WWF bygger en restaurerad fåra i Ingå

Miljöorganisationen WWF ska bygga en restaurerad fåra i Västerskogen, Ingå, längs vilken två sedimenteringsbassänger kommer att byggas. Den naturenligt slingrande fåran och sedimenteringsbassängerna minskar övergödningen av Ingå å och Östersjön. Projektets plats är en fortsättning på Mossans våtmark som byggdes förra sommaren.

WWF ska bygga en naturenligt slingrande fåra i stället för ett rakt dike i Västerskogen, Ingå. Arbetet kommer att utföras som en del av WWF:s VALUTA-projekt. Den slingrande fåran bromsar upp vattenflödet, vilket utjämnar översvämningstoppar och minskar floderosionen. Översvämningarna transporterar mycket näringsämnen och fasta ämnen till vattendragen när de stiger till åkrarna.

De två sedimenteringsbassängerna som grävs längs fåran ökar fårans volym, vilket bidrar till att minska översvämningarna nedströms. Fasta ämnen och näringsämnen ur vattnet samlas på botten av sedimenteringsbassängerna, vilket renar vattnet.

”Jag hoppas att denna plats, förutom näringsämneshantering, ska bli en rik och varierad miljö för alla arter, från fåglar till undervattensorganismer”, säger markägare Torsten Lindqvist.

Det är viktigt att förbättra vattenkontrollen, eftersom den ökade nederbörden som orsakas av klimatförändringen också kommer att öka den näringsbelastning som hamnar i vattendragen. På grund av dräneringar under historiens lopp har vattenhållande strukturer såsom träsk, våtmarker och flodslätter till stor del försvunnit och fårorna har grävts raka.

“På grund av dräneringen och bristen på vattenhållande strukturer lider området runt Ingå å av översvämningar. Dessutom är älvens ekologiska status endast måttlig och statusen för kustvattnen i västra Nyland otillfredsställande. Situationen är bedrövlig eftersom Finland har åtagit sig att uppnå god ekologisk status i alla sina vattendrag senast år 2027”, säger Viivi Kaasonen som leder VALUTA-projektet vid WWF.

Den restaurerad fåran är en del av ett större vattenkontrollprojekt, eftersom Mossans våtmarksområde på cirka2,6 hektar uppfördes söder om fåran sommaren 2021. Våtmarken, den restaurerad fåran och sedimenteringsbassängerna är ett bra sätt att utnyttja mark som är olämplig för odling på grund av alltför hög fukthalt. Förutom våtmarken i Mossan och fåran har många andra lösningar för vattenkontroll genomförts i området runt Ingå å, men det finns fortfarande ett behov av liknande anläggningar.

”Mossans restaurerad fåra med dess sedimenteringsbassänger och den stora våtmarken intill är en inspirerande syn. Det gläder mig att det finns fördomsfria markägare inom vårt projektområde som är beredda att delta i arbetet för våra vatten. Utan samarbete skulle vattenskyddsarbetet inte vara möjligt”, säger Kaasonen.

VALUTA-projektet finansieras med effektiviseringsprogrammet för vattenskydd. WWF:s självfinansierade del täcks med donationsmedel från Lassi Leppinen-stiftelsen.  

Journalister är välkomna att följa arbetet med byggandet av objektet 18.11. kl. 10.00–12.00.

Mer information:

naturskyddsexpert Viivi Kaasonen, WWF, 050 471 9785, viivi.kaasonen@wwf.fi

Sinua saattaa kiinnostaa