WWF:n selvitys: Yksi kolmasosa eurooppalaisista arvokkaista luontokohteista jää suojelun ulkopuolelle

WWF:n tänään (15.6.2000) julkaiseman selvityksen mukaan yksi kolmasosa eurooppalaisista, luontoarvoiltaan tärkeistä kohteista jää suojelun ulkopuolelle EU-maiden virallisissa suojeluesityksissä. WWF kehottaa EU:n jäsenmaita lisäämään Natura-suojeluverkostoon 2 326 EU-maissa sijaitsevaa kohdetta. WWF:n selvityksen mukaan EU-maiden tämän hetkiset esitykset eivät turvaa uhanalaisten lajien tulevaisuutta.

Eniten suojelukohteita puuttui Irlannin ja Espanjan esityksistä. Suomi sijoittui tämän selvityksen kärkipäähän. “Suomen tulee toimia aktiivisesti EU:ssa, jotta suojelun laiminlyövät maat saadaan parantamaan virallisia suojeluehdotuksiaan. Meillä on kansainvälinen vastuu pyrkiä edistämään luonnonsuojelua myös rajojemme ulkopuolella. Vastuu toimii kuitenkin myös toisin päin: vaikka Suomen Natura-esitys on keskitasoa parempi, siitäkin puuttuu kohteita, joiden luontoarvot ovat huomattavat. Esimerkiksi Torniojoki on Euroopan merkittävin luonnontilainen suuri jokireitti, ja se tulisi saada osaksi Natura-verkostoa”, toteaa Suomen WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

WWF kehottaa EU:n komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään WWF:n ehdottamat kohteet virallisiin esityksiin, niin että ne voidaan suojella luontodirektiivin puitteissa. Suojeluehdotusten ulkopuolella on Irlannissa neljä viidestä, Espanjassa kaksi kolmesta ja Britanniassa, Belgiassa, Hollannissa ja Portugalissa yli puolet luontoarvoiltaan tärkeistä kohteista. Suomen Natura-verkostoa WWF ehdottaa täydennettäväksi 99 kohteella.

“Julkinen Natura-keskustelu on Suomessa jäänyt valitettavan usein luonnonsuojelijoiden ja maanomistajien välisen kiistelyn kuvaamiseksi. Useiden WWF:n ehdottamien kohteiden osalta Natura-arvo toisi kuitenkin alueelle huomattaviakin uusia mahdollisuuksia esimerkiksi EU-rahoituksen muodossa eikä kaventaisi nykyistä toimintaa. Tällainen alue on esimerkiksi Torniojoki”, sanoo WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

WWF:n esittämä lista suojeltavista kohteista liittyy vain uhanalaisimpien 19 lajin ja 25 elinaluetyypin suojelemiseen. Kaiken kaikkiaan luontodirektiiviin kuuluu yhteensä 600 lajia ja elinaluetta WWF:n selvityksessä ei myöskään käsitelty alueita, joiden liittäminen Natura-verkostoon on tarpeellista lintudirektiivin nojalla.

Lisätietoja:

WWF, suojelujohtaja Jari Luukkonen, GSM 040 585 0020