Resurssipula hidastaa kuntien energiatehokkuushankkeita – johdon sitouttaminen ja tarjousten parempi vertailtavuus avuksi

Kuntien energiatehokkuus kannattavaksi -työpaja kokosi Helsinkiin laajan joukon alan asiantuntijoita, sekä kuntien ja yritysten edustajia. Yksi työpajassa käsitellyistä teemoista oli kuntien suhteellisen niukka resurssitilanne liittyen energiatehokkuusasioihin. Työryhmä keskusteli tyypillisistä aiheen ympärillä ilmenevistä ongelmista ja pohti niihin samalla sopivia ratkaisuja.

WWF Suomi, Demos Helsinki, Suomen ympäristökeskus ja Kuntarahoitus järjestivät tammikuun lopulla Helsingissä Kuntien energiatehokkuus kannattavaksi -työpajan. Mukaan energiatehokkuusasioita pohtimaan oli saatu laaja joukko alan asiantuntijoita, sekä kuntien ja yritysten edustajia.

Yksi käsitellyistä aiheista koski kuntien energiatehokkuusprojektien niukkoja henkilö- ja budjettiresursseja. Osallistujat jaettiin ryhmiin, joista yksi pohti juuri tätä kysymystä. Keskustelujen pohjalta tunnistettiin joitakin ongelmakohtia, joihin pohdittiin samalla myös ratkaisuja.

ONGELMA: Resurssien (työvoima, aika, tieto) puute estää energiatehokkuuden parantamisratkaisujen käyttöönottoa kunnissa.

EHDOTETTU RATKAISU: Kunnissa pitäisi olla vastuuhenkilöt, jotka keskitetysti koordinoivat energia- ja ilmastoasioita, kuten Hinku-kunnissa Hinku-yhteyshenkilö. Jotta päätöksiä ja tekoja syntyy, myös kunnan johdon sitouttamista tarvitaan. Kuntapäättäjille tarvitaan koulutusta energia- ja ilmastoasioista. Myös pidemmän tähtäimen tavoitteet ja todennäköiset lakimuutokset otettava huomioon.

Kuntien energiatehokkuustyöpajan osallistujia työskentelemässä pöydän ääressä.

ONGELMA: Ratkaisua tarjottaessa kunnan edustajat voivat olla erittäin kiinnostuneita ja halukkaita ottamaan ratkaisun käyttöön, mutta käytännön toteutus jää puuttumaan. Käyttöön ei uskalleta ottaa edes nollainvestointiratkaisuja, jos rakennuksen tulevaisuus on epävarma tai pelätään virheiden tekemistä tiedonpuutteen vuoksi. Tarjottavia ratkaisuja ei osata kilpailuttaa.

EHDOTETTU RATKAISU: Ratkaisun tulee tuottaa mitattavia tuloksia, joilla on helppo perustella hankintaa. Toimenpiteiden tuomien säästöjen laskenta tulisi yhtenäistää, jolloin tarjouksia ja ratkaisuja on helpompi vertailla. Joissain tapauksissa energiatehokkuusratkaisujen yhdistäminen osaksi jotain muuta urakkaa helpottaisi hankintaprosessia.

ONGELMA: Suunnittelijat eivät osaa tarjota uusimpia ratkaisuja, koska eivät tiedä niistä.

EHDOTETTU RATKAISU: Suunnittelijoita on perehdytettävä ja pidettävä ajan tasalla. Suunnittelija kannattaa aina ottaa mukaan samaan pöytään kunnan ja ratkaisun toimittajan kanssa, jotta kaikkia voidaan kuulla jo alkuvaiheessa

ONGELMA: Teknologia kehittyy vauhdilla ja on hankala pysyä sen perässä.

EHDOTETTU RATKAISU: Lisää resursseja tiedon keräämiseen parhaimpien käytäntöjen löytämiseksi. Tarvitaan puolueettoman tahon ylläpitämä laskuri LVI-ratkaisujen vertailuun. Esimerkiksi Lahdella ja Lappeenrannalla (www.energiavalinta.fi) on käytössään laskuri kuntalaisille, jolla he voivat vertailla lämmitysjärjestelmien säästöjä niin energian kuin päästöjenkin osalta.

LIFE EconomisE-hankkeen logot ja disclaimer-teksti.

Sinua saattaa kiinnostaa