Talkoläger på Kökars kulturlandskap på Åland 8.-11.6.

Lepidopterologiska Sällskapet i Finland r.f. arrangerar ett talkoläger på Österbygge och Lammholm, beläget på nordöstra Kökar på Åland. Lägret arrangeras i samarbete med WWF, Ålands landskapsstyrelse och bl.a. Finlands Natur och Ålands Natur och Miljö. Lägret börjar den 8 och avslutas den 11 juni.

Lägerdeltagare restaurerar en gammal äng för att gynna den lokala fjärilsfaunan. Under talkolägret avlägsnas ängens enar och på strandängen friläggs ytor till vilka glasörten (Salicornia europaea) kan sprida sig.

Lammholms fjärilsfauna har redan genom mindre omfattande undersökningar visat sig vara mycket värdefull. Här kan som exempel nämnas de hotade säckmalarna (Coleophora salicorniae) och de kilstreckade klintsäktmalarna (C. conspicuella) som båda minskat kraftigt. Av dessa arter känner man i Finland till endast ett fåtal andra förekomster.

Österbygge och Lammholm är för finländska förhållanden mycket omfattande och mångsidiga kulturlandskapshelheter. Lammholm utgörs av en havsstrandäng, som gradvis övergår i en törräng på kalkhaltig klippmark. Bete har förekommit på området ända tills för några år sedan. Nu har betet emellertid upphört och ängsområdet håller på att kraftigt växa igen då enarna breder ut sig. Även strandängens växtlighet förändras och speciellt glasörten hotar att försvinna genom att den blir undanträngd av övrig vegetation. Områdets skötsel påbörjades förra året.

Österbygges fjärilsfauna har noggrannare undersökts under de två senaste åren. På området finns bl.a. alvararvmal (Caryocolum blandelloides) och steppgråvecklare (Cnephasia pasiuana) som inte förekommer annanstans i Finland. På Österbygges område har betet pågått oavbrutet tills denna dag, på grund av detta har den värdefulla fjärilsfaunan bevarats.

Under talkolägret utförs även en inventering av fjärilsfaunan och floran och artsammansättningens utveckling följs med under flera år efter restaureringen. Undersökningen väntas ge värdefull information om i hur hög grad vårdåtgärderna på området lyckats. Denna information är synnerligen värdefull för såväl den fortsatta skötseln av de aktuella områdena på Kökar som planeringen av motsvarande vårdåtgärder på andra håll.

Mera information:

Lepidopterologiska Sällskapet i Finland r.f. /
Pekka Sundell tel. 0400 783355
Lepidopterologiska Sällskapet i Finland r.f. /
Magnus Östman tel. 040 5644774