monimuotoinen metsä © Pauliina Heinänen / WWF
Julkaistu

Kysely: Ylivoimainen enemmistö kannattaa metsien monimuotoisuuden turvaamista hakkuiden lisäämisen sijasta

Suomalaiset suhtautuvat metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen erittäin myönteisesti. Asia selviää WWF:n teettämästä kyselytutkimuksesta. Kyselyssä kartoitettiin ihmisten näkemyksiä liittyen metsäluonnon tilaan. Valtaosa vastaajista on sitä mieltä, että luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on tärkeämpää kuin hakkuiden lisääminen.

Kyselyn mukaan 89 prosenttia suomalaisista kokee luonnon monimuotoisuuden turvaamisen hakkuiden lisäämistä tärkeämpänä. Metsää alle hehtaarin tai ei lainkaan omistavista tätä mieltä oli 92 prosenttia ja metsänomistajistakin 72 prosenttia.

”Juha Sipilän hallitusohjelmassa tavoitellaan metsien hakkuiden lisäystä neljänneksellä. Samalla luonnonsuojelun rahoitusta on leikattu kovalla kädellä. Tutkimusten mukaan luonnon monimuotoisuus heikkenee jo nykyisillä hakkuumäärillä, ja hakkuiden kasvattaminen lisää metsäluonnon ahdinkoa entisestään”, WWF:n metsäasiantuntija Annukka Valkeapää sanoo.

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan elämän koko kirjoa: lajien geneettistä perimää, lajien runsautta sekä elinympäristöjen moninaisuutta. Suomi on sitoutunut tavoitteeseen pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen vuoteen 2020 mennessä.

”Näyttää siltä, että päätöksenteossa tämä on joko unohtunut tai sitä ei pidetä tärkeänä”, Valkeapää sanoo.

WWF on aiemmin vedonnut yhdessä muiden ympäristöjärjestöjen sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) ja Metsäteollisuus ry:n kanssa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiseen, jotta metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n rahoitus saadaan palautettua tavoitetasolle.

”Jos hakkuita aiotaan lisätä, tulee samalla panostaa huomattavasti haittojen ehkäisyyn. Suojelualueverkosto erityisesti Etelä-Suomessa on aivan riittämätön turvaamaan metsäluonnon monimuotoisuutta. On myös suomalaisen metsäteollisuuden etu, että luonnonsuojelusta huolehditaan”, Valkeapää sanoo.

”Meillä ihmisillä on hyvin ymmärrettävä ja viisas halu säilyttää luonto monimuotoisena. Kun ympäröivä luonto ylläpitää elämää monille muille lajeille, se varmistaa elämän edellytykset myös ihmisille”, hän jatkaa.

Tieteellistä näyttöä monimuotoisen luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on kertynyt viime aikoina runsaasti. Luontomatkailu on myös selvästi kasvava taloudenala, jolla on huomattavia kasvunäkymiä.

Lisätietoja:
Metsäasiantuntija Annukka Valkeapää, WWF Suomi, 050 305 5086, annukka.valkeapaa@wwf.fi

TNS Gallup Oy kartoitti helmikuussa WWF:n toimeksiannosta suomalaisten mielipiteitä metsistä. Kyselyyn vastasi 1 579 suomalaista. Näistä 255 kertoi olevansa metsänomistajia. Loput 1 324 vastaajaa kertoi omistavansa metsää alle hehtaarin tai ei ollenkaan.