Budjettiesitys syö ympäristölupausten uskottavuuden

Valtiovarainministeriön budjettiesitys syö ympäristöjärjestö WWF Suomen mukaan hallituksen uskottavuuden oman hallitusohjelmansa suhteen.  Esimerkiksi Itämeren ja metsäluonnon suojelua koskevat hallitusohjelmakirjaukset jäävät budjettiesityksen valossa kuolleiksi kirjaimiksi.  Toisaalta budjettiesityksessä olisi tilaa suurillekin säästöille, joista pienikin osa riittäisi korjaamaan suuret puutteet luonnon- ja ympäristönsuojelun puolella. 

”Ympäristöhallinnon budjetti on lähtökohtaisesti erittäin pieni, vaikka ympäristöhaasteet kasvavat koko ajan. Muutaman miljoonan leikkaaminen siitä on suhteessa iso lovi, mutta koko valtion budjetin kannalta näpertelyä”, sanoo WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Säästöjen aikaansaamiseksi WWF esittää, että liikenteen biojalostamoiden investointitukia leikataan 50 miljoonaa euroa vuonna 2012. Sen sijaan kohdistetaan tuki syöttötariffin kautta, jolloin tuki maksetaan tuotettua energiayksikköä kohti. Tuen maksu alkaisi todennäköisesti vasta budjettivuoden 2012 jälkeen.

Lisäksi turpeen energiaverotusta voitaisiin kiristää jo ensi vuonna 2012 vastaamaan sen päästöjä. Nykyinen turvetta suosiva verokohtelu on täysin ristiriidassa turpeen energiakäytön ympäristövaikutusten kanssa. Tästä saataisiin säästöjä 129 miljoonaa euroa.

”Säästöjä saataisiin näin yhteensä 179 miljoonaa euroa ilman, että uusiutuvaan energiaan liittyvät merkittävät panostukset vaarantuisivat”, sanoo suojelujohtaja Luukkonen.

Missä ovat Itämeren suojelumiljoonat?

Itämeren suojeluun hallitusohjelmassa luvataan lisärahoitusta viisi miljoonaa euroa vuodessa. Vaikeaselkoisesta budjettiesityksestä ei kuitenkaan löydy todellista lisärahoitusta Itämeren suojelutoimenpiteisiin entiseen verrattuna. Ilman rahoituksen merkittävää lisäystä käytännön suojelutoimiin ei kokonaisen merialueen tilaa voi muuttaa pysyvästi paremmaksi.

”Itämeren hyvä ekologinen tila on luvattu saavuttaa vuoteen 2021 mennessä ja jo nyt olemme implementaatiosta jäljessä. Vähintä mitä siis voi tehdä, on pitää kiinni hallitusohjelman lupauksista lisärahoituksen suhteen”, Luukkonen painottaa.

Ristiriita metsätalouden ja suojelun välillä kasvaa

Budjettiesitys leikkaa talousmetsäluonnon monimuotoisuudetta edistävää sekä suojelurahoitusta merkittävästi. Kansallisessa metsäohjelmassa on sovittu, että metsien taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta kestävyydestä huolehditaan. Ekologisen kestävyyden rahoitus oli jo ennen nykybudjettia vain noin puolet tarvittavasta. Hallitusohjelmassa kirjattiinkin tavoitteeksi lisätä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) rahoitusta 15 miljoonaa.

Nyt esityksessä leikataan talousmetsäluonnon monimuotoisuutta edistävää ns. KEMERA -rahaa kolmella miljoonalla ja METSO- ja muuta metsäluonnon suojelurahaa neljällä miljoonalla eurolla. Samanaikaisesti puuntuotannon edistämistä vahvistetaan entisestään 2,5 miljoonalla eurolla.

”Tällä budjetilla ei pystytä pysäyttämään metsäluonnon köyhtymistä. Ristiriita metsien taloudellisen hyödyntämisen ja metsien hyvän ekologisen tilan saavuttamisen välillä vain kasvaa.”

Metsäluonnon tilaa tulevat edelleen heikentämään tavoitteet Metsähallituksen liikelaitoksen voiton kasvattamisesta. Valtiolle maksettava voiton tuloutustavoite kasvaa tänä vuonna ennakoidusta 96,4 miljoonan euron toteumasta 110,2 miljoonaan euron tavoitteeseen vuonna 2012. Samaan aikaan Metsähallituksen Luontopalvelujen rahoitusta esitetään karsittavaksi 2,3 miljoonalla eurolla.

”Taloustaantuman aikana voiton kasvattaminen noin valtavasti tuntuu piittaamattomalta luonnonvarojen riistämiseltä”, suojelujohtaja Luukkonen toteaa.

Järjestöjen toiminta uhattuna

Budjettiesityksellä kurjistetaan myös ympäristö- ja kuluttajajärjestöjen toimintaa. Järjestörahoitusta esitetään leikattavaksi 18 prosenttia. Myös tämä on WWF:n mielestä täydessä ristiriidassa hallitusohjelman kanssa, jossa korostetaan erityisesti ympäristö- ja kuluttajajärjestöjen toimintaedellytysten parantamista.

Toteutuessaan tukien leikkaukset merkitsisivät järjestöjen toiminnan supistumista, sillä myös kansalaisten, yritysten ja säätiöiden tukimahdollisuudet ovat yleisen taloustilanteen takia heikentyneet.

WWF:n kirje talousarvioesityksestä toimitettiin valtiovarain-, työ- ja elinkeino-, maa- ja metsätalous- ja ympäristöministeriöihin torstaina 8.9.2011.

Lisätietoja:

Suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi, 040 585 0020
Meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen, WWF Suomi, 040 550 3854
Ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas, WWF Suomi, 045 631 8353