WWF esittää kuuden kohdan reseptiä tehokkaampaan öljyonnettomuuden ehkäisyyn

Vaikka öljytankkeriliikenne Itämerellä kasvaa, öljyonnettomuuden ehkäisyn kannalta tärkeät keinot eivät ole kaikki käytössä, ja olemassa olevien toimivuudessa on puutteita. WWF on listannut kuusi tärkeää parantamiskohdetta ja on tänään toimittanut asiaa koskevan vetoomuksen liikenne- ja viestintäministeriölle ja Merenkulkulaitokselle.

Suomenlahden alusliikenteen valvonta- ja ilmoittautumisjärjestelmän toiminnassa on puutteita, joista viime viikkojen läheltä-piti -tilanteet ovat esimerkkejä. Viimeksi eilen kaksi rahtialusta kolaroi jäärännissä Suomenlahdella. WWF toivoo, että puutteet kartoitetaan pian, ja korjaavista toimista sovitaan Suomen, Venäjän ja Viron välillä. Suomen on erityisesti panostettava Venäjän kanssa loppukeväällä käytäviin neuvotteluihin, jotta voidaan avoimesti selvittää, miksi Propontis-tankkeri ehti ajaa puolen tunnin ajan väylän ulkopuolella, ilman että venäläiset alusliikenteen ohjaajat huomasivat mitään. WWF:n saamien tietojen mukaan myös alusliikenteen ohjausjärjestelmän Suomen vastuualueella on päivittäin tarvetta ottaa yhteyttä aluksiin ja näin varoittaa aluksia törmäyskursseista tai väylältä ulos ajautumisesta.

Toiseksi WWF vaatii, että Suomen, Venäjän ja Viron viranomaisten on tehtävä yhdessä jokaisen törmäyksen tai pohjakosketuksen jälkeen analyysi siitä, miten ja miksi haveri pääsi tapahtumaan, kuinka ennaltaehkäisevä valvonta- ja varoitusjärjestelmä toimi, ja miten vastaavanlainen haveri voidaan jatkossa estää.

WWF vaatii myös läpinäkyvyyttä aluksille tehtävistä varoitusten lukumäärästä ja havereiden syistä sekä valvontajärjestelmän kapasiteetin käyttöasteesta ja kansainvälisen yhteistyön toimivuudesta. “Öljyonnettomuuden ehkäisy on kansallinen intressi, ja myös poliittisten päättäjien on voitava seurata nykyjärjestelmän toimivuutta ja tarvittaessa edistettävä korjaavia toimenpiteitä”, toteaa WWF:n meriasiantuntija, FT Sampsa Vilhunen.

Neljänneksi WWF tukee Merenkulkulaitoksen esille ottamaa vaatimusta Itämerellä matkaavan miehistön pakollisista talvimerenkulun taidoista. Suomen on toimittava aktiivisesti kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa ja muissa meriliikenteen toimielimissä tämän asian edistämiseksi. Myös tankkereita käyttävien ja vuokraavien yritysten on kiinnitettävä asiaan huomiota.

Viidenneksi Suomen on oltava aktiivinen IMO:ssa myös kahden tärkeän lisäturvamääreen saamiseksi Itämeren PSSA-statuksen eli Itämeren erityisen herkän merialueen statuksen yhteyteen. Lisääntynyt tankkeriliikenne lisää luotsien käytön tarvetta, ja luotsaus on voitava liittää pakolliseksi lisäturvamääreeksi Itämeren keskeisille, vaikeasti navigoitaville alueille, kuten itäiselle Suomenlahdelle ja Tanskan salmiin. Lisäksi WWF esittää että saattohinaajat on saatava pakollisiksi tankkerien saapuessa satamiin.

Kuudenneksi WWF toivoo, että tarve suurtankkereille erikseen kehitettävistä reitityksistä selvitetään viipymättä. Suomenlahden kaistajako on ollut hyvä ratkaisu, mutta WWF:n saamien tietojen mukaan Suomenlahdella käytössä olevat väylät eivät nyt kaikilta osin sovellu nk. suurtankkereille, joiden liikenne Suomenlahdella on voimakkaasti lisääntymässä Venäjän uusien öljysatamien valmistuessa.

Lisätietoja:

WWF Suomi, meriasiantuntija Sampsa Vilhunen, 040 550 3854