WWF: Ajoverkot on kiellettävä Itämerellä pyöriäiskannan elvyttämiseksi

WWF on vedonnut tänään vedonnut maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojaan ja EU:n komissioon, jotta ajoverkkojen käyttö kiellettäisiin Itämerellä pyöriäiskannan elvyttämiseksi.

Pyöriäinen on ainoa Itämeren valaslaji. Sadassa vuodessa sen Itämeren kanta on romahtanut murto-osaan eli arviolta 600 yksilöön. Yhtenä suurimpana syynä kannan vähenemiseen viimeksi kuluneina vuosikymmeninä pidetään ajoverkkoihin hukkumista sivusaaliina.

WWF ja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen Saaristotietoutta laivamatkustajille -hankkeen (*) seminaarissa tänään käsiteltiin pyöriäistä ja sen suojelua sekä kalastuksen merkitystä lajin suojelun toteuttamisessa. Puhujat edustivat ympäristö- ja kalatalousviranomaisia, ympäristönsuojelijoita ja ammattikalastajia.

Vielä 1900-luvun alussa Itämerellä eli 10 000-20 000 pyöriäistä (Phocoena phoconea). Pyöriäiskantaa ovat verottaneet ympäristömyrkyt ja sivusaaliiksi joutuminen. Lisäksi häiriötä aiheuttavat vedenalainen melu ja meriliikenteen kasvu. Lohenkalastuksessa käytettävät ajo- ja pohjaverkot uhkaavat pahiten tämän Itämerellä vaarantuneeksi luokitellun lajin populaatiota.

Suomi on allekirjoittanut ASCOBANS-sopimuksen (Agreement on Conservation of Small Cetaceans in Baltic Sea and in North Sea), jolla suojellaan Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaita. Se velvoittaa sopimusvaltioita ennen kaikkea pyöriäisten sivusaalismäärien vähentämiseen niin Pohjanmerellä kuin Tanskan salmissa ja Itämerellä. Sopimuksen suojissa on laadittu lajille myös elvytyssuunnitelma (ns. Jastarnia-suunnitelma).

EU:ssa valmistellaan parhaillaan asetusta kalastuksen yhteydessä tapahtuvaa valaiden tahatonta saaliiksi joutumista koskevista toimenpiteistä ja aiemman asetuksen muuttamisesta. Suomi on vastustanut uutta asetusehdotusta, jossa vaaditaan ajoverkkojen käytön lopettamista Itämerellä vuoteen 2007 mennessä, akustisten karkotinlaitteiden pakollista käyttöä tietyissä kalastusmuodoissa sekä valaiden sivusaaliiden koordinoitua valvontaa tietyille kalastusmuodoille pakollisen tarkkailijan avulla.

“WWF vetoaa Suomen hallitukseen, että se ottaisi myönteisen kannan tähän näillä näkymin ensi viikolla EU:ssa käsiteltävään ajoverkkokalastuksen kieltävään asetusluonnokseen”, sanoi WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen seminaarissa. WWF ja Merimaailma Sea Life luovuttivat tänään maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle 21 546 henkilön allekirjoittaman vetoomuksen, jossa edellytetään kalastusverkkoihin tarttuneiden merinisäkkäiden sivusaalismäärien nollaamista. Vetoomus luovutetaan myös EU:n komissiolle Brysselissä.

Lisätietoja:

WWF, meriasiantuntija Anita Mäkinen, puh. (09) 7740 1034, gsm 040 5271 425

Valokuva- ja kuvanauhatiedustelut:

WWF, tiedottaja Tuuli Äikäs, puh. (09) 7740 1051, gsm 040 592 6532, sähköposti

[email protected]

(*) Saaristotietoutta laivamatkustajille -hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja se toteuttaa Etelä-Suomen rannikkoseudun IIIA -ohjelmaa. Keskeiset yhteistyökumppanit ovat Uudenmaan ympäristökeskus, Tallinnan kaupunki, Helsingin Satama ja Kesko.