WWF: Karhujen saalismäärän pienentäminen on oikea ratkaisu

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa vähentää suurinta sallittua karhujen saalismäärää tulevana metsästysvuonna, jotta kannan metsästys on jatkossakin kestävää. WWF tukee ministeriön pyrkimystä rajoittaa metsästystä niin, että karhuja esiintyy tasaisemmin sopivissa elinympäristöissä koko maassa.

WWF Suomi pitää karhujen saalismäärän pienentämistä metsästysvuonna 2012 – 2013 oikeana ratkaisuna. Myös tavoite karhujen tasaisemmasta levittäytymisestä sopivissa elinympäristöissä koko maassa on perusteltu ja kannatettava.

Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksessa esitetään koko maan suurimmaksi sallituksi saalismääräksi 133 karhua. Voimakkainta karhukannan verotus olisi edelleen poronhoitoalueella ja vakiintuneen karhukannan hoitoalueella. Ministeriö esittää poronhoitoalueelle 40 karhun kiintiötä. Riista- ja kalatalouden keskuslaitoksen määrittelemä kestävän verotuksen taso on kuitenkin korkeintaan 34 karhua.

WWF katsoo, että luontodirektiivin 12 artiklan vaatimuksista poikkeaminen ei saa heikentää lajin suotuisaa suojelutasoa, eikä lajin luontainen levinneisyysalue saa pienentyä. WWF:n mukaan tästä on pidettävä huoli myös kaikissa poronhoitoalueen osissa, joissa karhu luontaisesti esiintyy, koska poronhoitoalue kattaa noin kolmasosan koko Suomesta.

Nykyisin karhuja on poronhoitoalueella runsaasti itärajalla, kun taas luontaisesti karhuja esiintyisi melko tasaisesti koko metsävyöhykkeellä. Tämän takia erityisesti niissä osissa poronhoitoaluetta, joissa karhukanta on harva, on WWF:n mukaan pidättäydyttävä kestävän verotuksen tasossa eli korkeintaan 34 karhussa.

WWF ehdottaa että karhujen metsästysluvat jaetaan poronhoitoalueella niin, että karhukannan levittäytyminen tasaisemmin länteen ja pohjoiseen myös poronhoitoalueen sisällä on mahdollista.

Karhupentuehavaintojen määrä väheni viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2010 kirjattiin 1 000 pentuehavaintoa, ja vuonna 2011 niitä tehtiin 705. Kehitys viittaa karhukannan kasvun pysähtymiseen.

Karhuja on metsästetty viime vuosina enemmän, joten kannan kasvu on saatu taittumaan. Karhukanta on nyt 20 prosenttia alempi kuin viime vuonna ja on tällä hetkellä vuoden 2009 tasolla.

Lue WWF:n lausunto