Tutkimus: suomalaiset haluavat vähentää ruoan ympäristövaikutuksia – parhaat keinot eivät kuitenkaan ole selvillä

WWF:n teettämän tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista haluaa vähentää ruokavalionsa ympäristövaikutuksia. Suomalaiset pitävät kuljetuksia ja pakkauksia merkittävimpinä tekijöinä ruoan ympäristövaikutuksissa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa: suurimmat vaikutukset syntyvät alkutuotannosta eli kasvien ja eläinten kasvatuksesta. Siksi tärkeimmät ympäristöteot omalla lautasella ovat lihan kulutuksen vähentäminen sekä ruokahävikin välttäminen.

Moni karttaa muoviin pakattuja ja ulkomailla tuotettuja tuotteita ympäristösyistä. Ruokavalion ympäristövaikutuskyselyyn vastanneista 70 prosenttia arvioi pakkausmateriaalin vähentämisen olevan ympäristön kannalta merkittävä muutos. Kaukana tuotettujen elintarvikkeiden välttämisen puolestaan arvioi merkittäväksi 60 prosenttia vastaajista.

”Ruoan kuljetusmatkoilla ja pakkauksilla ei ole niin suurta ympäristövaikutusta kuin yleisesti uskotaan. Niiden vaikutus on hyvin pieni ruoan elinkaaren aikana, sillä valtaosa vaikutuksista syntyy alkutuotannossa”, kertoo WWF:n suojeluasiantuntija Stella Höynälänmaa.

Kuljetukset ovat nykypäivänä niin tehokkaita, että niiden ympäristövaikutus on varsin pieni. Myös pakkauksia vältetään usein turhaan. Elintarvikkeiden tuottamisen ympäristövaikutukset ovat lähes poikkeuksetta huomattavasti suuremmat kuin niitä suojaavien pakkausten. Pakkausten tärkein tarkoitus on suojella elintarviketta ja välttää hävikkiä. Tuote on tuotettu turhaan, mikäli se pilaantuu.

Ruokahävikin vähentämistä pidettiin ympäristön kannalta selvästi tärkeimpänä muutoksena: 82 % vastaajista arvioi sen merkittäväksi asiaksi. Tämä onkin aivan totta, sillä kun syömäkelpoista ruokaa heitetään roskiin, hukataan sen valmistamiseen käytetyt arvokkaat luonnonvarat.

Toinen ruokavalintojen ympäristövaikutusten kannalta ratkaiseva tekijä on lihan määrä. Kasviperäisillä tuotteilla on lähes poikkeuksetta pienemmät vaikutukset ympäristöön eläinperäisiin verrattuna. Vain noin puolet (52 %) tutkimuksen vastaajista mainitsi kasvisten suosimisen lihan sijaan ympäristön kannalta merkittäväksi muutokseksi.

”Eläinkunnan tuotteiden tuottamiseen tarvitaan aina paljon kasvikunnan tuotteita eläinten ravinnoksi. Lihan tuotannossa kasvikunnan tuotteita kuluu rehuna useampi kilo tuotettua lihakiloa kohti. Siksi kasvisten käyttäminen suoraan ihmisravinnoksi on huomattavasti tehokkaampaa kuin syöttää niitä ensin eläimelle”, Höynälänmaa toteaa.

Kolmasosa aikoo suosia kasvispainotteista ruokavaliota

Vastaajista valtaosa aikoo tavalla tai toisella vähentää oman ruokailunsa vaikutuksia ympäristöön. Ruokahävikkiä aikoo tulevaisuudessa vähentää varmasti tai melko varmasti 68 % vastaajista. Kolmasosa (34 %) vastanneista aikoo puolestaan varmasti tai melko varmasti vähentää ruokavalionsa ympäristövaikutuksia suosimalla kasvispainotteista ruokavaliota. Kasvisruoan suosimisen merkittävyys ruoan ympäristövaikutusten vähentämisessä oli parhaiten tiedossa heillä, joilla lihankulutus oli vähäistä.

Höynälänmaan mielestä on ilahduttavaa, että monet aikovat tehdä toimenpiteitä ruoan ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

”Hienoa, että suomalaiset haluavat vaikuttaa maapallon hyvinvointiin ruokavalinnoillaan. Tietoisuutta lihankulutuksen ympäristövaikutuksista on lisättävä, sillä maapallo ei kestä nykyistä lihankulutustamme”, Höynälänmaa summaa.

Lisätietoja tutkimuksesta:

WWF teetti galluptutkimuksen ruokavalintojen ympäristövaikutuksista. Kyselyyn vastasi alueellisesti ja ikäjakaumaltaan edustava tuhannen vastaajan otos suomalaisia kuluttajia. Kyselyn toteutti Kantar TNS Elintarviketieto Oy joulukuussa 2016.

WWF:n teettämän kyselyn tulokset ovat linjassa MTT:n (nykyisin Luke) vuonna 2013 tekemän tutkimuksen kanssa. Sen mukaan kuluttajat mieltävät pakkausten ja kuljetusten olevan merkittävässä roolissa elintarvikkeiden ympäristökuorman synnyssä. Lähde: Katajajuuri, J-M ja Hartikainen, H (2013). Mitä kuluttajat ajattelevat ilmastoviestinnästä?

Lisätietoja:
suojeluasiantuntija Stella Höynälänmaa, WWF, p. 040 507 3123, [email protected]

WWF julkaisi viime viikolla Lihaoppaan, joka tavoitteena on lisätä tietoisuutta lihan kulutuksen ja tuotannon ympäristövaikutuksista. Opas kannustaa suomalaisia syömään vähemmän ja ympäristön kannalta parempaa lihaa. WWF:n Lihaopas: https://wwf.fi/lihaopas

WWF:n Lihaopas on tuotettu osana Syö Itämeri puhtaaksi -hanketta. Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle avustusta.