Vaellussiika vaihtoi väriä WWF:n kalaoppaassa

WWF on päivittänyt Kuluttajan kalaoppaansa suositusta vaellussiian osalta. Laji on siirretty oppaan punaiselta eli vältettävien lajien listalta keltaiselle eli harkiten käytettävien listalle. Muutoksen mahdollisti kauan kaivattu siiankalastuksen säätely- ja tutkimusohjelma, jota koskeva asetus astui voimaan tänään.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen tavoitteena on uhanalaisten luonnossa lisääntyvien vaellussiikakantojen sekä muiden merellisten siikakantojen tilan parantaminen. Lisäksi laaditaan tutkimusohjelma siikakannoista ja siiankalastuksesta. Tutkimustuloksia käytetään perusteena, kun siiankalastuksen säätelytoimia tarkastellaan uudestaan vuonna 2015.

”Siika on rannikkokalastuksemme tärkein saalislaji. Siikakantojen kestävä kalastus on kuitenkin ollut haasteellista. Siiankalastuksen säätely ja tutkimusohjelma ovat pitkään kaivattuja edistysaskeleita kantojen kestävän käytön edistämiseksi”, sanoo WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Tänään voimaan astunut asetus on laadittu maa- ja metsätalousministeriön asettaman siikatyöryhmän mietinnön pohjalta. Työryhmässä mukana ollut WWF laati työryhmän mietinnön ja parhaan saatavilla olevan tutkimustiedon perusteella laajan selvityksen siiankalastuksen kestävyydestä WWF:n Kuluttajan kalaoppaan suosituksen pohjaksi.

”Merkittävin muutos on se, että siiankalastukseen ylipäänsä kiinnitetään huomiota ja että siikakantojen tilaa selvitetään entistä suunnitelmallisemmin. Nyt saatiin valtakunnalliset pelisäännöt, kuten siiankalastuksessa käytettävien verkkojen solmuvälien säätely. Sillä voidaan vähentää keskenkasvuisten siikojen joutumista saaliiksi. Vaellussiikaa on kalastettu usein niin nuorena ja pienikokoisena, että se ei ole vielä ehtinyt lisääntyä. Toivottavasti uusi säätelyjärjestelmä pystyy korjaamaan tätä tilannetta”, toteaa suojeluasiantuntija Matti Ovaska WWF Suomesta.

”Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvion mukaan uusi säätelyjärjestelmä tulee vaikuttamaan siikakantoihin positiivisesti. Kukaan ei kuitenkaan vielä tiedä järjestelmän todellisia vaikutuksia. Asennoidummekin suositukseen niin, että olemme valmiita muuttamaan sitä tarvittaessa, kun lisätietoa karttuu”, Ovaska kertoo.

Vaellussiika siirrettiin WWF:n kalaoppaan punaiselle eli vältettävien lajien listalle helmikuussa 2012.

Suuri osa Suomessa kaupattavasta siiasta on kassi- ja allaskasvatettua kalaa, jonka väri Kuluttajan kalaoppaassa pysyy merikutuisen karisiian tapaan edelleen keltaisena. Sisävesien siika, kiertovesikasvatettu siika ja peledsiika puolestaan saavat kalaoppaassa yhä vihreän valon.

WWF:n Kuluttajan kalaopas

Lisää siian verkkokalastuksen säätelyä ja syysrauhoitusta koskevasta asetuksesta

Lisätietoja:

Suojeluasiantuntija Matti Ovaska, WWF Suomi, 040 727 3149

Suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi, 040 585 0020

WWF Suomen tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun mennessä Suomessa olisi kaupan vain kestävästi pyydettyä ja tuotettua kalaa. Lisäksi haluamme tehostaa uhanalaisten kalalajien suojelua sekä kalastuksen ja kalankasvatuksen vastuullisuutta. Vuonna 2012 WWF kampanjoi näkyvästi kestävän kalastuksen puolesta. Työ sen eteen jatkuu myös vuonna 2013.