Talkolägret i Tvärminne hjälper naturens skatter att blomstra

Under en vecka åstadkommer man enormt mycket för naturen, när lägerdeltagare mejar och röjer kulturlandskapet på Långholmens naturskyddsområde i Tvärminne i Hangö den 9 till den 16 juli, Talkot ordnas av WWF och Forststyrelsens naturtjänster. De frivilligas arbetsinsats är viktig särskilt för vår mest hotade natur. Lägret bildar också kulmen på resultaten av ett mångårigt naturvårdsprojekt.

Ängar, torrängar och hagmarker är traditionella finska landskap som för att kunna leva behöver många numera sällsynta växter samt fjärilar och andra insekter. För att naturrikedomen ska fortleva måste de här känsliga kulturmiljöerna skyddas mot förgängelse.

“Upp till en tredjedel av de hotade arterna i Finland lever i kulturmiljöer. Vården av många kulturmiljöer kräver stor noggrannhet och mycket handarbete, och de frivilligas insats är ytterst viktig. I år mejar och röjer vi upp en gammal betesmark i Tvärminne, för att få plats för hotade arter”, säger WWF:s programchef Jussi Nikula.

Lägret i Tvärminne möjliggörs av Europeiska unionens projekt Naturvård-LIFE, genom vilket vi redan under flera år har fått finansiering för naturvårdsarbete. Projektet avslutas i år.

“Man kan tänka sig att projektet Naturvård-LIFE kulminerar nu i Tvärminne, för det är fråga om det sista talkolägret inom projektet”, berättar projektchefen Kati Salovaara vid Forststyrelsen.

“Under somrarna 2012–2016 har talkoläger ordnats i fem Naturvård-LIFE-områden tillsammans med WWF. Iståndsättandet av de här områdena hade varit omöjligt av ekonomiska orsaker utan projektfinansiering och närmare 300 talkoarbetares hjälpande händer”, säger Salovaara.

Mer information:
Programchef Jussi Nikula, WWF, 040 595 9002, [email protected]
Projektchef Kati Salovaara, Forststyrelsen, 040 753 1137, [email protected]

Projektet Naturvård-LIFE
Talkolägret i Tvärminne ingår i projektet Naturvård-LIFE, som finansieras av Europeiska unionen och leds av Forststyrelsens naturtjänster och inom vilket man vårdar hotad natur i Natura 2000-områden. Inom projektet, som avslutas i slutet av 2016, vårdades sammanlagt närmare
1 000 hektar ängar, torrängar, skogbeklädda traditionella landskap, lundar och gamla lövskogar där den vitryggiga hackspetten lever.
www.metsa.fi/web/sv/naturvardlife

WWF
WWF är en globalt verksam och aktiv naturskyddsförening som inspirerar människor och sammanslutningar att skydda miljön. WWF har ordnat talkoläger runt om i Finland sedan 1977. Lägren erbjuder varje sommar cirka hundra frivilliga en möjlighet till konkret naturskyddsarbete.

Forststyrelsens naturtjänster
Forststyrelsens naturtjänster ansvarar för vården av Finlands vackraste natur och fungerar som värd för lägret. Största delen av WWF:s talkoläger ordnas i områden som förvaltas av Forststyrelsens naturtjänster, såsom nationalparker.

Tvärminne_tiedotekuva