Suomalaiset eläkeyhtiöt eurooppalaista kärkeä ilmastonmuutoksen torjunnassa

Kotimaiset eläkejätit pärjäävät hyvin, kun tarkastellaan eurooppalaisten yhtiöiden osakesijoituksia ilmaston näkökulmasta. WWF:n raportissa selvitettiin ensimmäistä kertaa, kuinka hyvin merkittävimpien sijoittajien uusiutuvan energian ja kivihiilisijoitukset ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.

Tuore raportti osoittaa, että pohjoismaalaiset ja hollantilaiset huomioivat osakesijoituksissaan eurooppalaisista parhaiten Pariisin ilmastosopimuksen alle kahden asteen lämpötilatavoitteen. Suomesta mukana tutkimuksessa oli viisi suurinta eläkevakuutusyhtiötä: Keva, Varma, Ilmarinen, Elo ja Valtion Eläkerahasto.

“Suomalaiset voivat onnitella itseään loistavasta tuloksesta, sillä suunta on lupaava ja asettaa riman korkealle muihin eurooppalaisiin nähden. On kuitenkin huomioitava, että kahden asteen tavoite on lattia eikä katto”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Raportissa selvitettiin, kuinka paljon yhtiöillä on sijoituksia uusiutuvaan energiaan sekä kivihiileen, joko energiantuotannossa tai kaivostoiminnassa. Sijoitustietonsa julkaisseista lähes kaikkien omistukset hiilikaivoksissa noudattelevat Pariisin sopimuksen tavoitetta. Suomalaisista sijoittajista Elolla, Valtion Eläkerahastolla ja Varmalla ei ole salkuissaan lainkaan kivihiiltä.

Lähes puolella mitatuista eurooppalaisista sijoittajista on edelleen liikaa varoja kiinni hiilivoimalla pyörivässä energiantuotannossa, mutta tälläkin saralla suomalaiset pärjäävät hyvin. Satsaukset uusiutuvaan energiaan ovat Suomessa korkealla tasolla, ja yli puolella kaikista mitatuista sijoitukset ovat linjassa 2 asteen tavoitteen kanssa.

Suomalaisista Ilmarinen, Elo, Valtion Eläkerahasto ja Varma nousivat vertailussa kaikilla tutkimuksen mittareilla aivan korkeimpaan kärkeen. Tämä ei silti tarkoita, että suomalaiset eivät enää sijoittaisi fossiilienergiaan.

“Salkuissa on yhä mukana jonkin verran kivihiiltä ja esimerkiksi öljy- ja kaasuyhtiöiden osakkeita, joita ei tällä erää tarkasteltu. Sijoitussalkkujen hiili-intensiivisyyden tuleekin edelleen laskea”, sanoo WWF:n ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle.

Tuloskoonti

Avoimen tiedon puute jarruttaa ilmastoriskien kartoittamista

Tarkasteluun valittujen yhtiöiden yhteenlasketun omaisuuden arvo on noin 11,7 tuhatta miljardia euroa. Suomesta mukana olleiden yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus on noin 174 miljardia euroa. Tästä varallisuudesta osa sijoitetaan ilmastonmuutosta kiihdyttäviin tai hillitseviin toimialoihin.

Eläkelaitokset hajauttavat riskien vähentämiseksi usein sijoituksensa useisiin kohteisiin, pääosin osakkeisiin, korkosijoituksiin ja kiinteistöihin. Tutkimus keskittyi Suomessakin merkittävimpään omaisuuslajiin eli osakesijoituksiin.

“Suomalaiset eläkeyhtiöt ovat sijoitussalkkujensa jättimäisen kokonsa takia ilmastonmuutoksen hillinnän käänteentekijöitä. Salkkujen sisältämä varallisuus vastaa 3-4 kertaa koko Suomen valtion vuosittaista budjettia”, Kaarina Kolle havainnollistaa.

Sijoitusten arvioinnissa yksi keskeisimmistä haasteista on avoimen tiedon puuttuminen: valikoitujen 80 sijoittajan joukosta vain 30 julkisti avoimesti omistuksensa. Omistustensa julkisuuden takia kaikki Pohjoismaat pärjäsivät vertailussa eurooppalaisiin kilpakumppaneihinsa nähden erinomaisesti. Myös Suomessa sijoitussalkkujen sisällöt julkaistaan avoimesti. WWF esittää, että omistusten julkistamisesta säädettäisiin lailla joko EU:ssa tai jäsenmaissa, jotta julkisesta tiedosta saadaan yleinen käytäntö.

Lisätiedot:

ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle, p. 050 591 3072, kaarina.kolle@wwf.fi

European asset owners: 2°C Alignment and Misalignment -raportti (pdf, englanniksi)

Raportin tiivistelmä (pdf, englanniksi)

Taustatietoa raportista (pdf, suomeksi)

Tulosgraafit suomeksi:
Tuloskooste
Hiilikaivostoiminta
Hiilivoima
Uusiutuva energia

Pariisin ilmastosopimuksen yksi keskeisimmistä tavoitteista on ilmaston lämpenemisen rajoittaminen alle kahteen asteeseen. Siksi WWF analysoi, kuinka hyvin eläkesijoittajien sijoitukset ovat linjassa tavoitteen kanssa. Kyseessä on ensimmäinen tarkastelu, jossa merkittävimpien institutionaalisten sijoittajien omaisuus on läpivalaistu suhteessa Pariisin sopimuksen lämpötilatavoitteeseen.

WWF käytti analyysissä Sustainable Energy Investment Metrics (SEIM) -työkalua, jonka on kehittänyt ajatushautomo 2° Investing Initiative. Työkalu mittaa osakesalkkujen kahden asteen kelpoisuuden pohjaten Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tarjoamaan vuoden 2020 ilmastoskenaarioon.

Eläkeyhtiöiden kohdalla käytettiin tutkimushetkellä viimeisintä tarjolla olevaa dataa, suomalaisten yritysten tiedot ovat vuodelta 2016. Poikkeuksena Elo, jonka kohdalla käytettiin vuoden 2015 tietoja.

Suomalaisten eläkeyhtiöiden kommentteja:

“Elon sijoitukset olivat linjassa kahden asteen tavoitteen kanssa kaikilla mittareilla tarkasteltuna. Elo oli tulosten perusteella Euroopan kuuden parhaan sijoittajan joukossa. Aiemmin tänä vuonna myös ilmastojärjestö AODP arvioi Elon maailman parhaimpaan AAA-kategoriaan.”
Jonna Ryhänen, arvopaperijohtaja, Elo

“Sijoittajan valinnoilla on merkitystä, sillä se vaikuttaa siihen, kuka saa rahoitusta toimintaansa, mihin hintaan ja millaista toimintaa omistaja sijoituskohteiltaan vaatii. Aktiivisena omistajana pyydämme sijoituskohteitamme raportoimaan ilmastovaikutuksistaan ja arvioimaan strategisia valintojaan suhteessa kahden asteen tavoitteeseen. Pitkällä aikavälillä tavoitteemme on arvioida kaikkia sijoituksiamme suhteessa kahden asteen tavoitteeseen. Viimeisen parin vuoden aikana tarjolla olevan datan kehitys on ollut huimaa ja se auttaa myös meitä suuntaamaan toimintaamme.”
Esko Torsti, johtaja, listaamattomat sijoitukset, Ilmarinen

“Vastuullisuuden lähtökohta Kevan sijoituksissa on ylisukupolvisen eläkevastuun hoitaminen Kevan lakisääteisen tehtävän mukaisesti. Kestävä kehitys on oleellinen tekijä pitkän tähtäimen tuottoja tavoiteltaessa. Tehtävän pitkä aikajänne ja tarve tulevaisuuden tuottoihin tarkoittavat vaatimusta pitkän tähtäimen riskien, kuten ilmastonmuutoksen ymmärtämiseen. WWF tekee tärkeää työtä asiassa keskustelun ja informaation kautta.”
Mikko Koskela, salkunhoitaja, vastuullinen sijoittaminen, KEVA

”Hallituksemme hyväksyi uudet vastuullisen sijoittamisen periaatteet viime syksynä ja olemme ottaneet nämä vaiheittain käytäntöön. Oli hienoa huomata tämän raportin tulokset, vaikka paljon on vielä tehtävää.”
Anna Varpula, vastuullisen sijoittamisen asiantuntija, Valtion Eläkerahasto (VER)

”WWF tuo raportillaan kauan kaivattua konkretiaa ja vertailtavuutta siihen, miten sijoittajat ovat huomioineet 2 asteen tavoitteen sijoituksissaan. Olemme jo muutamana vuonna analysoineet, mitä tavoite tarkoittaa sijoituksillemme. Tehty työ näkyy hyvässä tuloksessamme ja siinä, ettemme sijoita hiilikaivostoimintaan. Tulevaisuudessa tärkeää on analyysin laajentaminen useammalle toimialalle kokonaiskuvan saamiseksi.”
Pirta Wentzel, vastuullisen sijoittamisen asiantuntija, Varma