Skärgårdshavets sällsynta lövängar vårdas på talko

Under WWF:s talkoläger på Salmisholmen i Iniö den 10.-17.8. jobbar femton frivilliga för att med EU:s stöd iståndsätta sällsynta och ytterst värdefulla lövängar. WWF ordnar talkolägret tillsammans med Forststyrelsens Södra Finlands naturtjänster. Lägerdeltagarna är i huvudsak från Finland men endel kommer t.o.m. från USA, Italien och Danmark.

Det här är WWF:s andra läger på Salmisholmen för i sommar. Under det tidigare lägret utfördes sk. vårstädning samt röjningsarbeten. Nu fortsätter man med röjningen, bränner kvisthögar och bygger stängsel för betesdjuren, som man hoppas få tillbaka till holmen redan nästa år. Forststyrelsens Södra Finlands naturtjänsters anställda har dessutom arbetat på holmen under sommaren.

Ännu under 1960-talet betade hästar och kor på Salmisholmen, och på höstarna även får. Under 1980-talet var det betesdrift enbart på holmens norra sida. De av staten ägda lövängarna och hagmarkerna på Salmisholmens södra sida som nu iståndsätts har småningom vuxit igen ända sedan 1960-talet. Lövängarnas och hagmarkernas trädbestånd har blivit för tätt, dessutom har också barrträden fått fotfäste här. Lövängarnas forna, rätt öppna karaktär återskapas genom att avlägsna barrträden och gallra det övriga trädbeståndet. Därmed förbättrar man också livsförutsättningarna för Salmisholmens sällsynta flora och fauna, ss. nässelklocka (Campanula trachelium), myskmadra (Galium odoratum), mnemosynefjäril (Parnassius mnemosyne) och gråspett (Picus canus).

På grund av stora omvälvningar inom jordbruket har betesdriften minskat avsevärt under de senaste decennierna. Detta har lett till att ängar och dylika kulturbiotoper minskat katastrofalt i vårt land, och därmed har många med ängsmarker förknippade växt- och insektarter blivit hotade eller helt försvunnit. Lövängarna i Åbolands skärgård är särskilt sällsynta kulturbiotoper, endast några tiotals hektar återstår.

Lägren har mångåriga traditioner

WWF har ordnat talkoläger sedan 1977. I Skärgårdshavet jobbas det nu för 25 gången. De talkoarbeten som nu utförs i skärgården utgör en del av Operation Sjöjungfrun, WWF:s kampanj för räddande av Östersjön. Lägret utgör också en del av ett treårigt EU LIFE-naturprojekt som koordineras av WWF och går ut på att iståndsätta igenvuxna ängsmarker i Finland, Sverige och Estland.

WWF:s talkoläger erbjuder varje sommar omkring hundra frivilliga en möjlighet till konkret naturskyddsarbete. I lägrens program ingår bl.a. vård av kulturlandskap, förbättring av konstruktioner, anläggning av spångar och röjning av betesmarker. Den enda lönen för arbetet är fri mat. Lägren är avgiftsfria, men deltagarna betalar själva sina resor. Nedre åldersgräns är 18 år.

Detta års första WWF-läger hölls på Ösel i april. I juni var det talko i Liesjärvi nationalpark och på Bjonholmen, i juli på Flatholmen i Bromarv och i månadsskiftet juli-augusti i Kuusamo. I september ordnar WWF ännu ett talkoläger på Uddskatan i Hangö.

Ytterligare information:

Forststyrelsen/lägerchef Kaj-Ove Pettersson, tfn. 0205 644675, 0400 647027 439

WWF/projektchef Mikko Pitkänen, tfn. 040 707 6668