Mittava EU-hanke turvaa saimaannorpan tulevaisuutta

Euroopan komissio on myöntänyt rahoituksen Metsähallituksen luontopalveluiden vetämälle Saimaannorppa-LIFE –hankkeelle, jossa myös WWF Suomi on mukana.  Elokuussa käynnistyvällä viisivuotisella hankkeella edistetään saimaannorpan suojelua ja lajin suotuisan suojelutason saavuttamista monipuolisten toimenpiteiden avulla. Saimaannorppa-LIFE hanke on EU-rahoitusosuudeltaan suurin Suomeen myönnetty LIFE-hanke. Hankkeen kustannusarvio on noin 5,26 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 3,95 miljoonaa euroa.

Saimaannorppa-LIFE hanke toteuttaa ympäristöministeriön johdolla laajapohjaisessa yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa laadittua saimaannorpan suojelun toimenpidesuunnitelmaa.

”Saimaannorppa-LIFE hankkeen toteutuminen on norpan tulevaisuutta ajatellen todella hyvä uutinen. Hankkeen merkittävä rahoitustaso mahdollistaa saimaannorpan kannalta keskeisten suojelutoimien toimeenpanon alueellista ja paikallista yhteistyötä korostaen. Hankkeen saama rahoitus kertoo myös lajin merkityksestä ja tunnettuudesta EU-tasolla,” toteaa ylijohtaja Timo Tanninen lajin suojelua ohjaavasta ympäristöministeriöstä.

Metsähallituksen luontopalveluiden lisäksi hankkeessa mukana ovat Etelä-Savon ELY-keskus, Itä-Suomen yliopisto, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi, Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö sekä Turun yliopisto.

Laajalla yhteistyöllä ja osaamisella on oleellinen merkitys saimaannorpan suojelussa. Norpan suojelu vaatii niin julkisten toimijoiden kuin järjestöjenkin panostusta sekä paikallisten asukkaiden ja mökkiläisten tuen.” Paikallisilla ja heidän tekemällään vapaaehtoistyöllä on jo merkittävä rooli kannan seurannassa jokakeväisen pesälaskennan osalta. Hankkeen avulla lisätään vapaaehtoisten koulutusta ja toiminnan resursseja”, kertoo ylitarkastaja Tero Sipilä Metsähallituksen luontopalveluista.

Hankkeessa edistetään saimaannorpalle turvallisten kalastusmuotojen käyttöä ammatti- ja vapaa-ajankalastuksessa. Vapaa-ajankalastajille tarjotaan tietoa norpasta ja kalastuksesta sekä tarjotaan mahdollisuus vaihtaa verkkoja norppaturvallisiin katiskoihin. Lisäksi lisätään vesillä tapahtuvaa neuvontaa ja norppaan liittyvien rajoitusten valvontaa.

Hankkeessa selvitetään myös ihmislähtöisten häiriöiden vaikutusta norppakantaan ja pyritään tunnistamaan mahdolliset riskialueet ja ehkäisemään häiriöitä ohjauksella. Kasvava Saimaan virkistyskäyttö tarvitsee entistä tarkempaa suunnittelua, jotta käyttöpaineita voidaan ohjata norpan kannalta haitattomiin kohteisiin. Hanke auttaa selkeyttämään sitä, miten norppa tulee huomioida maankäyttöä suunnitellessa, tarjoten kunnille tietoa ja ohjeistusta kaavoitusprosesseja varten.

Konkreettisten suojelutoimien ohella hankkeessa selvitetään pesäpoikaskuolleisuutta, pesimäaikaisten häiriöiden määrää, norppien liikkumista sekä kalastuksen määrää ja kohdistumista. Norppatietoisuuden lisäämiseksi hankkeessa toteutetaan eri kohderyhmille suunnattuja kampanjoita, esitteitä, näyttelyitä ja muuta monipuolista viestintää. Ympäristöjärjestöillä on merkittävä rooli lapsille ja nuorille suunnatussa ympäristökasvatuksessa, jota tarjotaan kouluille koko Saimaan alueella.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tero Sipilä, Metsähallitus, p. 0400 659668
Saimaannorppatyöryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Timo Tanninen, ympäristöministeriö, p. 040 531 9335, [email protected]
Ylitarkastaja Pekka Harju-Autti, p. 050 365 2359 [email protected]