Saaristomeren kansallispuistolle kansainvälinen PAN Parks -merkki ensimmäisenä mereisenä kansallispuistona Euroopassa

Saaristomeren kansallispuisto sai tänään Turussa arvostetun kansainvälisen PAN Parks -merkin tunnukseksi siitä, että se kuuluu Euroopan hienoimpiin ja parhaiten hoidettuihin kansallispuistoihin. Puisto läpäisi tiukan luonnonsuojelua ja kestävää matkailua koskevan arvioinnin. Saaristomeren kansallispuisto on WWF:n perustaman PAN Parks -verkoston ensimmäinen mereinen kansallispuisto. Oulangan kansallispuisto sai PAN Parks -merkin vuonna 2002.

Saaristomeren kansallispuisto on kaikkiaan kymmenes luonnonsuojelun ja kestävän matkailun PAN Parks -merkin saanut puisto. PAN Parks -merkki takaa matkailijalle laadukkaan luontokokemuksen ja varmuuden siitä, että vierailu puistossa auttaa suojelemaan luontoa. PAN Parks -puistojen verkosto ulottuu napapiiriltä Välimerelle ja Kaukasukselle. WWF perusti PAN Parks Säätiön vuonna 1997 parantamaan suojelualueiden hallintaa Euroopassa.

Saaristomeren kansallispuisto on osa maailman laajimpiin kuuluvaa saaristoa. Kansallispuistossa on yli 2000 saarta ja kallioluotoa, jotka muotoutuivat jääkaudella. Puiston yhteistoiminta-alueella on 8400 saarta ja luotoa. Saaristomeren kansallispuisto perustettiin vuonna 1983, ja siitä 90 % on veden pinnan alla. Laajat ulapat, murtovesi, puuttomat ulkoluodot sekä rehevät lehdot luovat elinympäristön monipuoliselle eläin- ja kasvilajistolle.

Saaristomeren kansallispuistosta vastaa Metsähallitus. PAN Parks -merkki on tunnustus puiston erinomaisesta hoidosta, jota Metsähallitus aikoo vielä tehostaa jatkossa. ”Saaristomeren kansallispuisto anoi PAN Parks -merkkiä useasta syystä. Tavoitteena on saada paikalliset myös hyödyntämään alueetta kestävällä tavalla ja korostamaan alueen ainutlaatuisuutta myös vieraille. Merkki sisältää myös vaatimuksen korkeatasoisesta luonnonsuojelutyöstä. Olemme arvioineet työtämme merenpinnan alla ja päällä. Tämä on tuonut hyvää tietoa ja auttaa kehittämään toimintaa”, sanoo puistonjohtaja Laura Lehtonen Metsähallituksen luontopalveluista.

”Saaristomeren kansallispuisto on kiehtova lisä PAN Parks -verkostoon. Se on uudenlainen alue verkostossa, joka tarjoaa mahdollisuuksia nauttia Euroopan luonnosta. Saaristomeren kansallispuiston liittyminen mukaan verkostoomme on hieno tapa juhlia PAN Parks -merkin kymmenvuotista taivalta”, sanoo Zoltan Kun, PAN Parks Säätiön toiminnanjohtaja.

WWF:llä on vahvana Itämeren suojelijana ollut ratkaiseva rooli Saaristomeren kansallispuiston yhteistyökumppanina PAN Parks -prosessissa. ”Saaristomeren kansallispuisto on kansainvälisestikin merkittävä alue Itämeren luonnon suojelun kannalta. Ainutlaatuiseen puistoon kohdistuu kuitenkin kansallisia ja kansainväliä uhkia, kuten Itämeren rehevöityminen, joiden torjumiseksi tarvitaan yhteistyötä. Tarvitaan myös entistä tiukempaa yhteistyötä puiston henkilökunnan ja alueen asukkaiden välillä. WWF näkee PAN Parks -prosessin avainmekanismina tässä. Vaalimalla alueen kulttuuriperintöä ja luonnonarvoja Saaristomeren kansallispuisto näyttää mallia siitä, kuinka voidaan suojella Euroopan uhanalaisia luonnonalueita”, sanoo WWF Suomen meriohjelman päällikkö Anita Mäkinen.

PAN Parks -konseptissa puiston henkilökunta, paikalliset yhteisöt ja yritykset kehittävät kestävää matkailua. Näin ehkäistään puistoon kohdistuvia paineita ja kehitetään mahdollisuuksia houkutella matkailijoita alueelle. ”Toivottavasti PAN Parks -merkki auttaa lisäämään erityisesti ulkomaisten matkailijoiden määrää Saaristomeren kansallispuistossa, sillä matkailu auttaa pitämään saariston elävänä. Kestävä matkailu vaatii laatutuotteita ja yhteistyötä Metsähallituksen ja paikallisten toimijoiden välillä. Osana PAN Parks -verkostoa saamme myös arvokasta tietoa ja kokemuksia puistoilta ympäri Euroopan”, sanoo luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen Metsähallituksesta.

Metsähallitus hoitaa valtion alueilla olevaa suojelualueverkostoa, johon kuuluu 35 kansallispuistoa. Näillä alueilla noudatetaan kestävän luontomatkailun periaatteita. Kansallispuistoissa vierailee vuosittain 1,5 miljoonaa luonnossa liikkujaa.

Lisätietoa:
PAN Parks Säätiö, tiedotuspäällikkö Gavin Bell, puh. +36 70326 5926, [email protected]
Metsähallitus, puistonjohtaja Laura Lehtonen, puh. 0400 172572, [email protected]
WWF, meriohjelman päällikkö Anita Mäkinen, puh. 040527 1425, [email protected]

Painokelpoisia valokuvia Saaristomeren kansallispuistosta: erikoissuunnittelija Hannu Sipinen, puh. 0205 64 4395, [email protected]

Videomateriaalia Saaristomeren kansallispuistosta: WWF, viestintäpäällikkö Laura Tahkokallio, puh. 040556 9860, [email protected]

Lisätietoa verkkosivuilta:

***

Skärgårdshavets nationalpark har, som den första marina nationalparken i Europa, tilldelats PAN Parks internationella märke

Skärgårdshavets nationalpark mottog idag i Åbo det uppskattade PAN Parks-märket som ett kännetecken för att nationalparken hör till en av Europas finaste och mest välskötta nationalparker. Nationalparken klarade en noggrann utvärdering av naturskyddet och den hållbara turismen. Skärgårdshavets nationalpark är den första marina nationalparken i PAN Parks-nätverket, som är grundat av WWF. Oulanka nationalpark i Kuusamo tilldelades märket 2002.

Skärgårdshavets nationalpark är totalt den tionde parken som har tilldelats PAN Parks-märket, en symbol för naturskydd och hållbar turism. PAN Parks-märket garanterar besökaren en kvalitativ naturupplevelse och en försäkran om att besöket i parken bidrar till naturskyddet. PAN Parks-nätverket sträcker sig från polcirkeln till Medelhavet och Kaukasus. WWF grundade Stiftelsen PAN Parks år 1997 för att förbättra administrationen av europeiska naturskyddsområden.

Skärgårdshavets nationalpark är en del av världens mest vidsträckta skärgård. Inom nationalparken finns över 2000 öar och skär som formats under istiden. Inom nationalparkens samarbetsområde finns 8400 öar och skär. Skärgårdshavets nationalpark grundades år 1983 och 90 % av arealen är under havsytan. Vida fjärdar, brackvatten, trädlösa ytterskär samt blomstrande lundar skapar en livsmiljö för ett mångsidigt växt- och djurliv.

Forststyrelsen förvaltar Skärgårdshavets nationalpark. PAN Parks-märket är ett erkännande för utomordentlig skötsel, som Forststyrelsen har avsikt att intensifiera. ”Skärgårdshavets nationalpark har tilldelats märket på grund av flera orsaker. Målsättningen är att invånare kan utnyttja området på ett hållbart sätt och att visa hur enastående området är för våra gäster. Märket innebär också ett krav på högklassigt naturskyddsarbete. Vårt arbete har granskats både över och under havsytan.Det har bidragit med bra information och bidrar till att vidareutveckla verksamheten”, säger parkchef Laura Lehtonen från Forststyrelsens naturtjänster.

”Skärgårdshavets nationalpark är ett fascinerande tillägg till PAN Parks-nätverket. Det innebär ett nytt område inom nätverket som erbjuder möjligheter att njuta av Europas natur. Medlemskapet av Skärgårdshavets nationalpark i vårt nätverk är ett fint sätt att fira PAN Parks-märkets tioårs-jubileum”, säger Zoltan Kun, Stiftelsen PAN Parks direktör.

WWF, som är en aktiv beskyddare av Östersjön, har haft en avgörande roll som samarbetspart i PAN Parks-processen. ”Skärgårdshavets nationalpark är även internationellt sett ett betydande område med tanke på skyddet av Östersjöns natur. Unika nationalparken är utsatt av nationella och internationella hot, som Östersjöns eutrofiering, vars bekämpning kräver samarbete. Ett allt mer intensivt samarbete behövs även mellan parkens personal och områdets befolkning. WWF ser PAN Parks-processen som en nyckelmekanism. Genom att värna om kulturarvet och naturvärden visar Skärgårdshavets nationalpark hur man kan skydda Europas hotade naturområden”, säger WWF Finlands chef för nationella marinprogram Anita Mäkinen.

PAN Parks-konceptet innebär bl.a. att parkens personal, lokala organisationer och företag tillsammans utvecklar en hållbar turismnäring. På så vis kan man förebygga områdets påfrestningar och man utvecklar möjligheter som lockar besökare till området. ”Hoppas att PAN Parks-märket hjälper att öka i synnerhet antalet utländska besökare i Skärgårdshavets nationalpark, för turismen bidrar till att hålla skärgården levande. Hållbar turism kräver kvalitetsprodukter och samarbete med Forststyrelsen och lokala aktörer. Genom PAN Parks-nätverket får vi värdefull information och erfarenheter från övriga parker runt om i Europa”, säger Forststyrelsens naturtjänstdirektör Rauno Väisänen.

Forststyrelsen förvaltar nätverket av naturskyddsområden på statliga områden. Här ingår även 35 nationalparker. Inom dessa områden följer man principer för hållbar naturturism. Nationalparkerna har årligen 1,5 miljoner friluftsbesökare.

Tillägsinformation:
Stiftelsen PAN Parks, kommunikationschef Gavin Bell, tfn +36 70326 5926, [email protected]
Forststyrelsen, parkchef Laura Lehtonen, tfn 0400 172572, [email protected]
WWF, chef för marinprogrammet Anita Mäkinen, tfn 040527 1425, [email protected]

Fotografier från Skärgrdshavets nationalpark: specialplanerare Hannu Sipinen, tfn 0205 64 4395, [email protected]

Videomaterial från Skärgrdshavets nationalpark: WWF, kommunikationschef Laura Tahkokallio, tfn 040556 9860, [email protected]

Tillägsinformation på webtjänster: