WWF:n asiantuntijaraportti: PEFC-sertifiointi huteralla pohjalla

Zürich, Sveitsi – WWF:n asiantuntijaraportti osoittaa, että Pan-eurooppalainen metsäsertifiointi (PEFC) ei täytä hyvälle metsänhoidolle tai metsäsertifioinnille asetettuja perusvaatimuksia. Raportin mukaan PEFC-sertifikaatti ei takaa metsätuotteen olevan peräisin metsistä, joiden hyödyntäminen ei aiheuta konflikteja ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä. PEFC saattaa siten muodostua merkittäväksi luotettavuusriskiksi vähittäiskaupalle, puukaupalle ja metsäteollisuudelle. Raportin myötä WWF julkaisi uuden kantansa PEFC-sertifiointiin.

”Olimme yllättyneitä asiantuntijoiden esitellessä alustavia tuloksiaan. Tiesimme, että PEFC on yksipuolinen malli ja monilta osin puutteellinen, mutta emme uskoneet kuinka vähän PEFC:ssä oli lopulta sisältöä. Vakuutuimme siitä, ettei PEFC-leima anna takuita hyvästä metsänhoidosta metsäteollisuudelle, vähittäiskaupalle tai kuluttajille,” sanoi Heiko Liedeker, WWF:n Euroopan metsäryhmän puheenjohtaja.

Raportin mukaan PEFC ei edellytä suojeluarvoltaan tärkeiden metsien suojelua eikä aseta riittäviä ehtoja torjunta-aineiden tai geneettisesti muokattujen organismien käytölle metsänhoidossa. Siihen ei sisälly kattavaa mekanismia, jolla ratkaistaan sosiaalisia ristiriitoja ja tunnustetaan alkuperäiskansojen oikeudet. PEFC ei edellytä tai todenna johdonmukaisesti lainmukaisuutta sertifioiduissa metsissä. Se ei myöskään täytä kansainvälisen vapaakauppajärjestön WTO:n perusvaatimuksia kaupan teknisiä esteitä koskevasta sopimuksesta.

Raportin mukaan eri intressiryhmien tasa-arvoinen osallistuminen ja päätöksenteko – kuten kansainvälisesti on sovittu Agenda 21:n yhteydessä ja kansainvälisen standardisoimisliiton (ISO) säännöissä – ei toteudu PEFC-sertifioinnissa. Kansalaisjärjestöt voivat olla ainoastaan ylimääräisiä jäseniä Euroopan PEFC-neuvostossa ilman äänikeutta. Myöskään yksittäiset metsänomistajat eivät voi liittyä jäseniksi, siitä huolimatta, että PEFC perustettiin alun perin palvelemaan tätä asiakaskuntaa.

PEFC-sertifikaatit eivät usein perustu metsänomistajan sitoumukseen, vaan ne myönnetään metsäalueille, joissa on satoja tai tuhansia metsätiloja. Siten PEFC ei tunnista hyviä saavutuksia, eikä se kykene erottelemaan kehnoa toimintaa.

Tästä johtuen PEFC:n väittämät ovat harhaanjohtavia. ”Raportti osoittaa selvästi, etteivät PEFC:n väittämät noudata ISO:n sääntöjä ja ettei PEFC kykene täysin todentamaan puun alkuperäketjua”, sanoi Liedeker. ”Vaikka kansallisissa PEFC-malleissa on osia, jotka voivat parantaa metsien hoitoa, PEFC-sertifikaatti sellaisenaan ei takaa, että leimattu puutuote on peräisin ekologisesti ja sosiaalisesti vastuuntuntoisesti hoidetusta metsästä.”

Lisätietoja:

Suomen WWF, metsäpäällikkö Harri Karjalainen, puh. 040-563 7179, [email protected]
Raportin ja WWF:n PEFC-kannanoton voi ladata internestä osoitteesta: www.panda.org/forests4life/news/PEFC.cfm