Nothamnin talkooleiri © Kalle Erkkilä / WWF
Julkaistu

Hyvää mieltä ja hyötyliikuntaa Nothamnin talkooleirillä

WWF:n vapaaehtoiset talkooleiriläiset ahkeroivat parhaillaan Nothamnin yksityisellä suojelualueella. Läntisellä Uudellamaalla sijaitsevan Nothamnin perinnemaisemia kunnostetaan 19.–26. heinäkuuta. Nothamnissa tehtäviä talkootöitä ovat muun muassa niitto, haravointi ja risusavotta.

Nothamnin suojelualue sijaitsee Raaseporin edustalla, Tammisaaren saaristossa. Suojelualueeseen kuuluu yhteensä kymmenkunta isompaa metsäistä saarta, parikymmentä pienempää saarta ja noin 130 pientä kallioista saarta ja luotoa. Suurin Nothamnin saarista on Bylandet. Nothamn on yksi Suomen vanhimmista yksityisistä suojelualueista, ja se rauhoitettiin vuonna 1926.

Nothamnin suojelualueen maasto on vaihtelevaa, ja alueella on useita perinnemaisematyyppejä. Merenrantaniityt, tuoreet niityt ja hakamaat ovat koko maassa äärimmäisen uhanalaisia ja ne tarjoavat elinympäristön lukuisille vaateliaille ja uhanalaisille lajeille.

”Nothamn on valtakunnallisesti merkittävä perinneympäristö, jossa elää poikkeuksellisen paljon erilaisia eläin- ja kasvilajeja, kuten uhanalainen lännenhanhikki. Aluetta hoidetaankin ensisijaisesti siellä elävien uhanalaisten lajien takia”, sanoo leirin vetäjä ja Metsähallituksen luontopalvelujen suunnittelija Esko Tainio.

Nothamnin suojelualuetta pidetään kunnossa vapaaehtoisten talkoolaisten, Metsähallituksen luontopalveluiden henkilöstön sekä suojelualueen omistajien voimin. Myös alueella laiduntavat lampaat tekevät tärkeää luonnonhoitotyötä pitämällä maiseman avoimena.

Monet suojelualueet vaativat jatkuvaa ja säännöllistä hoitoa, jossa talkooleireillä on suuri merkitys. Vapaaehtoisten työpanos mahdollistaa myös hoidon aloittamisen uusilla alueilla.

”Vapaaehtoistyönä tehtävän luonnonhoidon merkitys aukeaa parhaiten, kun tarkastellaan leiriläisten työpanosta henkilötyövuosina mitattuna. WWF on järjestänyt leirejä vuodesta 1977 lähtien ja vuoden 2013 loppuun mennessä tehty vapaaehtoistyö vastasi noin sataa henkilötyövuotta”, kertoo WWF Suomen kenttäkoordinaattori Teemu Niinimäki.

WWF järjestää tänä kesänä yhteensä seitsemän talkooleiriä, joissa kunnostetaan arvokkaita luontokohteita eri puolilla Suomea. Jokaiseen talkooleiriin osallistuu noin 20 vapaaehtoista. Leireillä työskennellään kahdeksasta viiteen, jonka jälkeen nautitaan luonnosta, uidaan ja saunotaan telttasaunassa.

Nothamnin talkooleirin järjestävät yhteistyössä WWF sekä Metsähallituksen luontopalvelut. Leiri on osa EU-rahoitteista Luonnonhoito-LIFE-hanketta.

Lisätietoja:
Suunnittelija Esko Tainio, Metsähallituksen luontopalvelut, puh. 040 538 1637
Kenttäkoordinaattori Teemu Niinimäki, WWF Suomi, puh. 050 524 3206

Luonnonhoito-LIFE-hanke
Nothamnin talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa ja Metsähallituksen luontopalvelujen johtamaa Luonnonhoito-LIFE-hanketta, jossa hoidetaan uhanalaista luontoa Natura 2000 -alueilla. Hankkeessa hoidetaan yhteensä lähes 1000 hehtaaria niittyjä, ketoja, puustoisia perinneympäristöjä, lehtoja ja valkoselkätikan asuttamia vanhoja lehtimetsiä.

WWF Suomi
WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia ja uhanalaisimpia lajeja. WWF toimii yli 100 maassa yhdessä ihmisten kanssa luonnon puolesta. 

Metsähallituksen luontopalvelut
Metsähallituksen luontopalvelut vastaa Suomen upeimman luonnon hoidosta ja toimii leirin isäntänä. Suurin osa WWF:n talkooleireistä järjestetään Metsähallituksen luontopalvelujen hallinnoimilla alueilla, kuten kansallispuistoissa.

Glatt humör och nyttomotion på Nothamns frivilliga arbetsläger

Deltagarna i WWF:s frivilliga arbetsläger jobbar för tillfället flitigt på Nothamns privata skyddsområde. Nothamns traditionella landskap i västra Nyland iordningställs den 19-26 juli. Arbeten som utförs i Nothamn är bland annat slåtter, räfsning och kviströjning.

Nothamns naturskyddsområde ligger utanför Raseborg, i Ekenäs skärgård. Naturskyddsområdet omfattar sammanlagt ett tiotal större skogbeklädda öar, ett tjugotal mindre öar och cirka 130 små klippiga holmar och skär. Bylandet är den största av öarna i Nothamn. Nothamn som grundades 1926 är ett av de äldsta privata skyddsområdena i Finland.

Terrängen i Nothamns naturskyddsområde är omväxlande och på området finns ett flertal olika typer av traditionella landskap. Havsstrandsängar, nya ängsmarker och beteshagar är akut hotade i hela Finland och de erbjuder en livsmiljö för ett flertal krävande och hotade arter.

”Nothamn är på riksnivå ett betydelsefullt traditionellt landskap där det förekommer exceptionellt många olika djur- och växtarter, såsom den hotade reviga blodroten. Därför sköts området i första hand för att skydda de hotade arter som förekommer där”, berättar Esko Tainio, lägrets ledare och planerare inom Forststyrelsens naturtjänster.

Nothamns naturskyddsområde hålls i skick med hjälp av frivilliga deltagare i arbetsläger, anställda inom Forststyrelsens naturtjänster och skyddsområdets ägare. Även de får som betar på området utför ett viktigt naturskyddsarbete genom att hålla landskapet öppet.

Många naturskyddsområden kräver kontinuerlig och regelbunden vård och då är de frivilliga arbetslägren av stor betydelse. Den frivilliga arbetsinsatsen gör det även möjligt att inleda naturvård på nya områden.

”Betydelsen av naturvårdsarbete med hjälp av frivilliga syns bäst när man granskar lägerdeltagarnas arbetsinsats som årsverken. WWF har ordnat arbetsläger sedan år 1977 och det frivilligarbete som har utförts fram till slutet av år 2013 motsvarar cirka hundra årsverken”, berättar Teemu Niinimäki, fältkoordinator för WWF Finland.

Den här sommaren ordnar WWF sammanlagt sju frivilliga arbetsläger på vilka värdefulla naturobjekt runtom i Finland iordningställs. Varje frivilligt arbetsläger har cirka 20 deltagare. Arbetstiden på lägren är från åtta till fem och sedan njuter man av naturen, simmar och badar tältbastu.

Nothamns frivilliga arbetsläger ordnas av WWF i samarbete med Forststyrelsens naturtjänster. Lägret är en del av Naturvård-LIFE-projektet som finansieras av EU.

Ytterligare information:
Planerare Esko Tainio, Forststyrelsens naturtjänster, tfn 040 538 1637
Fältkoordinator Teemu Niinimäki, WWF Finland, tfn 050 524 3206

Naturvård-LIFE-projektet
Det frivilliga arbetslägret i Nothamn är en del av Naturvård-LIFE-projektet som finansieras av Europeiska unionen och administreras av Forststyrelsens naturtjänster. Syftet är att vårda hotad natur på Natura 2000-områden. I projektet vårdas sammanlagt närmare 1 000 hektar ängar, ängsmarker, trädbevuxna traditionella miljöer, lundar samt lövskogar där den vitryggiga hackspetten bor.

WWF Finland
WWF är en globalt fungerande, effektiv naturskyddsorganisation, som inspirerar människor och samfund att arbeta för att skydda naturen.  WWF:s stödgivare är med om att rädda de unikaste naturhelheterna och mest utrotningshotade arterna i världen.WWF verkar tillsammans med människor i över 100 länder för naturens bästa. 

Forststyrelsens naturtjänster
Forststyrelsens naturtjänster svarar för vården av den finaste naturen i Finland och står som värd för lägret. Största delen av WWF:s frivilliga arbetsläger ordnas på områden som administreras av Forststyrelsens naturtjänster, såsom nationalparker.