WWF: Suomenlahden meriturvallisuutta on parannettava PSSA-statuksen avulla

Suomen WWF haluaa, että Suomenlahti luokitellaan ns. PSSA-alueeksi eli erityisen herkäksi merialueeksi (Particularly Sensitive Sea Area). PSSA-statuksen myöntää Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO, ja se mm. mahdollistaa meriturvallisuuden parantamisen ja herkkien merialueiden suojelun erityissäädöksien avulla. WWF esitti kannanottonsa tänään Espoossa meriturvallisuutta koskevassa seminaarissaan “The Baltic Sea – A Particularly Sensitive Sea”.

PSSA-status voidaan myöntää merialueelle, joka tarvitsee erityissuojelua ekologisten, sosio-ekonomisten ja tieteellisten syiden takia ja joka on erityisen haavoittuva meriliikenteen riskeille. “Suomenlahti täyttää kaikki nämä kriteerit”, Suomen WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen totesi seminaarissa. “Suomenlahden meriluonto on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen, mistä on osoituksena mm. Natura 2000 -verkostoon kuuluvat monet mereiset suojelualueet. Suomenlahti on tärkeä virkistyksen lähde kymmenille tuhansille ihmisille, ja öljyonnettomuus vahingoittaisi monia elinkeinoja, kuten kalastusta ja matkailua.”

WWF toivoo, että Suomi on aktiivinen sekä IMO:ssa että naapurivaltioihinsa nähden, jotta Suomenlahti luokiteltaisiin PSSA-alueeksi. PSSA-statuksen avulla voitaisiin antaa määräyksiä, miten laivojen reittien on kuljettava herkimmillä merialueilla tai että niitä on peräti vältettävä. Myös paikallisen luotsin ja saattohinaajien käyttö voitaisiin säätää pakolliseksi esimerkiksi kapeikoissa ja satamiin tultaessa. PSSA-alueet myös merkittäisiin merikortteihin, mikä lisäisi kaikkien merellä liikkujien mahdollisuuksia välttää vahinkoa herkimmillä merialueilla. Edelleen kansainvälinen tietoisuus Suomenlahden haavoittuvasta luonnosta ja uhanalaisista lajeista lisääntyisi.

Myös muut WWF-toimistot Itämeren rantavaltioissa toimivat aktiivisesti, jotta muita Itämeren osia saisi PSSA-statuksen. Asiaa käsitellään mm. HELCOM:n eli Itämeren suojelukomission kokouksessa Turussa 13.-17.5.

Öljyonnettomuuden riski Suomenlahdella kasvaa noin nelinkertaiseksi, kun öljykuljetukset Suomenlahdella kasvavat vuoteen 2005 mennessä noin 90 miljoonaan tonniin vuodessa. Samaan aikaan lisääntyy nopeiden alusten poikittaisliikenne Suomenlahdella.

Öljykuljetusten lisäksi myös kemikaalien kuljetus aiheuttaa ympäristöriskin. Venäjä on myös väläyttänyt halukkuutensa vastaanottaa ydinjätettä, jota voitaisiin tuoda maahan vesiteitse.

“Suomen aktiivisuus perustaa Suomenlahdelle alusliikenteen ohjausjärjestelmä on erittäin hyvä alku ja osoitus Suomen halusta estää öljyonnettomuus Suomenlahdella. Lisätoimia kuitenkin tarvitaan, ja Suomella on hyvä asema edistää niitä mm. osana EU:n Pohjoista ulottuvuutta”, Tanninen sanoi.

WWF:n seminaarissa puhui joukko kotimaisia ja kansainvälisiä PSSA-kysymyksen asiantuntijoita, mm. kansainvälisen WWF:n merikoordinaattori Sian Pullen, asiantuntija Saara Lintu IMO:sta, asiantuntijasihteeri Anne-Christine Brusendorff HELCOM:sta. Seminaarin avasi sisäasiainministeri Ville Itälä ja sen puheenjohtajana oli professori Erkki Leppäkoski. Seminaariin osallistui noin 100 henkilöä.

Lisätietoja:

WWF, meriasiantuntija Anita Mäkinen, 040 527 1425,

[email protected]

viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, 0400 425 666,

[email protected]

Seminaaripuheiden referaatit:

http://www.wwf.fi/?group=itameri&id=735