WWF tyytyväinen Raippaluodon tuulivoimapäätökseen

Ympäristöministeriö vahvisti tiistaina 21.12. Pohjanmaan maakuntakaavan. Kaavassa osoitettu Raippaluodon tuulivoima-alue jätettiin vahvistamatta, koska selvitysten puutteellisuuden vuoksi ei voitu varmistua siitä, täyttyvätkö siellä laissa asetetut sisältövaatimukset luonnonarvojen vaalimisen osalta. WWF:n mielestä ympäristöministeriön päätös on perusteltu ja oikea.

Ympäristöministeriö korostaa päätöksessään, että Raippaluoto on muiden merkittävien luontoarvojensa ohella valtakunnallisesti merkittävä alue merikotkan suojelun kannalta, mutta selvitykset tuulivoima-alueen vaikutuksista merikotkiin eivät olleet riittäviä. WWF pitää tuulivoiman merkittävää lisärakentamista myönteisenä asiana, mutta on toistuvasti samalla muistuttanut, että tuulivoimaloiden sijoittamispäätökset pitää tehdä harkiten. Merikotka kuuluu ulkomailta saatujen kokemusten perusteella niihin lajeihin, joita huonosti suunniteltu tuulivoimarakentaminen uhkaa.

Tuulivoiman lisärakentamisen ja merikotkan suojelun yhteensovittamiseksi WWF:llä on käynnissä merikotkien satelliittiseurantahanke yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa. Lisäksi WWF on laatinut energiayhtiöiden, suunnittelijoiden, kaavoittajien ja ympäristöviranomaisten käyttöön ohjeen siitä, miten merikotkan esiintyminen tulee ottaa huomioon, kun suunnitellaan tuulivoimaloiden sijoituspaikkoja. Kyseinen Raippaluodon alue kuuluu WWF:n ohjeen mukaan merikotkan poikastuotannon kannalta erityisen merkittäviin alueisiin, jotka tulisikin rauhoittaa tuulivoiman rakentamiselta laajempina kokonaisuuksina.

Lisää tietoa:
Merikotkien satelliittiseurannasta
WWF: n merikotkasuojelutyöstä
WWF:n tuulivoimaohje

Lisätietoja:
WWF:n merikotkatyöryhmän sihteeri Ismo Nuuja 0400 876 469

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.