Julkaistu

Internationellt talkoläger iståndsätter värdefulla kultumiljöer i skärgårdshavet

WWF:s fjärde talkoläger för denna sommar pågår som bäst på Bjonholm i Skärgårdshavet. Talkolägret, som arrangeras tillsammans med enheten Södra Finlands naturtjänster vid Forststyrelsen, inleddes senaste fredag. Nästan tjugo frivilliga lägerdeltagare från Finland, Estland och Sverige deltar fram till den 7 juli i iståndsättningen av det gamla kulturlandskapet.

Allt tätare bestånd av gran, tall, hägg och älggräs hotar de tidigare hagmarkerna och lövängarna på Bjonholm. Målet för iståndsättningsarbetet är bl.a. att förbättra livsvillkoren för klibbalar och hassel genom att röja upp i den icke önskvärda vegetationen. På holmen häckar bl.a. gråspetten, som trivs bland al och hassel. Genom röjning kan det tidigare landskapets hagmarkskaraktär återställas. I ett sådant landskap trivs örter som t.ex. nattviol (Platanthera bifolia) och gullviva (Primula veris) och fjärilar som bl.a. apollofjärilen (Parnassius mnemosyne). Naturängarna på holmen har i hög grad ockuperats av enbuskar.

I år fortsätter iståndsättningen av holmens betesmarker, som inleddes ifjol och som skapar existensmöjligheter för kulturlandskapets hotade arter. Ifjol somras iståndsattes löv-, natur- och strandängar på den södra delen av Bjonholm. Nu har det satts upp en gärdsgård mitt på holmen och den södra delen har återfått sin funktion som betesmark.

Under den här sommarens talkoläger iståndsätts hagmarkerna och lövängarna på holmens norra del genom att avlägsna icke önskvärda delar av trädbeståndet. Naturängarna öppnas genom att ta bort enbuskar och strandängarna iståndsätts genom att slå vassruggar.

Som en följd av den strukturförändring på landsbygden som började i medlet av det förra seklet har utnyttjandet av ängsmarkerna som betesmark minskat. Det i sin tur har lett till att kulturmiljöerna i vårt land har decimerats dramatiskt och att många växt- och insektarter som är beroende av betesgången har försvunnit eller blivit sällsyntare. Av kulturmiljöerna är särskilt lövängarna mycket sällsynta eftersom de förekommer endast i den sydvästra skärgården och på Åland och det inte återstår mer än några tiotals hektar av dem.

Lägren har mångåriga traditioner

WWF har ordnat talkoläger sedan 1977. I Skärgårdshavet jobbas det nu för 24 gången. De talkoarbeten som nu utförs i skärgården utgör en del av Operation Sjöjungfrun, WWF:s kampanj för räddande av Östersjön. Lägret utgör också en del av ett treårigt EU LIFE-naturprojekt som koordineras av WWF och går ut på att iståndsätta igenvuxna ängsmarker i Finland, Sverige och Estland.

WWF:s talkoläger erbjuder varje sommar omkring hundra frivilliga en möjlighet till konkret naturskyddsarbete. I lägrens program ingår bl.a. vård av kulturlandskap, förbättring av konstruktioner, anläggning av spångar och röjning av betesmarker. Den enda lönen för arbetet är fri mat. Lägren är avgiftsfria, men deltagarna betalar själva sina resor. Nedre åldersgräns är 18 år.

Det första lägret denna sommar hölls i april hölls på Ösel. I juni jobbades det i Liesjärvi nationalpark. Återstår ännu läger på Flatholmen i Bromarv (13-21.7), i Närängänvaara i Kuusamo (27.7-4.8) och på Salmis i Iniö (10-18.8). I september jobbas det ett veckoslut på Uddskatan i Hangö.

Ytterligare information:

Forststyrelsen/lägerchef Leif Lindgren, tfn 0400 826 439
WWF/projektchef Mikko Pitkänen, tfn 040 707 6668
WWF/informatör Tuuli Äikäs, tfn (09) 774 01051, 040 592 6532