Suomen energiantarve voidaan turvata ilman lisäydinvoimaa monipuolisella ja aidosti kestävällä energiapaketilla

Suomen WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace Pohjola esittelivät tänään energiaratkaisunsa. Sen lisäksi, että järjestöjen esittelemän energiamallin avulla Suomen lähivuosien energiantarve voidaan turvata ilman lisäydinvoimaa, malli tarjoaa pitkällä aikavälillä huomattavasti kestävämmän energiaratkaisun kuin kumpikaan hallituksen skenaarioista.

Ympäristöjärjestöjen Kestävän ilmasto-ohjelman (KIO*) taustaoletukset perustuvat hallituksen ilmastostrategiaa varten teetettyihin selvityksiin. Sähkön kulutukselle ennustetaan maltillista kasvua.Sähkön kulutuksen arvellaan olevan noin 85 TWh vuonna 2010.

Kestävässä ilmasto-ohjelmassa lisätään uusiutuvan energian ja ennen kaikkea energiansäästön osuutta. Puuperäisen sähkön käyttö voidaan lähes kaksinkertaistaa, ja sen osuudeksi esitetään 17 TWh. Tuulivoiman kustannukset laskevat tutkimusten mukaan nopeasti, ja sen osuus voidaan nostaa yli 2 TWh:iin. Energiansäästön osuus on 5 TWh. Näin maakaasun osuutta voidaan pienentää noin 9 TWh verrattuna hallituksen maakaasuskenaarioon (yhteensä 19,7 TWh).

Järjestöt myös arvostelevat hallituksen ilmastostrategiaa, koska se esittelee vain kaksi sähköntuotantovaihtoehtoa. Strategia on ristiriidassa hallituksen omien ohjelmien ja selvitysten sekä monien tutkimustulosten kanssa. “Ilmastotrategian mukaan energiansäästön voimakkaampia toimenpiteitä ei voi toteuttaa. Kuitenkin periaatepäätöksen yhteydessä hallituksen esitykseen ydinvoiman lisärakentamisesta nämä toimenpiteet lisättiin. Sen sijaan maakaasuvaihtoehdossa nämä on jätetty hallituksen ilmastostrategian tasolle “, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton energia-asiantuntija Simo Kyllönen.

Lisäydinvoima hidastaa uusiutuvien käyttöönottoa

Mikäli ydinvoimaa rakennetaan lisää, uusiutuvan energian käyttöönotto hidastuu. Esimerkiksi puusähkö ja ydinvoima kilpailevat samoilla sähkömarkkinoilla, ja siksi investoinnit puusähköön jäänevät ydinvoiman jalkoihin. Näin voi käydä etenkin, jos kapasiteettitarve jää oletettua pienemmäksi esimerkiksi tuontisähkön tai sähkönkulutuksen maltillistumisen takia.

“Ydinvoimaan tehdyt investoinnit pienentävät investointeja uusiutuvaan energiaan. Tämä on vahingollista myös vientiteollisuudellemme, sillä esimerkiksi tuulivoimateollisuuden vientitulot voivat kasvaa 1,5 miljardiin euroon vuodessa vuoteen 2010 mennessä. Edellytyksenä on kuitenkin tuotekehitykselle välttämättömien kotimarkkinoiden kasvu”, WWF:n ilmastokoordinaattori Sami Wilkman sanoo.

Järjestöt korostavat myös uusiutuvan energian työllisyysvaikutuksia. Kestävä energiateknologia voi useiden tutkimusten mukaan työllistää 3-5 kertaa paremmin kuin ydinvoima. Työllisyysvaikutukset ovat pitkäaikaisempia ja koskevat yhden paikkakunnan sijaan koko maata.

Järjestöt huomauttavat myös, että on harhaanjohtavaa kytkeä ydinvoiman lisärakentaminen uusiutuvan energian edistämiseen. “Eduskunnassa ei tehdä päätöstä kokonaisenergiapaketista. Nappia painetaan ydinvoimasta, ja sen jälkeen päätökset uusiutuvan energian edistämisestä ovat täysin riippuvaisia kulloisestakin hallituksesta ja valtion talousarviosta”, kampanjavastaava Harri Lammi Greenpeacesta toteaa.

Kestävä ilmasto-ohjelma (KIO*) ja sen vertailu hallituksen skenaarioihin on osoitteessa www.wwf.fi/mediamateriaali

Lisätietoja:

WWF

, ilmastokoordinaattori Sami Wilkman, 0400 849 477, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, 0400 425 666.

Greenpeace

, kampanjavastaava Harri Lammi, 050 383 1822.

Suomen luonnonsuojeluliitto

, energia-asiantuntija Simo Kyllönen, 040 822 2649