WWF låter bygga två våtmarker i Hangö – ett nytt projekt minskar övergödningen av Östersjöns kustvatten

Miljöorganisationen WWF har startat byggandet av två våtmarker i Hangö Täktom. Våtmarkerna, som byggs direkt vid en fåra som rinner ut i havet, håller kvar näringsämnen och fasta belastningar från åkrar och skogar. Våtmarkerna kommer att genomföras som en del av RANKKU-projektet som leds av WWF.

Den totala arealen för de våtmarker som ska byggas i Hangö Täktom är 2,3 hektar och de bearbetar avrinningsvatten från en yta på 150 hektar.

”Övergödningen är ett av Östersjöns största problem. Det syns till exempel i form av giftiga blåalgsblomningar. Näringsbelastningen som hamnar i Östersjön kan minskas genom att man hindrar att näringsämnen sköljs ut i inlandsvattnen. Våtmarkerna som byggs i Hangö är ett bra exempel på ett sådant viktigt arbete”, säger WWF:s havsexpert Iiris Kokkonen.

Betydelsen av våtmarker kommer att betonas i framtiden, eftersom klimatförändringen förväntas leda till en betydande ökning av nederbörden samt närings- och fasta avrinningar. Byggandet av våtmarker ökar också antalet livsmiljöer som lämpar sig för vatten- och vadarfåglar.

Våtmarkerna kommer att byggas på privatägd mark i Hangö Täktom. Markägaren, som förblir anonym, säger att hen är nöjd med att våtmarkerna förverkligas, eftersom hen länge har varit bekymrad över den näringsbelastning och de fasta ämnen som hamnar i havet.

RANKKU-projektet förbättrar tillståndet för kustvatten

I västra Nyland har kustområdets ekologiska tillstånd mellan Ekenäs skärgård och Porkala udd definierats som otillfredsställande  på grund av höga näringsbelastningar. Det nya RANKKU-projektet, som leds av WWF, syftar till att förbättra tillståndet för kustvattnen i västra Nyland och hjälpa arter i regionen.

På västra Nyland har redan gjorts ett bra jobb med att minska näringsbelastningen. Hittills har dock de återställande åtgärderna främst koncentrerats till åarnas  avrinningsområden. En del av belastningen kommer dock från så kallade mellanavrinningsområden, från vilka vattnet rinner direkt ut i Östersjön.

”Åkerbruk, skogsbruk och dränering i mellanavrinningsområden bidrar för sin del till den totala belastningen som hamnar i Östersjön, så det finns ett tydligt behov av de återställande åtgärderna i dessa områden. RANKKU-projektets verksamhet är särskilt inriktad på dessa små mellanavrinningsområden”, säger Iiris Kokkonen.

I projektet, som varar två och ett halvt år och där våtmarker skapas i samarbete med mark- och skogsägare, insamlas skräp med gemensamma krafter och återställs livsmiljöer.

”Dessutom sker en utplantering av bandtång i projektet. Bandtångsängar ökar naturens mångfald och är livsviktiga uppväxtmiljöer för bland annat fiskyngel. På den finska kusten är övergödning det största hotet mot bandtång”, säger Kokkonen.

Man strävar för att plantera bandtångsängar i områden där de har förekommit tidigare. Samtidigt kommer projektet att vidta åtgärder för att minska belastningen, eftersom en förbättrad vattenkvalitet är en förutsättning för att blandtångsängarna kan överleva på lång sikt.

Mer information:

Havsexpert Iiris Kokkonen, WWF, 044 518 8222, iiris.kokkonen@wwf.fi

RANKKU-projektet finansieras med programmet för effektiverat vattenskydd. WWF:s självfinansierade del täcks med donationsmedel av Lassi Leppinen-stiftelsen. Dessutom kommer Ingå kommun att delta i finansieringen av projektet. I projektet samarbetas förutom med land- och skogsägare till exempel med kommuner, olika föreningar, organisationer och miljömyndigheter. Projektverksamheten har planerats på grundval av de viktigaste resultaten som fåtts i WWF:s och dess medarbetares tidigare projekt. Stenmaterialet för genomförandet av våtmarkerna i Hangö donerades av Rudus Oy.

Sinua saattaa kiinnostaa