WWF:n työkaluja kestävään kehitykseen – näin rakennamme kestävän Suomen

Ympäristöjärjestö WWF on julkaissut eduskuntavaaleja 2019 koskevan vaaliohjelman. Tulevalle eduskunnalle esitetyt vaatimukset ja poliittiset ratkaisut liittyvät kahteen tämän hetken suurimmista ympäristöongelmista: luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja ilmastonmuutokseen.

”Ilmastonmuutoksen vakavuus on jo tunnustettu. Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen, joka ilmenee meneillään olevana maailmanlaajuisena lajien sukupuuttoaaltona, ei sen sijaan ole saanut ansaitsemaansa huomiota, vaikka tästäkin ilmiöstä on paljon tuoretta tutkittua tietoa”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

”Luonto tuottaa elämämme perusedellytykset eikä ilman toimivia ekosysteemejä ja vakaata ilmastoa ole nykyisenkaltaisia yhteis­kuntia.”

Luonnon monimuotoisuuden vähenemistä vastaan pitää WWF:n mukaan toimia monilla tasoilla. Tarvittavassa muutoksessa keskeistä on luonnonvarojen kohtuullinen ja järkevä käyttö. Tähän päästään, kun luonnon monimuotoisuutta ja ympäristön laatua suojellaan lainsäädännöllä ja muilla säädöksillä tehokkaasti ja. Näin ylikulutuksesta ja tuhlaavista rakenteista siirrytään kohti kestävää yhteiskuntaa.

” Suomessa meneillään oleva luonnonvarojen alennusmyynti ratkaisevasti hidastaa tai estää elinkeinoelämän ja tuotantorakenteen muutosta sekä syö kannattavuutta koko yhteiskuntaa uudistavilta ratkai­suilta. Tätä osoittaa muun muassa se, että EU:n keskimääräinen luonnonvarojen tuottavuus on kasvanut lähes viisi kertaa nopeammin kuin Suomen. Kestävä talous rakentuu edelläkävijyydelle ja ripeille toimille ilmastonmuutoksen torjumisessa”, pääsihteeri Rohweder sanoo.

”Siksi on virhe ja lyhytnäköistä pitää kiinni muun muassa energiaintensiivisen, ympäristölle haitallisen teollisuuden tuista.”

”Lisäksi Suomessa on jo pitkään ollut käynnissä ympäristöhallinnon toimintaedellytysten kaventaminen. Sen viimeisin ilmentymä on maakuntahallinnon uudistuksen yhteydessä ehdotettu yleisen edun valvonnan heikentäminen ympäristöasioissa. Tämä on todella vaarallista, koska puhdas ja terve ympäristö on taloudellisen toiminnan ja ihmisten hyvinvoinnin perusta.”

Koko WWF:n ohjelma: WWF:n työkaluja kestävään kehitykseen

Lisätietoja:

Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF, puh. 040 840 7461
Suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF, puh. 040 585 0020
Oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen, WWF, puh. 050 599 0232