschef Harri Karjalainen, gsm 040 563 7179
Sydvästra Finlands miljöcentral / projektkoordinator Johanna Franzén, gsm 050 308 0265
Ålands hushållningssällskap / projektplanerare Camilla Nyberg-Selander, gsm 0457 3430 170