Tuulivoima

Tuulivoima on ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta yksi parhaista sähköntuotannon tavoista. Sen avulla sähköä voidaan tuottaa lähes päästöttömästi. Ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin kannalta kriittisen tärkeä siirtymä vähäpäästöiseen sähköntuotantoon on toteutettava niin, että sen negatiiviset vaikutukset luonnolle ovat mahdollisimman vähäiset.

Tuulivoima Suomessa

Syksyllä 2023 Suomessa oli käytössä noin 1 500 maalle sijoitettua tuulimyllyä, jotka tuottavat noin 10 prosenttia Suomen nykyisestä sähköntarpeesta. Sähköntuotantoa tuulivoimalla voidaan lisätä Suomessa huomattavasti, ja vähentää siten tarvetta fossiilisilla polttoaineilla tuotetulle sähkölle, sillä tuulivoimalaitoksille sopivia alueita ja osaamista on Suomessa runsaasti.

Valtaosa nykyisistä tuulipuistoista sijaitsee länsirannikon maa-alueilla. 2020-luvulla tuulivoimapuistoja on ryhdytty suunnittelemaan Suomessa myös rannikon merialueille. Vaikka merituulivoiman rakentaminen on Suomessa ollut toistaiseksi vähäistä, muualla maailmassa merituulipuistoja on ollut käytössä jo pitkään.

Toukokuuhun 2023 mennessä julkaistut tuulivoimahankkeet käsittivät yli 10 000 tuulivoimayksikköä, joista maa-alueille oli suunniteltu noin 7 800 (63 GW) ja merialueille noin 3 200 (58 GW). Koska tuulivoiman rakentaminen on kaupallisesti kannattavaa toimintaa, ei siihen enää nykyisin ohjata julkista rahoitusta.

Tuulivoimaloiden luonto- ja ympäristövaikutukset

Tuulivoima on lähes päästötön sähköntuotantomuoto, ja siksi se on ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta yksi parhaista sähköntuotannon tavoista. Tuulivoimaloilla on kuitenkin myös negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten hyvinvoinnille, ja siksi niiden sijoittamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

WWF: keskeiset tuulivoimarakentamista koskevat suositukset:

 • Tuulivoimaloita ei pidä sijoittaa luonnonsuojelualueille tai alueille, joilla on suojeltuja luontotyyppejä. Myös ekologisesti merkittäville vedenalaisen meriluonnon alueille (ns. EMMA-alueet) rakentamista on vältettävä.
 • Tuulivoima-alueiden sisällä yksittäiset tuulivoimalat, tiet ja sähköjohdot on sijoitettava niin, ettei uhanalaisten ja rahoitettujen lajien esiintymiä heikennetä.
 • Merituulipuistoja ei tule sijoittaa alle 10 metriä syville matalikoille, ja syvemmälle suunniteltaessa on huolellisesti varmistettava, ettei merkittäviä merellisiä luontoarvoja tuhota. Vedenalaisen kartoitustiedon puuttuessa on kartoitukset tehtävä osana hankkeen ympäristövaikutusten arviointiprosessia.
 • Tuulivoimalat tulee sijoittaa siten, etteivät melu ja välkevaikutus haittaa vakituista asutusta.
 • Suunniteltaessa tuulivoima-alueita saamelaisten kotiseutualueelle tulee hankkeista neuvotella saamelaiskäräjien kanssa saamelaiskäräjistä annetun lain 9 §:n mukaisesti sekä ottaa kansainvälisten sopimusten alkuperäiskansoja koskevat seikat huomioon.
 • Tuulivoima-alueiden sijoittelua ja suunnittelua tulee ohjata sekä kansallisella että alueellisella tasolla, ja yksittäisten hankkeiden lisäksi hankkeiden yhteisvaikutuksia on arvioitava huolellisesti.
 • Tuulivoimaloiden vaikutukset lintuihin

  Tuulivoimaloiden vaikutukset lintuihin tunnetaan varsin hyvin. Paikallisten lintupopulaatioiden lisäksi rakentamisessa tulee huomioida lintujen muuttoreitit. Linnut voivat törmätä torneihin ja lapoihin, mutta tuulipuistot voivat myös vaikuttaa lintujen muutto-, ruokailu- ja levähdyspaikkojen valintaan. Näitä vaikutuksia voidaan ehkäistä tuulivoima-alueiden oikealla sijoittelulla sekä tuulivoimaloiden oikea-aikaisella pysäyttämisellä.

 • Tuulivoimaloiden vaikutukset lepakoihin

  Suomessa esiintyvät lepakot ovat suojeltu EU:n luontodirektiivissä. Tuulivoimaloiden vaikutus lepakoihin muistuttaa vastaavia lintuihin kohdistuvia vaikutuksia, mutta tieto lepakoiden muuttoreiteistä on huomattavasti puutteellisempaa.

 • Tuulivoimaloiden vaikutukset merinisäkkäisiin ja kaloihin

  Tuulivoimaloiden rakentamisvaiheessa syntyy paljon melua ja ympäristövaikutuksia mm. ruoppausten, räjäytysten ja perustusten rakentamisen yhteydessä. Vedessä melu kantautuu kauemmaksi kuin ilmassa. Myös käytönaikainen melu voi vaikuttaa merinisäkkäiden ja vaelluskalojen käyttäytymiseen. Tuulivoimaloita ei tule sijoittaa kalojen kutualueille eikä merinisäkkäille tärkeille lisääntymis- ja ruokailualueille.

 • Tuulivoimaloiden vaikutukset metsiin

  Voimaloiden perustusten, huoltoteiden ja sähkölinjojen tieltä on raivattava metsää, joka vaikuttaa voimala-alueen ekosysteemeihin. Esimerkiksi avohakkuiden aiheuttamiin vaikutuksiin verrattuna tuulivoima-alueiden vaikutukset metsäluonnon monimuotoisuuteen ovat suhteellisen vähäisiä.

 • Tuulivoimaloiden vaikutukset vedenalaisiin luontotyyppeihin

  Merituulivoimalat vaikuttavat vedenalaisiin luontotyyppeihin esimerkiksi suoran merenpohjan häiriön tai häviön, lisääntyneen sedimentaation ja tukahduttamisen sekä vedenalaisen melun muodossa. Merituulivoimaloiden perustukset voivat myös vaikuttaa paikallisiin merivirtauksiin ja jääoloihin. Toisaalta kovat perustukset voivat muodostaa niin sanottuja keinotekoisia riuttoja, tarjoten uutta elintilaa joillekin lajeille, kuten simpukoille.

Tuulivoima Suomen lainsäädännössä

Maa-alueille rakennettavan tuulivoiman osalta Suomen tuulivoimarakentamista ohjaava sääntely ja ohjeistus on pääosin toimivaa ja tarkoituksenmukaista. Tuulivoiman sijoittaminen ja yhteensovittaminen muun maankäytön kanssa ratkaistaan ensisijaisesti kaavoituksessa, ja pääsääntöisesti maalle sijoitettavia tuulivoiman tuotantoalueita tulee sijoittaa vain maakuntakaavoissa varatuille alueille.

Merituulivoimaa koskeva lainsäädäntö on kuitenkin puutteellista ja sitä on kehitettävä. Suomessa tulee luoda selvät ja reilut pelisäännöt siihen, miten ja millä ehdoilla lupia merituulipuistojen rakentamiseen annetaan Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä. Valtion merialueiden huutokaupoissa tulisi soveltaa muita kuin hintakriteereitä, ja Itämeren alueen merituulivoimahankkeiden suunnittelua ja toteuttamista tulisi koordinoida valtioiden välillä.

Tuulipuistoista tehdään aina ympäristövaikutusten arviointi (YVA), joka lisää tietoa tuulivoimarakentamisen alueellisista luontovaikutuksista. YVA:n tuottamaa tietoa hyödynnetään sekä kaavoituksessa että lupaharkinnassa. Melu- ja muita terveysvaikutuksia säädellään ympäristöluvalla ja merialueelle rakennettaessa tarvitaan vesilupa. Sekä YVA-prosessissa että lupaharkinnassa pitää huomioida yksittäisten tuulipuistojen lisäksi useiden hankkeiden yhteisvaikutuksia.

Mitä WWF tekee?

 • Vaikutamme lainsaadäntöön

  WWF vaikuttaa tuulivoimarakentamista koskevaan lainsäädännön ja ohjauksen kehittämiseen sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Seuraamme lainsäädännön kehittymistä tiiviisti ja vaikutamme poliittisiin päätöksiin. Valitettavasti meillä ei ole resursseja seurata yksittäisiä tuulivoimahankkeita.

 • Työskentelemme tuulivoiman ja luonnon yhteensovittamiseksi

  WWF:n Itämeriohjelma työskentelee meriluonnon suojelun ja ilmastonmuutoksen hillinnän yhteensovittamiseksi koko Itämeren alueella. Yksi WWF:n Itämeriohjelman työn painopisteistä on vaikuttaminen Itämeren alueen valtioiden merituulivoimaa koskevaan politiikkaan.

 • Vauhditamme teräksen vähäpäästöistä tuotantoa

  Tuulivoimaloiden rakentamiseen tarvitaan terästä, jonka tuotanto on nykyisillä menetelmillä ilmastolle hyvin haitallista. Vaikutamme aktiivisesti teräsalan toimijoihin, jotta teräksen tuotannossa siirryttäisiin vähäpäästöisiin menetelmiin.

 • Vaikutamme kansainväliseen ilmastopolitiikkaan

  Yksi vaikuttavimmista tavoista hillitä ilmastonmuutosta – ja siksi WWF:n ilmastotyön keskeinen tavoite – on siirtyä ilmaston lämpenemistä kiihdyttävien fossiilisten polttoaineiden käytöstä uusiutuvaan energiaan, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan. Maailmanlaajuisena verkostona kykenemme vaikuttamaan kansainväliseen ilmastopolitiikkaan mm. YK:n ilmastokokouksissa.

Naali ja kettu vastakkain piirroskuvituksessa

Ilmastonmuutos muuttaa Suomen luontoa

Ilmastonmuutos on jo muuttanut metsiä, Itämerta ja Lapin tuntureita. Tulevaisuudessa muutokset tapahtuvat yhä nopeammin.

Katso, miten Suomen luonto muuttuu
Naali ja kettu vastakkain piirroskuvituksessa

Ilmastonmuutos muuttaa Suomen luontoa

Ilmastonmuutos on jo muuttanut metsiä, Itämerta ja Lapin tuntureita. Tulevaisuudessa muutokset tapahtuvat yhä nopeammin.