Sipoonjoen Brobölen patoalue kunnostetaan esteettömäksi virtavedeksi

Uudellamaalla, Sipoonjoessa Brobölen padon kohdalla sijaitsevan koskialueen kunnostaminen on käynnistymässä touko-kesäkuun vaihteessa. Uhanalaisille vaelluskaloille kulkureittejä vapauttavan kunnostusurakan on tarkoitus valmistua vuoden 2023 syyskuun loppuun mennessä.

Rakennusurakassa kunnostetaan Sipoon Brobölen padon kohdalla sijaitseva koskialue ja mahdollistetaan kalojen ja muiden vesieliöiden ympärivuotinen kulku padon ohi. Pääurakoitsijana rakennusurakassa toimii Ralf Ajalin Oy.

Brobölen padon koskialueen kunnostaminen on Sipoon kunnan, maa- ja metsätalousministeriön Nousu-ohjelman ja WWF:n yhteistyöhanke. WWF:n osuuden hankkeen rahoituksesta mahdollistavat Lassi Leppinen Säätiön ja Mona ja Felix Björklundin yksityislahjoitukset.

Uusi luonnonmukainen ohitusuoma ja parempaa tulvasuojelua

Rakennusurakassa padon länsipuolella sijaitseva nykyinen kalatie puretaan ja tilalle rakennetaan nykyistä leveämpi, syvempi ja loivempi luonnonmukainen ohitusuoma kalojen ja muun eliöstön vapaan kulkemisen ja ympärivuotisten elinolosuhteiden parantamiseksi.

”Suomessa on tuhansia kalojen kulkua estäviä patoja. Tarvitsemme monien eri toimijoiden yhteistyötä, jotta nämä padot saadaan muutettua esteettömiksi. Sipoon kunta näyttää erinomaista esimerkkiä siinä, miten kunnat ja kaupungit voivat omilla alueillaan parantaa uhanalaisten vaelluskalakantojen tilaa. Sipoonjoessa on säilynyt itäisen Uudenmaan ainoa alkuperäinen meritaimenkanta, joka voi vaeltaa merelle ja palata takaisin kutemaan jokeen. Brobölen padon avaaminen taimenien kulkureitiksi on Sipoon kunnalta arvokas ympäristöteko”, kehuu Manu Vihtonen, WWF:n suojeluasiantuntija.

Koskialuetta ja ohitusuomaa kivetään kiviryhmittäin huokoisesti ja kerroksittain pienpoikasten suojapaikkojen ja kutualueiden luomiseksi.

Rakennusurakassa tehtävillä toimenpiteillä vähennetään myös padon yläpuolisten alueiden tulvariskiä. Padon itäpääty korjataan uudella betonimuurilla ja padon yläpuolella korjataan rantaeroosiota kiveyksellä. Muutoin muinaismuistolain nojalla rauhoitetut vanhat patorakenteet säilyvät ennallaan.
Lisäksi rakennusurakassa tehtävä työ parantaa alueen viihtyisyyttä ja virkistysmahdollisuuksia.

Puretaan padot yhdessä!

Tule mukaan! Pelastamme tuhotut koskimaisemat, päästämme virtavedet vapaiksi ja annamme uhanalaisille lohikaloille mahdollisuuden lisääntyä. Kaikkia tarvitaan nyt, sillä purettavia ja ennallistettavia kohteita on satoja.

Auta lahjoituksella

Puretaan padot yhdessä!

Tule mukaan! Pelastamme tuhotut koskimaisemat, päästämme virtavedet vapaiksi ja annamme uhanalaisille lohikaloille mahdollisuuden lisääntyä. Kaikkia tarvitaan nyt, sillä purettavia ja ennallistettavia kohteita on satoja.