WWF: Tilaisuutta Itämeren pelastamiseen ei saa hukata!

EU:n komissio antoi tänään Itämeri-strategiaa koskevan tiedonannon ja toimenpideohjelman Eurooppa-neuvostolle. Strategia tarjoaa meren pelastamiseen mahdollisuuden, johon Itämeren maiden hallitusten pitää ehdottomasti tarttua. ”Tätä tilaisuutta hallitukset eivät saa hukata”, sanoo WWF Suomen meriohjelman päällikkö, FT Anita Mäkinen. WWF toivoo erityistä aktiivisuutta Ruotsilta, jolle EU:n puheenjohtajuuden myötä heinäkuussa siirtyy myös vastuu strategian edistämisestä.

Itämeri-strategian tavoitteena on puhdas Itämeri ja vauras, vetovoimainen ja turvallinen Itämeren alue, missä käytetään luonnonvaroja ekologisesti kestävällä tavalla. Strategian lisäarvoksi WWF näkee sen, että siinä tarkastellaan Itämeren alueen luonnonvarojen hoitoa ja käyttöä nykyisiä suojelusopimuksia kokonaisvaltaisemmalla tavalla. WWF on valmistelutyön aikana voimakkaasti ajanut strategiaan tätä kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka edellyttää laaja-alaista merialuesuunnittelua.

”Itämeren käyttöä ja suojelua pitää kehittää kokonaisuutena, eikä katsoa asioita ainoastaan talouden näkökulmasta. Esimerkiksi satamatoimintojen laajentaminen ja uusien väylien avaaminen voi olla ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa. Yhdennettyä suunnittelua tarvitaan myös vaikkapa öljynporauslauttojen ja tuulivoimalapuistojen perustamisessa ja sijoittelussa, jotta ne eivät pilaa Itämeren ainutlaatuisia luontoarvoja”, Mäkinen sanoo.

Itämeren aluetta ovat vuosien ajan koetelleet useat vaikeat ympäristö- ja talousongelmat. Itämeri-strategia on ensimmäinen EU:n yhtä maantieteellistä osa-aluetta koskeva kehittämisstrategia. Jos se osoittautuu toimivaksi, sitä aiotaan käyttää esikuvana myös muille EU:n alueellisille kehittämissuunnitelmille

”Itämeri-strategia tarjoaa mahdollisuuden ylikansalliseen lainsäädäntökehikkoon ja tiiviiseen yhteistyöhön kahdeksan Itämeren EU- jäsenvaltion ja Venäjän välillä. EU:n Itämeri-strategian toteuttamiseen tarvitaan poliittinen sitoutuminen korkeimmalla mahdollisella tasolla – strategian toteutumisen seurantaa esitetäänkin järjestettäväksi Eurooppa-neuvoston kautta”, Mäkinen jatkaa.

Tämänpäiväisen tiedonannon mukaan Itämeri-strategian toteuttamiseen ei osoiteta ylimääräistä EU-rahoitusta. ”WWF:n mielestä Itämeri-strategian rahoitukseen tulisi käyttää rakennerahastojen lisäksi myös kansallista rahoitusta ja ainakin osa Itämeren alueen nykyisistä maatalous- ja kalastustuista. Nämä elinkeinot olisi saatava paremmin sopeuttamaan toimintansa Itämeren ja sen ympäristön pitkäjänteiseen tervehdyttämiseen”, Mäkinen toteaa.

WWF:n mukaan EU:n maatalouden ympäristötukiehtoja olisi muutettava siten, että tukijärjestelmä parantaisi maanviljelyn vesiensuojelutyötä ja vähentäisi rehevöitymistä.

Tänään myös hallitus raportoi Suomen Itämeri-politiikasta eduskunnalle. WWF pitää keskeisenä asiana hallituksen Itämeri-selonteossa sitä, että sen tulee sekä heijastaa että myös tukea EU:n Itämeri-strategiaa. Itämeren tulevaisuuden kannalta merkityksellisimmät asiat ovat hallituksen esittämät toimet maatalouden ravinnekuormituksen leikkaamiseksi. WWF jää erityisesti kaipaamaan esityksiä siitä, miten kohdennetut toimenpiteet kuormituksen painopistealueilla toimeenpannaan.

Lisätietoja:
meriohjelman päällikkö, FT Anita Mäkinen, WWF Suomi, 040 52714 25

Itämeri-strategia EU-komission verkkosivuilla
Suomen hallituksen Itämeri-selonteko (pdf-tiedosto)